Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Beschrijving en gebruik van het model Artelys Crystal Super Grid [ DC2024_WP_06 - ]

Het Artelys Crystal Super Grid model, ontwikkeld door het Franse bedrijf Artelys, richt zich op de elektriciteitssector. Het werkt met een hoge temporele resolutie en maakt het mogelijk de impact te beoordelen van maatregelen die het productiepark beïnvloeden, aan de hand van een aantal indicatoren. Die indicatoren hebben meer bepaald betrekking op de bevoorradingszekerheid, de elektriciteitskost en de duurzaamheid van het systeem, via broeikasgasemissies.

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Inleiding

Door de wet van 22 mei 2014[1], gewijzigd door de wet van 30 juli 2018, werd het Federaal Planbureau belast met de taak om, voor elke federale verkiezing, de verkiezingsprogramma’s van de in de Kamer van volksvertegenwoordigers vertegenwoordigde politieke partijen door te rekenen. Deze wet definieert de doorrekening als: “een berekening op korte en middellange termijn van de gevolgen voor de overheidsfinanciën, de koopkracht en de werkgelegenheid van de diverse inkomensgroepen, voor de sociale zekerheid en alsook van de impact op het milieu en de mobiliteit die inherent verbonden zouden kunnen zijn aan de uitvoering van de prioriteitenlijst.”

Het model Artelys Crystal Super Grid, dat in deze publicatie wordt beschreven, richt zich op maatregelen die het elektriciteitsproductiepark beïnvloeden. Het zal het mogelijk maken om hun impact op het milieu te becijferen, via broeikasgasemissies, maar ook op de bevoorradingszekerheid en de marginale productiekosten.

Deze Working Paper is als volgt opgebouwd. Na een algemene beschrijving van het model (deel 2) worden de voor DC2024 geselecteerde indicatoren gepresenteerd (deel 3). Vervolgens worden de gegevens gespecificeerd die nodig zijn voor de input van het model (deel 4) en wordt het referentiescenario uiteengezet (deel 5). De maatregelen waarvan de impact kan worden beoordeeld voor DC2024 worden vervolgens gespecificeerd (deel 6). Dit document wordt afgesloten met een illustratief voorbeeld van doorrekening, waarbij de impact van een specifieke maatregel op de geselecteerde indicatoren wordt gekwantificeerd (deel 7).

[1]     Wet betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots