Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

External event : PROMES - Een nieuw instrument voor de projectie van de ZIV-uitgaven geneeskundige zorg 

In 2015 werd in België bijna één derde van de sociale uitgaven besteed aan gezondheidszorg. Om een beter inzicht te verwerven in de factoren die de evolutie van die uitgaven bepalen, heeft het Federaal Planbureau, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het projectiemodel PROMES (PROjecting MEdical Spending) ontwikkeld. Beide instellingen hebben de intentie om het model te gebruiken ter ondersteuning van de uitgavenramingen en impactstudies van beleidsmaatregelen in het kader van hun wettelijke opdracht.

Tijdens de studiedag licht het onderzoeksteam de opbouw en de simulatiemogelijkheden van het PROMES-model toe. Het model wordt gesitueerd binnen de literatuur over (projectie-) modellen en een buitenlands projectiemodel wordt als voorbeeld voorgesteld. De projecties met het PROMES-model worden geïllustreerd en vergeleken met de Technische Ramingen van het RIZIV-Actuariaat.

De studiedag richt zich tot personen die zich beroepshalve interesseren voor de evolutie van de gezondheidszorguitgaven, zoals medewerkers op studiediensten van overheidsdiensten, mutualiteiten en beroepsverenigingen, academische onderzoekers en, in het algemeen, iedereen die betrokken is bij de organisatie van de publieke gezondheidszorg in België.

Het PROMES-model

PROMES projecteert de totale ZIV-uitgaven voor geneeskundige zorg op middellange termijn (t+5 jaar). Micro-econometrische modellen die de samenhang schatten tussen het zorggebruik en patiëntkenmerken zoals leeftijd, geslacht, verzekeringsstatuut, gezondheidstoestand en eerder zorggebruik vormen de vertrekbasis van het model. De samenhang tussen die kenmerken en het zorggebruik kan verschillen naargelang het type zorgprestatie. Daarom modelleert PROMES het zorggebruik afzonderlijk voor een 20-tal zorgcategorieën. De schattingen gebeuren op maandbasis. Dit sluit aan bij de zorgtrajecten van patiënten waarbij doorverwijzingen en vervolgconsultaties vaak binnen een relatief kort tijdsbestek plaatsvinden.

PROMES maakt niet alleen projecties van de totale ZIV-uitgaven, of per uitgavencategorie of doelgroep, het model kan ook worden gebruikt om simulaties uit te voeren van het effect van veranderingen in de exogene variabelen of van beleidsmaatregelen.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van beleidsrelevante vragen die het model kan helpen te beantwoorden :

  • Wat is de verwachte evolutie van de gezondheidszorguitgaven als de geobserveerde trends zich doorzetten?
  • Wat zijn de directe en afgeleide effecten van een aanpassing van remgelden op het zorggebruik (en de ermee samenhangende uitgaven)?
  • Wat is de impact van een verandering van het aantal rechthebbenden met het voorkeurstatuut?
  • Hoe veranderen de ZIV-uitgaven onder invloed van wijzigingen in de prevalentie van bepaalde chronische aandoeningen?
  • Wat is het effect van de vergrijzing van de bevolking op de totale uitgaven?
  • Wat is de impact van wijzigingen in het aantal patiënten met een Globaal Medisch Dossier?

 

Slides

PROMES infobrochure

 

FR NL

Modellering van gezondheidszorguitgaven

Peter Willemé - Federaal Planbureau

FR NL

Projecties van de gezondheidsuitgaven in Frankrijk: methodes en modellens

Thierry Grignon - Direction générale du Trésor (FR)

FR -

PROMES: overzicht en modelstructuur

Joanna Geerts - Federaal Planbureau

FR NL

PROMES: Projectie van de exogene variabelen

Karel Van den Bosch - Federaal Planbureau

FR NL

Uitgavenprojecties bij de begrotingscyclus en bij de ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid

Mickael Daubie en Johan Peetermans - RIZIV

- NL

PROMES: simulatieresultaten

Joanna Geerts - Federaal Planbureau

FR NL

 

  Verwante documenten

    None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots