Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués (26)

2020

 • Is België gespecialiseerd in onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ten koste van productieactiviteiten? ( 22/12/2020 )

  Is België gespecialiseerd in onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ten koste van productieactiviteiten?

  Op verzoek van de sociale partners heeft het Federaal Planbureau de bedrijfstakken geanalyseerd die de afgelopen jaren hun onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen hebben uitgebreid om te bepalen of deze ontwikkeling gepaard ging met de binnenlandse productie van nieuwe producten of met een verandering in de positie van België in mondiale waardeketens ten gunste van onderzoeksactiviteiten en ten koste van productieactiviteiten. Van de vier onderzochte bedrijfstakken zijn er voor Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten aanwijzingen van een relatieve specialisatie in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) die gedeeltelijk losgekoppeld is van eigen productie. Voor de andere bedrijfstakken zijn er meer aanwijzingen van een colocatie van O&O en productie in België.


 • Economische impact van de gezondheidscrisis ‘Covid-19’: een scenario ( 08/04/2020 )

  Economische impact van de gezondheidscrisis ‘Covid-19’: een scenario

  Op basis van een scenario waarin rekening wordt gehouden met de beperkende maatregelen volgens de huidige regels en zulks gedurende een periode van zeven weken, oordelen de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) dat het reëel bbp van de Belgische economie in 2020 met 8 % zou kunnen krimpen. Voor 2021 wordt uitgegaan van een opleving (+8,6 %) voor zover de acute fase van de crisis (geconcentreerd tijdens de eerste helft van 2020) het productiepotentieel van de economie geen blijvende schade toebrengt. De NBB en het FPB verwachten dat de maatregelen die werden genomen om het beschikbaar inkomen van de gezinnen te beschermen, de basis leggen voor een snel herstel van de consumptie vanaf het derde kwartaal van dit jaar. Uit de analyse blijkt overigens dat de kasmiddelen van de ondernemingen onder aanzienlijke druk staan vanwege de omzetdaling. De kracht van het voor de tweede helft van dit jaar en voor 2021 verwachte herstel berust op de technische hypothese dat deze druk geen aanleiding geeft tot solvabiliteitsproblemen waardoor talrijke ondernemingen failliet zouden gaan en, bij uitbreiding, de werkloosheid duurzaam zou stijgen. De verwachte impact op de overheidsfinanciën is evenredig met de schok: het overheidstekort zou kunnen uitkomen op ten minste 7,5 % bbp en de schuld op ongeveer 115 % aan het einde van 2020.


2019

 • De Belgische farmaceutische industrie: een hoogtechnologische sector waarvan het concurrentievermogen verbetert ( 09/05/2019 )

  De Belgische farmaceutische industrie: een hoogtechnologische sector waarvan het concurrentievermogen verbetert

  In het kader van het Observatorium voor de farmaceutische industrie heeft het Federaal Planbureau de concurrentiepositie van deze industrie in Europa geanalyseerd. Als een speler van de industriële reorganisatie naar hoogtechnologische en op kennis gebaseerde activiteiten is de farmaceutische industrie een bedrijfstak die een grote productiviteitsgroei heeft laten optekenen en tegelijkertijd de werkgelegenheid heeft verhoogd. Dankzij de mobilisering van middelen voor innovatie heeft de farmaceutische industrie haar positie in Europa bestendigd en blijft België een geliefde bestemming om haar activiteiten te vestigen.


 • Van alle OESO-landen is België het meest genereus met belastingvoordelen aan bedrijven voor Onderzoek en Ontwikkeling ( 07/05/2019 )

  Van alle OESO-landen is België het meest genereus met belastingvoordelen aan bedrijven voor Onderzoek en Ontwikkeling

  Vanwege de verbintenis om de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) te verhogen tot 3 % van het bbp, heeft de Belgische federale regering, tussen 2005 en 2008, een aantal belastingvoordelen ingevoerd om de O&O-activiteiten van bedrijven te ondersteunen. Het Federaal Planbureau heeft een derde evaluatie gemaakt van deze belastingvoordelen en concludeert dat ze hebben bijgedragen tot de recente stijging van de O&O-intensiteit in België maar dat bepaalde aanpassingen zouden kunnen worden overwogen.


2018

 • De economische impact van een hervorming van de professionele diensten in België ( 05/07/2018 )

  De economische impact van een hervorming van de professionele diensten in België

  De simulaties die zijn uitgevoerd door het Federaal Planbureau tonen dat de liberalisering van juridische diensten, diensten van boekhouders en architecten de economische groei zowel op korte als lange termijn ondersteunt. Die positieve impact wordt verklaard door de verbeterde werking van deze diensten en de positieve impact op de andere bedrijfstakken die deze diensten als input gebruiken in hun productieprocessen. Die ondersteuning van de groei maakt het ook mogelijk een budgettaire marge te creëren.


2017

 • Groei van de productiviteit en de werkgelegenheid: de uitdaging voor België ( 17/10/2017 )

  Groei van de productiviteit en de werkgelegenheid: de uitdaging voor België

  Tijdens de periode 1970-2015 wordt de vertraging van de bbp-groei per persoon in België hoofdzakelijk verklaard door een afname van de groei van de arbeidsproductiviteit. Tot het midden van de jaren 80 heeft de daling van het aantal gewerkte uren per persoon ook bijgedragen tot die vertraging.


 • Hogere overheidsinvesteringen om de groei in België aan te zwengelen ( 27/01/2017 )

  Hogere overheidsinvesteringen om de groei in België aan te zwengelen

  Uit een simulatie van het Federaal Planbureau blijkt dat de overheid de economische groei op lange termijn kan aanzwengelen door meer te investeren. Omdat de bijkomende groei goed is voor de staatskas, blijft de kostprijs van die maatregel bovendien beperkt.


2016

 • De bijdrage van jonge bedrijven tot de werkgelegenheid en de productiviteit in België ( 24/06/2016 )

  De bijdrage van jonge bedrijven tot de werkgelegenheid en de productiviteit in België

  Het Federaal Planbureau neemt deel aan een aantal door de OESO gecoördineerde projecten waarin, op basis van bedrijfsgegevens, de dynamiek van de werkgelegenheid en de productiviteit binnen bedrijfstakken wordt vergeleken tussen landen. In de projecten wordt de belangrijke rol van jonge bedrijven benadrukt en wordt er gewezen op de structurele daling van het aantal nieuwe bedrijven dat toetreedt tot de markt. Gezien het belang van jonge bedrijven, zou die daling de groeivertraging van de productiviteit in de OESO-landen gedeeltelijk kunnen verklaren.


 • Administratieve lasten in België voor het jaar 2014 ( 08/03/2016 )

  Administratieve lasten in België voor het jaar 2014

  Op vraag van de regering heeft het Federaal Planbureau in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) een raming uitgevoerd van de administratieve lasten voor Belgische ondernemingen en zelfstandigen in 2014. Het betreft de achtste enquête die sinds 2000 tweejaarlijks wordt uitgevoerd volgens eenzelfde procedure. De regelgevingsdomeinen die in de vragenlijst werden voorgelegd, zijn fiscaliteit, werkgelegenheid en milieu. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin gepeild wordt naar de mening van ondernemingen en zelfstandigen over de problematiek van de administratieve lasten.


2015

 • Evaluatie van overheidssteun voor Onderzoek en Ontwikkeling van ondernemingen in België ( 29/06/2015 )

  Evaluatie van overheidssteun voor Onderzoek en Ontwikkeling van ondernemingen in België

  Het Federaal Planbureau heeft – na een eerste analyse in 2012- een tweede evaluatie gemaakt van de belastingvoordelen van de federale overheid en van de gewestelijke subsidies, ter ondersteuning van de investeringen van ondernemingen in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Er werd nagegaan in welke mate deze overheidssteun heeft bijgedragen aan de recente stijging van de O&O-intensiteit in België.


2012

 • Fragiliteit van de financiële structuur van de niet-financiële ondernemingen in de marktsector in België in 2007 en 2010 ( 02/08/2012 )

  Fragiliteit van de financiële structuur van de niet-financiële ondernemingen in de marktsector in België in 2007 en 2010

  Daar waar 2007 in België nog een topjaar was met veel startende ondernemingen en een stijgende werkgelegenheid, brak eind 2008 de wereldwijde financiële crisis uit die leidde tot een economische recessie in 2009. In deze studie wordt, op basis van informatie uit gepubliceerde jaarrekeningen, de financiële situatie van Belgische niet-financiële ondernemingen in 2007, het jaar vóór de financiële crisis, vergeleken met de situatie in 2010, het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn en tevens een jaar waarin er een licht herstel werd vastgesteld. Er werd ook nagegaan of een zwakke score voor een aantal financiële ratio’s in 2007, voor een deel kan verklaren waarom sommige ondernemingen in de periode 2008-2010 in de problemen kwamen (bijvoorbeeld een faillissement).


 • De impact van subsidies en fiscale voordelen op onderzoek en ontwikkeling van ondernemingen in België (2001-2009) ( 18/06/2012 )

  De impact van subsidies en fiscale voordelen op onderzoek en ontwikkeling van ondernemingen in België (2001-2009)

  Onderzoek en ontwikkeling (O&O) wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste determinanten van innovatie en technologische vooruitgang. Op de Europese top van Barcelona in 2002, werd vooropgesteld dat de uitgaven voor O&O in de Europese Unie tegen 2010 dienden te worden opgetrokken tot 3% van het BBP. Deze doelstelling werd door de meeste landen in 2010 niet behaald. In het kader van de Europa 2020-strategie werd de 3%-norm hernomen en door België ook opgenomen in het nationaal hervormingsprogramma. De federale overheid heeft – in aanvulling op de aanzienlijke directe steun voor O&O van de gewesten - de voorbije jaren een aantal fiscale voordelen toegekend om O&O-activiteiten aan te moedigen. In opdracht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft het FPB een eerste evaluatie gemaakt van de recente federale steun voor O&O in ondernemingen. De evaluatie heeft uitsluitend betrekking op de ondernemingssector en dus niet op de federale steun voor onderzoek in universiteiten, hogescholen of erkende wetenschappelijke instellingen.


2011

 • Overheidsparticipaties in de marktsector ( 14/07/2011 )

  Overheidsparticipaties in de marktsector

  Het Federaal Planbureau publiceert nieuwe cijfers over de participaties die de overheid gedurende de voorbije jaren aanhield in de marktsector. Het betreft participaties waar de overheid (federaal, gewestelijk of lokaal) minstens een aandeel van 5% in het kapitaal heeft en om activiteiten in de marktsector, waardoor deze activiteiten niet in de overheidssector zelf worden opgenomen. De tabel onderaan dit communiqué geeft de belangrijkste cijfers. Een groter detail, ook per bedrijfstak, is beschikbaar op de website van het FPB (www.plan.be).

  Graag wijzen we op enkele markante feiten over de evolutie 2003-2009.


2010

 • Verstoort de regelgeving de concurrentie en productiviteit in de groot- en detailhandel? ( 30/06/2010 )

  Verstoort de regelgeving de concurrentie en productiviteit in de groot- en detailhandel?

  Het Federaal Planbureau publiceert een studie naar het effect dat de marktregulering zou kunnen hebben voor het functioneren van de Belgische groot- en detailhandel. Daarbij gaat de aandacht vooral naar de gevolgen voor concurrentie en productiviteit. Verschillende aspecten van concurrentie en productiviteit zijn uitgewerkt, teneinde een genuanceerd beeld van de ontwikkelingen in relatie tot de marktregulering te verkrijgen. De voornaamste resultaten zijn de volgende.


 • Evolutie van de arbeidskosten per eenheid product in België van 1996 tot 2008 ( 14/06/2010 )

  Evolutie van de arbeidskosten per eenheid product in België van 1996 tot 2008

  De evolutie van de arbeidskosten per eenheid product heeft een belangrijke impact op de prijscompetitiviteit van een economie. De arbeidskosten per eenheid product worden gedefinieerd als de loonkosten die nodig zijn voor de productie van een eenheid toegevoegde waarde, namelijk het aandeel van de productie van een activiteitensector dat in België wordt verwezenlijkt. Voorgaande studies van het Federaal Planbureau hebben aangetoond dat die evolutie niet alleen een invloed heeft op de performantie van België op het vlak van buitenlandse handel, en dus op het saldo van de lopende rekening, maar tevens op de relatieve positie van de Belgische economie op de Europese markt, in termen van toegevoegde waarde of productie.


2009

 • ‘Dienstenrichtlijn’ ( 15/12/2009 )

  ‘Dienstenrichtlijn’

  De Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) publiceren een studie naar de potentiële gevolgen van de omzetting van de Europese ‘Dienstenrichtlijn’ op de Belgische economie. De studie omvat een evaluatie van de gevolgen van de richtlijn op macro-economisch niveau en een analyse op het niveau van de bedrijfstakken die onder haar werkingssfeer vallen. De grootste daarvan zijn de bouw, de groot- en detailhandel en de zakelijke dienstverlening.


 • Concurrentievermogen van België: analyse en uitdagingen ( 17/11/2009 )

  Concurrentievermogen van België: analyse en uitdagingen

  Het Federaal Planbureau organiseert op 17 november 2009 een reflectienamiddag omtrent het thema ‘Concurrentievermogen van België: analyse en uitdagingen’ en steunt daarbij op analyses van de Europese Commissie, de Nationale Bank van België (NBB), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en eigen werkzaamheden.


 • Lonen en werkgelegenheid volgens scholingsniveau en beroepscategorie in België ( 12/02/2009 )

  Lonen en werkgelegenheid volgens scholingsniveau en beroepscategorie in België

  Sommige economen wijzen op het feit dat bepaalde taken die door hooggeschoolden worden uitgevoerd, maar waarbij veel gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en waarvoor relatief weinig persoonlijk contact nodig is, redelijk makkelijk kunnen worden uitbesteed aan bedrijven in het buitenland. Informaticaspecialisten, accountants, radiologen en andere beroepen die een redelijk hoog scholingsniveau vereisen zouden hierdoor meer concurrentie uit lageloonlanden ondervinden dan bijvoorbeeld horecapersoneel, schoonmakers, beveiligingspersoneel en andere beroepen die persoonlijke diensten verlenen zonder hoge diplomavereisten. Deze visie impliceert dat het verband tussen het scholingsniveau en de evolutie van lonen en werkgelegenheid niet eenduidig is. Het Federaal Planbureau heeft een analyse gemaakt waarin wordt nagegaan in welke mate het scholingsniveau en de beroepscategorie van werknemers de evolutie van lonen en tewerkstellingskansen verklaren.


2007

 • Groei en productiviteit in België ( 16/03/2007 )

  Groei en productiviteit in België

  Het Federaal Planbureau stelt een analyse voor over de economische groei en de productiviteit in België. Daartoe werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van de databank die in het kader van het EUKLEMS-project werd gecreëerd. Dit internationale project, dat gefinancierd wordt door het 6e kaderprogramma van de Europese Commissie, is erop gericht voor elke EU-lidstaat productiviteitsmetingen op een meer gedetailleerd bedrijfstakniveau en over lange periodes te ontwikkelen. Die berekeningen maken het mogelijk een beter inzicht te verwerven in de determinanten van de groei en de productiviteit en zijn, zowel op Belgisch als Europees niveau, een primeur.


2006

 • Fiscale stimuli voor Onderzoek en Ontwikkeling in België: analyse van het Federaal Planbureau ( 30/11/2006 )

  Fiscale stimuli voor Onderzoek en Ontwikkeling in België: analyse van het Federaal Planbureau

  België streeft ernaar om 3% van het bbp te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). Aangezien daarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de ondernemingen, voeren de bevoegde overheden een actief O&O-beleid. Directe subsidies en fiscale maatregelen vormen, al dan niet in combinatie met elkaar, sleutelelementen van dat beleid. Sinds enkele jaren wordt in België, net zoals in andere Europese landen, steeds meer de nadruk gelegd op de fiscale steunmaatregelen voor O&O. Er bestaan aanzienlijke verschillen in de vorm en de omvang van die fiscale stimuli in de Europese landen. Het Federaal Planbureau deed onderzoek naar het gebruik van fiscale stimuli voor O&O in België.


 • Overheidsparticipaties en administratieve lasten : evaluatie door het Federaal Planbureau ( 27/04/2006 )

  Overheidsparticipaties en administratieve lasten : evaluatie door het Federaal Planbureau

  In de loop van de voorbije jaren, probeerde de overheid duidelijk haar efficiëntie in haar tussenkomsten in het economisch leven te verbeteren. Het Federaal Planbureau interesseerde zich in twee aspecten van die overheidstussenkomst: de participatie in de ondernemingen van de marktsector en de administratieve lasten die met de overheidstussenkomst gepaard gaan.


 • De hervorming van de netwerkindustrieën: Europese en Belgische ervaringen ( 07/04/2006 )

  De hervorming van de netwerkindustrieën: Europese en Belgische ervaringen

  In juni 2005 organiseerde het Federaal Planbureau in samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Europees Economisch en Sociaal Comité een tweedaags colloquium over de hervorming van de netwerkindustrieën in Europa en in België. Tijdens dat colloquium kwamen onderzoekers, beleids- en overheidsvertegenwoordigers, alsook de sociale partners aan het woord. De drie instellingen publiceren nu gezamenlijk een boek ‘Reforming Network Industries: Experiences in Europe and Belgium’. Het boek omvat niet alleen de handelingen van het colloquium, maar ook de studies, analyses, commentaren en standpunten die tijdens die twee dagen werden besproken.


2005

2003

 • Informatie - en Communicatietechnologieën in België : analyse van de economische en sociale impact ( 25/06/2003 )

  Informatie - en Communicatietechnologieën in België : analyse van de economische en sociale impact

  De impact van de nieuwe technologieën bepalen en begrijpen is een grote uitdaging, zowel voor de economische actoren uit de privé-sector als voor de overheid. Voor een efficiënte voorbereiding op die technologische veranderingen, is het immers essentieel dat we de reële draagwijdte van die veranderingen begrijpen en vooruitlopen op de gevolgen ervan. Vanuit die optiek publiceert het Federaal Planbureau in partnership met Kluwer Uitgevers het boek "Informatie - en Communicatietechnologieën in België : analyse van de economische en sociale impact".


 • Een enquête om de impact van de ICT op de Belgische ondernemingen te meten ( 23/06/2003 )

  Een enquête om de impact van de ICT op de Belgische ondernemingen te meten

  Het Federaal Planbureau heeft de impact van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) op de ondernemingen onderzocht. Dat onderzoek werd gevoerd via casestudy's waarin zowel de diffusie van ICT in het productieproces van de ondernemingen, als de bijdrage van die technologieën tot de prestaties van die ondernemingen, werd nagegaan. De resultaten werden gepubliceerd.


 1 van 2  press.php?lang=nl&TM=39&Grid1Page=2 press.php?lang=nl&TM=39&Grid1Page=2
Please do not visit, its a trap for bots