Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Mobiliteits- en vervoersindicatoren

Hoofdthema

Contact

  • https://transport.plan.be

Nieuws

Geen gegevens

Hoofdthema

Contact

  • https://transport.plan.be

Het FPB ontwikkelde voor rekening van de FOD Mobiliteit en Vervoer een databank met mobiliteits- en vervoerindicatoren. Die databank wordt regelmatig geüpdatet en verstrekt gedetailleerde informatie over de toestand en de evolutie van het vervoer en de mobiliteit in België. De indicatoren zijn gegroepeerd volgens zes thema’s:

  • de bedrijfstak vervoer;
  • de huishoudens en vervoer;
  • de transportinfrastructuur;
  • het voertuigenpark en het transportmaterieel;
  • het verkeer en het vervoer;
  • de impact van de vervoeractiviteit.

Bedoeling van de databank is niet enkel informatie met betrekking tot vervoer te centraliseren, maar die informatie ook te documenteren. Naast de gegevens zelf vindt men ook (i) de gebruikte methode, (ii) de bron, (iii) definities en (iv) de kwaliteit van die gegevens terug.

Bepaalde indicatoren zijn de zuivere weergave van beschikbare gegevens bij een bepaalde bron. Voor de ontwikkeling van andere indicatoren werden de gegevens van één bron aangevuld met gegevens van andere bronnen. Nog andere indicatoren werden ontwikkeld door verschillende bronnen te kruisen.

Door methodologische veranderingen kunnen in tijdreeksen breuken optreden. Het FPB heeft methodologische coherentie voorrang gegeven op de kwantiteit van gegevens. Voor bepaalde indicatoren zijn de tijdreeksen daarom beperkt. Bedoeling is om die in de toekomst uit te breiden en andere lacunes in de databank aan te vullen.

Beschrijving

De macro-economische indicatoren gaan na hoe de economische activiteit van de transportsector evolueert.

De indicatoren betreffende de transportvraag van de gezinnen omvatten twee aspecten: het eindverbruik van transport en de fiscaliteit.

De indicatoren voor de transportinfrastructuur tonen de toestand en de evolutie van de transportinfrastructuur in België.

De indicatoren voor het voertuigenpark en het transportmaterieel omschrijven de samenstelling van het park en zijn evolutie in de loop van de tijd.

De indicatoren die het verkeer en het vervoer in België omschrijven, maken enerzijds een onderscheid tussen het het vervoer over de weg, het spoor, de binnenscheepvaart en de zee- en luchtvaart en anderzijds tussen het personenvervoer en het goederenvervoer.

Tot slot geven de indicatoren over de impact van de transportactiviteit cijfers over de emissies van atmosferische polluenten en de veiligheid op de weg.

De ontwikkeling van de databank mobiliteits-en vervoersindicatoren gebeurt in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer (www.mobilit.belgium.be).

Hoofdthema

Contact

  • https://transport.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots