Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués & artikels (41)

2020

 • Economische impact van de gezondheidscrisis ‘Covid-19’: een scenario ( 08/04/2020 )

  Op basis van een scenario waarin rekening wordt gehouden met de beperkende maatregelen volgens de huidige regels en zulks gedurende een periode van zeven weken, oordelen de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) dat het reëel bbp van de Belgische economie in 2020 met 8 % zou kunnen krimpen. Voor 2021 wordt uitgegaan van een opleving (+8,6 %) voor zover de acute fase van de crisis (geconcentreerd tijdens de eerste helft van 2020) het productiepotentieel van de economie geen blijvende schade toebrengt. De NBB en het FPB verwachten dat de maatregelen die werden genomen om het beschikbaar inkomen van de gezinnen te beschermen, de basis leggen voor een snel herstel van de consumptie vanaf het derde kwartaal van dit jaar. Uit de analyse blijkt overigens dat de kasmiddelen van de ondernemingen onder aanzienlijke druk staan vanwege de omzetdaling. De kracht van het voor de tweede helft van dit jaar en voor 2021 verwachte herstel berust op de technische hypothese dat deze druk geen aanleiding geeft tot solvabiliteitsproblemen waardoor talrijke ondernemingen failliet zouden gaan en, bij uitbreiding, de werkloosheid duurzaam zou stijgen. De verwachte impact op de overheidsfinanciën is evenredig met de schok: het overheidstekort zou kunnen uitkomen op ten minste 7,5 % bbp en de schuld op ongeveer 115 % aan het einde van 2020.


2019

 • Actualisering van de gegevensbank innovationdata.be ( 17/06/2019 )

  De website www.innovationdata.be groepeert een set van indicatoren die de vooruitgang van België en de gewesten beschrijft in het domein van innovatie. De gegevens voor de buurlanden en het Europese gemiddelde worden ook gepresenteerd. De indicatoren met betrekking tot de innovatiegraad tonen onder meer dat het aandeel innoverende ondernemingen in België het Europese gemiddelde ruimschoots overschrijdt.


 • De Belgische farmaceutische industrie: een hoogtechnologische sector waarvan het concurrentievermogen verbetert ( 09/05/2019 )

  In het kader van het Observatorium voor de farmaceutische industrie heeft het Federaal Planbureau de concurrentiepositie van deze industrie in Europa geanalyseerd. Als een speler van de industriële reorganisatie naar hoogtechnologische en op kennis gebaseerde activiteiten is de farmaceutische industrie een bedrijfstak die een grote productiviteitsgroei heeft laten optekenen en tegelijkertijd de werkgelegenheid heeft verhoogd. Dankzij de mobilisering van middelen voor innovatie heeft de farmaceutische industrie haar positie in Europa bestendigd en blijft België een geliefde bestemming om haar activiteiten te vestigen.


 • Van alle OESO-landen is België het meest genereus met belastingvoordelen aan bedrijven voor Onderzoek en Ontwikkeling ( 07/05/2019 )

  Vanwege de verbintenis om de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) te verhogen tot 3 % van het bbp, heeft de Belgische federale regering, tussen 2005 en 2008, een aantal belastingvoordelen ingevoerd om de O&O-activiteiten van bedrijven te ondersteunen. Het Federaal Planbureau heeft een derde evaluatie gemaakt van deze belastingvoordelen en concludeert dat ze hebben bijgedragen tot de recente stijging van de O&O-intensiteit in België maar dat bepaalde aanpassingen zouden kunnen worden overwogen.


2018

 • De economische impact van een hervorming van de professionele diensten in België ( 05/07/2018 )

  De simulaties die zijn uitgevoerd door het Federaal Planbureau tonen dat de liberalisering van juridische diensten, diensten van boekhouders en architecten de economische groei zowel op korte als lange termijn ondersteunt. Die positieve impact wordt verklaard door de verbeterde werking van deze diensten en de positieve impact op de andere bedrijfstakken die deze diensten als input gebruiken in hun productieprocessen. Die ondersteuning van de groei maakt het ook mogelijk een budgettaire marge te creëren.


2017

 • Delokalisaties in ruime zin: gevolgen voor de sectorale werkgelegenheid en productiviteit in België ( 21/11/2017 )

  De reorganisatie van productieprocessen tijdens de afgelopen decennia heeft geleid tot een meer doorgedreven internationale arbeidsverdeling en tot delokalisaties van industriële activiteiten en van zakelijke dienstverlening. Hoewel ondernemingen met deze reorganisaties productiviteitswinsten nastreven, geven de ermee verbonden delokalisaties in geïndustrialiseerde landen zoals België aanleiding tot bezorgdheid, in het bijzonder over de werkgelegenheid. In dit artikel worden delokalisaties en de gevolgen ervan voor België geanalyseerd. Het is een FPB-vertaling van een in “Reflets & perspectives de la vie économique” gepubliceerd artikel dat de in het Engels geschreven FPB working papers over delocalisatie (“offshoring”) van de laatste jaren samenvat.  


 • Groei van de productiviteit en de werkgelegenheid: de uitdaging voor België ( 17/10/2017 )

  Tijdens de periode 1970-2015 wordt de vertraging van de bbp-groei per persoon in België hoofdzakelijk verklaard door een afname van de groei van de arbeidsproductiviteit. Tot het midden van de jaren 80 heeft de daling van het aantal gewerkte uren per persoon ook bijgedragen tot die vertraging.


 • Hogere overheidsinvesteringen om de groei in België aan te zwengelen ( 27/01/2017 )

  Uit een simulatie van het Federaal Planbureau blijkt dat de overheid de economische groei op lange termijn kan aanzwengelen door meer te investeren. Omdat de bijkomende groei goed is voor de staatskas, blijft de kostprijs van die maatregel bovendien beperkt.


2016

 • De bijdrage van jonge bedrijven tot de werkgelegenheid en de productiviteit in België ( 24/06/2016 )

  Het Federaal Planbureau neemt deel aan een aantal door de OESO gecoördineerde projecten waarin, op basis van bedrijfsgegevens, de dynamiek van de werkgelegenheid en de productiviteit binnen bedrijfstakken wordt vergeleken tussen landen. In de projecten wordt de belangrijke rol van jonge bedrijven benadrukt en wordt er gewezen op de structurele daling van het aantal nieuwe bedrijven dat toetreedt tot de markt. Gezien het belang van jonge bedrijven, zou die daling de groeivertraging van de productiviteit in de OESO-landen gedeeltelijk kunnen verklaren.


 • Administratieve lasten in België voor het jaar 2014 ( 08/03/2016 )

  Administratieve lasten in België voor het jaar 2014

  Op vraag van de regering heeft het Federaal Planbureau in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) een raming uitgevoerd van de administratieve lasten voor Belgische ondernemingen en zelfstandigen in 2014. Het betreft de achtste enquête die sinds 2000 tweejaarlijks wordt uitgevoerd volgens eenzelfde procedure. De regelgevingsdomeinen die in de vragenlijst werden voorgelegd, zijn fiscaliteit, werkgelegenheid en milieu. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin gepeild wordt naar de mening van ondernemingen en zelfstandigen over de problematiek van de administratieve lasten.


2015

 • Evaluatie van overheidssteun voor Onderzoek en Ontwikkeling van ondernemingen in België ( 29/06/2015 )

  Het Federaal Planbureau heeft – na een eerste analyse in 2012- een tweede evaluatie gemaakt van de belastingvoordelen van de federale overheid en van de gewestelijke subsidies, ter ondersteuning van de investeringen van ondernemingen in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Er werd nagegaan in welke mate deze overheidssteun heeft bijgedragen aan de recente stijging van de O&O-intensiteit in België.


 • Public support for R&D and the educational mix of R&D employees ( 07/01/2015 )

  This Working Paper assesses the impact of public support for R&D activities on the educational mix of R&D employees in private companies in Belgium. Estimations show that some tax incentives significantly raise the share of researchers holding a PhD. There are indications that holders of PhDs substitute for R&D employees with a lower education degree. It is also shown that controlling for changes in the educational mix of R&D personnel lowers estimates of the impact of public support on the average wages of researchers.


2012

 • Concurrentievermogen van België: uitdagingen en groeipistes ( 27/11/2012 )

  Het Federaal Planbureau heeft in mei 2012 een tussentijds rapport over het concurrentievermogen van België opgesteld als antwoord op een verzoek van de Eerste Minister in het kader van de eerste fase van de opmaak van het relanceplan. Dit rapport maakte de balans op van het concurrentievermogen van België en informeerde de regering over de situatie van België ten opzichte van de drie buurlanden. De analyses werden voortgezet om de determinanten van het concurrentievermogen te achterhalen en bijgevolg ook de belangrijkste toekomstige uitdagingen om het concurrentievermogen te verbeteren. De huidige publicatie, die op 26 oktober 2012 werd afgerond, geeft een overzicht van die analyses. Ze werd meegedeeld aan de Eerste Minister en de minister van Economie als technische ondersteuning voor de tweede fase van het relanceplan in het kader van de opmaak van de begroting 2013.


 • Fragiliteit van de financiële structuur van de niet-financiële ondernemingen in de marktsector in België in 2007 en 2010 ( 02/08/2012 )

  Daar waar 2007 in België nog een topjaar was met veel startende ondernemingen en een stijgende werkgelegenheid, brak eind 2008 de wereldwijde financiële crisis uit die leidde tot een economische recessie in 2009. In deze studie wordt, op basis van informatie uit gepubliceerde jaarrekeningen, de financiële situatie van Belgische niet-financiële ondernemingen in 2007, het jaar vóór de financiële crisis, vergeleken met de situatie in 2010, het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn en tevens een jaar waarin er een licht herstel werd vastgesteld. Er werd ook nagegaan of een zwakke score voor een aantal financiële ratio’s in 2007, voor een deel kan verklaren waarom sommige ondernemingen in de periode 2008-2010 in de problemen kwamen (bijvoorbeeld een faillissement).


 • De impact van subsidies en fiscale voordelen op onderzoek en ontwikkeling van ondernemingen in België (2001-2009) ( 18/06/2012 )

  Onderzoek en ontwikkeling (O&O) wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste determinanten van innovatie en technologische vooruitgang. Op de Europese top van Barcelona in 2002, werd vooropgesteld dat de uitgaven voor O&O in de Europese Unie tegen 2010 dienden te worden opgetrokken tot 3% van het BBP. Deze doelstelling werd door de meeste landen in 2010 niet behaald. In het kader van de Europa 2020-strategie werd de 3%-norm hernomen en door België ook opgenomen in het nationaal hervormingsprogramma. De federale overheid heeft – in aanvulling op de aanzienlijke directe steun voor O&O van de gewesten - de voorbije jaren een aantal fiscale voordelen toegekend om O&O-activiteiten aan te moedigen. In opdracht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft het FPB een eerste evaluatie gemaakt van de recente federale steun voor O&O in ondernemingen. De evaluatie heeft uitsluitend betrekking op de ondernemingssector en dus niet op de federale steun voor onderzoek in universiteiten, hogescholen of erkende wetenschappelijke instellingen.


2011

 • Overheidsparticipaties in de marktsector ( 14/07/2011 )

  Het Federaal Planbureau publiceert nieuwe cijfers over de participaties die de overheid gedurende de voorbije jaren aanhield in de marktsector. Het betreft participaties waar de overheid (federaal, gewestelijk of lokaal) minstens een aandeel van 5% in het kapitaal heeft en om activiteiten in de marktsector, waardoor deze activiteiten niet in de overheidssector zelf worden opgenomen. De tabel onderaan dit communiqué geeft de belangrijkste cijfers. Een groter detail, ook per bedrijfstak, is beschikbaar op de website van het FPB (www.plan.be).

  Graag wijzen we op enkele markante feiten over de evolutie 2003-2009.


2010

 • Verstoort de regelgeving de concurrentie en productiviteit in de groot- en detailhandel? ( 30/06/2010 )

  Het Federaal Planbureau publiceert een studie naar het effect dat de marktregulering zou kunnen hebben voor het functioneren van de Belgische groot- en detailhandel. Daarbij gaat de aandacht vooral naar de gevolgen voor concurrentie en productiviteit. Verschillende aspecten van concurrentie en productiviteit zijn uitgewerkt, teneinde een genuanceerd beeld van de ontwikkelingen in relatie tot de marktregulering te verkrijgen. De voornaamste resultaten zijn de volgende.


 • Evolutie van de arbeidskosten per eenheid product in België van 1996 tot 2008 ( 14/06/2010 )

  De evolutie van de arbeidskosten per eenheid product heeft een belangrijke impact op de prijscompetitiviteit van een economie. De arbeidskosten per eenheid product worden gedefinieerd als de loonkosten die nodig zijn voor de productie van een eenheid toegevoegde waarde, namelijk het aandeel van de productie van een activiteitensector dat in België wordt verwezenlijkt. Voorgaande studies van het Federaal Planbureau hebben aangetoond dat die evolutie niet alleen een invloed heeft op de performantie van België op het vlak van buitenlandse handel, en dus op het saldo van de lopende rekening, maar tevens op de relatieve positie van de Belgische economie op de Europese markt, in termen van toegevoegde waarde of productie.


2009

 • The economic impact of the Services directive ( 21/12/2009 )

  By the end of 2009, all Member States of the EU must have transposed the Services directive into national law. This will constitute a major step forward in the completion of the legal framework for the internal market, but its economic impact is expected to be relatively small. It may lead to double-digit export growth for certain services branches. The small scale of these exports, however, gives rise to a weak impact on turnover, value added and employment.


 • ‘Dienstenrichtlijn’ ( 15/12/2009 )

  De Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) publiceren een studie naar de potentiële gevolgen van de omzetting van de Europese ‘Dienstenrichtlijn’ op de Belgische economie. De studie omvat een evaluatie van de gevolgen van de richtlijn op macro-economisch niveau en een analyse op het niveau van de bedrijfstakken die onder haar werkingssfeer vallen. De grootste daarvan zijn de bouw, de groot- en detailhandel en de zakelijke dienstverlening.


 • Concurrentievermogen van België: analyse en uitdagingen ( 17/11/2009 )

  Het Federaal Planbureau organiseert op 17 november 2009 een reflectienamiddag omtrent het thema ‘Concurrentievermogen van België: analyse en uitdagingen’ en steunt daarbij op analyses van de Europese Commissie, de Nationale Bank van België (NBB), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en eigen werkzaamheden.


 • Alternative assessment of Belgian competitiveness ( 06/10/2009 )

  This paper investigates the relationship between the relative positions, in terms of value added and relative prices, of Belgian manufacturing and market services in the European Union over 1970-2005. Relative prices are then broken down into relative unit costs of production factors. The analysis goes further by decomposing relative unit labour cost into relative hourly wages and relative productivity. Finally, relative productivity is broken down into relative capital deepening, relative labour
  composition effect and relative total factor productivity.


 • System of Innovation in Wallonia ( 02/03/2009 )

  This Working Paper evaluates the performance of the system of innovation in Wallonia for the most recent available period. Like the previous paper, this paper is based on the analysis of indicators reflecting the six main components of a system of innovation: knowledge development, human resources, valorisation of R&D, absorption capacity of innovation, entrepreneurship and innovation financing. A country's performance depends not only on the relative strength of each individual element but also on how effectively the components interact. These six components are evaluated from a European perspective: Wallonia is compared with European countries and European regions with similar socio-economic characteristics.


 • The impact of offshoring on employment in Belgium ( 02/03/2009 )

  Worries about massive job losses have prompted a fast-growing literature on offshoring and its impact on employment in advanced economies. This paper examines the situation for Belgium. The offshoring intensity is computed as the share of imported intermediate inputs in output, based on a series of constant price supply- and-use tables for 1995-2003. Estimations of static and dynamic industry-level labour demand equations augmented by offshoring intensities, do not reveal a significant impact of either materials or business services offshoring on total employment for Belgium between 1995 and 2003, but this does not preclude a differential impact by skill-level.


 • Lonen en werkgelegenheid volgens scholingsniveau en beroepscategorie in België ( 12/02/2009 )

  Sommige economen wijzen op het feit dat bepaalde taken die door hooggeschoolden worden uitgevoerd, maar waarbij veel gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en waarvoor relatief weinig persoonlijk contact nodig is, redelijk makkelijk kunnen worden uitbesteed aan bedrijven in het buitenland. Informaticaspecialisten, accountants, radiologen en andere beroepen die een redelijk hoog scholingsniveau vereisen zouden hierdoor meer concurrentie uit lageloonlanden ondervinden dan bijvoorbeeld horecapersoneel, schoonmakers, beveiligingspersoneel en andere beroepen die persoonlijke diensten verlenen zonder hoge diplomavereisten. Deze visie impliceert dat het verband tussen het scholingsniveau en de evolutie van lonen en werkgelegenheid niet eenduidig is. Het Federaal Planbureau heeft een analyse gemaakt waarin wordt nagegaan in welke mate het scholingsniveau en de beroepscategorie van werknemers de evolutie van lonen en tewerkstellingskansen verklaren.


 1 van 2  press.php?lang=nl&TM=39&Grid1Page=2 press.php?lang=nl&TM=39&Grid1Page=2
Please do not visit, its a trap for bots