Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Specifieke energievraagstukken

Hoofdthema

Contact

  • https://energy.plan.be

Nieuws

Geen gegevens

Hoofdthema

Contact

  • https://energy.plan.be

Naast de energievooruitzichten voor België, maakt het FPB ook analyses en studies van bijzondere vraagstukken die in vier thema’s kunnen worden gegroepeerd en elk een facet van de uitgebreide energieproblematiek vertegenwoordigen :

  • aardgas- en elektriciteitssectoren;
  • energiemix;
  • energieprijzen;
  • energie en duurzame ontwikkeling.

De analyses berusten op methodes of instrumenten die door het FPB of door derden in het kader van onderzoeksprojecten werden ontwikkeld.

Aardgas- en elektriciteitssectoren

De integratie en hervorming van de Europese aardgas- en elektriciteitsmarkten en de problematiek van de energiebevoorradingszekerheid hebben van die twee sectoren een politieke hoofdbekommernis gemaakt. Of het nu gaat om de markthervorming of om de zekerheid van de bevoorrading, het onderzoeksveld is ruimer dan België alleen: het moet rekening houden met de Europese en internationale dimensies van de energiesector.

De studies van het FPB over dit thema zijn van zeer uiteenlopende aard. Sommige studies passen meer algemeen binnen de studie van de hervormingen in de netwerkindustrieën (zie thema "Structurele Studiën > Belgische en Europese regulering"), andere zijn gewijd aan zeer specifieke problemen in verband met de sectoren waarvan sprake, zoals bijvoorbeeld de impact van een black-out en elektrische voertuigen in België of de analyse van de toereikendheid van de elektriciteitsproductie in België.

Sinds de wijziging van de elektriciteits- en gaswetten in 2005 (Belgisch Staatsblad van 14 juni 2005) werkt het FPB samen met de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie aan het opstellen van de prospectieve studies elektriciteit en gas. Deze samenwerking werd behouden in de latere herzieningen van de elektriciteits- en gaswetten (Belgisch Staatsblad van 19 mei 2009 en Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012). In de prospectieve studies elektriciteit (PSE) worden de mogelijkheden van het op elkaar afstemmen van aanbod en vraag naar elektriciteit op (middel)lange termijn geanalyseerd. In de prospectieve studies gas (PSG) worden de uitdagingen voor België inzake de aardgasbevoorradingszekerheid onderzocht.

Energiemix

In een politieke context van broeikasgasemissiereducties, ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en verbetering van energie-efficiëntie heeft de evolutie van de energiemix op lange en zelfs zeer lange termijn het onderwerp uitgemaakt van specifieke analyses.

Bepaalde analyses zijn enkel gericht op België (impact van het Klimaat/Energiepakket of van een 100% hernieuwbare energiemix tegen 2050. Andere verruimen het onderzoeksveld naar mondiaal en Europees niveau (zie pdf: WETO-H2, WETO-2030).

Energieprijzen

Het FPB bestudeert de historische evolutie van de energieprijzen in België.

Het analyseert ook de macro-economische impact van veranderingen van energieprijzen, die bijvoorbeeld het gevolg zijn van een olieschok of een belastingheffing die tot doel heeft de broeikasgasemissies te verminderen. Daartoe gebruikt het FPB het HERMES-model (zie subthema ‘Vooruitzichten en macro-economische analyses op middellange termijn > Vooruitzichten op middellange termijn’). Zulke analyses worden regelmatig gerealiseerd.

Energie en duurzame ontwikkeling

De energiesector is één van de belangrijkste sectoren om beleidsmaatregelen te ontwikkelen en toe te passen die duurzame ontwikkeling bevorderen. In het kader van haar werkzaamheden, bestudeert de Task Force duurzame ontwikkeling (zie thema “Duurzame ontwikkeling”) de interacties tussen energie en duurzame ontwikkeling en identificeert de belangrijkste uitdagingen voor België.

Hoofdthema

Contact

  • https://energy.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots