Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Het Federaal Planbureau onderzoekt de evolutie van luchtvervuiling en eco-efficiëntie in België (12/06/2002)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

In het recentste nummer van zijn kwartaalpublicatie Short Term Update publiceerde het Federaal Planbureau (FPB) de special topic Sectoral Air Pollution and Eco-efficiency in Belgium. Binnen het Instituut voor de Nationale Rekeningen is het FPB verantwoordelijk voor het opstellen van milieurekeningen. Met steun van de Europese Commissie, Eurostat en de regionale administraties, werkte het FPB een satellietrekening voor luchtvervuiling uit, waaruit de evolutie van de luchtverontreiniging kan worden afgeleid. De resultaten hiervan, voor de periode 1994-1998, worden in voornoemde special topic beknopt toegelicht.

Luchtvervuiling: een gemengd beeld

Het FPB berekende in welke mate de productie van de ondernemingen en de consumptie van de gezinnen bijdroegen tot de luchtvervuiling in de periode 1994-1998. Het gaat om vier soorten luchtvervuiling, namelijk de broeikasgassen, de verzuring, de fotochemische vervuiling en de koolstofmonoxidevervuiling. De data tonen aan dat het grootste deel van de luchtvervuiling werd veroorzaakt door de productie. Wel werden er aan de productiezijde significante dalingen van de emissies vastgesteld in verband met de verzuring (- 11%), fotochemische vervuiling (- 10%) en koolstofmonoxidevergiftiging (-18%). Aan de consumptiezijde waren de dalingen kleiner. Voor koolstofmonoxide was er zelfs een stijging (+ 3%). Ook de uitstoot van broeikasgassen was in 1998 hoger dan in 1994 (+ 9% voor de consumptie en + 1% voor de productie).

Eco-efficiëntie: een grotendeels positieve evolutie

Vervolgens werd nagegaan of de evolutie van de luchtvervuiling door de productie al dan niet te wijten was aan een toe- of afname van de reële toegevoegde waarde per eenheid vervuiling (de eco-efficiëntie), of dat die evolutie enkel gestuurd werd door een toe- of afname van de productie zelf. Voor de consumptie werd hetzelfde gedaan, maar de eco-efficiëntie werd gemeten aan de hand van de reële consumptie per eenheid vervuiling.

Uit de analyse van de satellietrekening blijkt dat de eco-efficiëntie van de productie voor de vier soorten luchtvervuiling verbeterde. De kleinste verbetering werd opgetekend voor de broeikasgassen (+ 9%). De grootste verbetering in eco-efficiëntie werd gemeten voor koolstofmonoxidevervuiling (+ 35%).

Voor de privé-consumptie werden ook verbeteringen van de eco-efficiëntie vastgesteld, behalve voor het broeikaseffect (- 2%). De grootste verbetering van de eco-efficiëntie werd opgetekend voor de verzurende vervuiling (+ 14%).

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots