Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Internal event : Belgische concurrentiepositie – Analyse en uitdagingen 

In 2008 kende België voor het eerst sinds vele jaren een deficit op de lopende rekening, na een continue verslechtering in de afgelopen jaren. Hierdoor staat opnieuw de vraag rond de competitieve positie van ons land en de invloed hiervan op de economische activiteit in het middelpunt van de belangstelling. Tijdens het seminarie wordt deze problematiek zowel behandeld vanuit een macro- als een microeconomisch oogpunt.

De heer Felke van de Europese Commissie begint de namiddag met een uiteenzetting vanuit Europees perspectief van de evolutie van de competitiviteit van de eurozone en van individuele landen binnen de eurozone. Daarna zal de heer Dresse van de Nationale Bank van België een analyse voorstellen van de exportmarktaandelen en de verklaring hiervan. Hierop aansluitend zal FPB-onderzoekster mevrouw Kegels een diagnose van de competitiviteit voorstellen die gebaseerd is op de relatieve positie van België in Europa, en dit op sectorniveau. De heer Denayer van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ten slotte, zal pogen om uit te analyses de belangrijkste besluiten te trekken voor wat betreft het economisch beleid. Een kort debat met het publiek sluit het seminarie af.

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots