Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Workshop : R&D and environmental objectives of the “Europe 2020” strategy: assessment by the NEMESIS model 

Het Federaal Planbureau (FPB) heeft het genoegen u uit te nodigen voor de workshop “R&D and environmental objectives of the ‘Europe 2020’ strategy : assessment by the NEMESIS model” op vrijdag 11 juni 2010 om 10.00 uur. De voormiddag staat in het teken van de presentatie van verschillende studies die werden uitgevoerd met behulp het NEMESIS-model in het kader van de evaluatie van de strategie “Europa 2020”.

De strategie “Europa 2020”, die in maart laatsleden werd goedgekeurd door de Europese Raad, heeft voor het jaar 2020 5 doelstellingen gedefinieerd die betere perspectieven voor de EU-economie moeten opleveren en die tegelijk tot een groenere groei moeten leiden waar iedereen baat bij heeft. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar twee van die doelstellingen die innovatie en groene economie centraal stellen in het Europees concurrentiemodel. De eerste doelstelling is erop gericht 3% van het bbp van de Europese Unie te investeren in O&O en bouwt daarmee rechtstreeks voort op het Verdrag van Lissabon. De tweede doelstelling beoogt een reductie van de broeikasgasemissies met minstens 20% ten opzichte van 1990, een toename van het aandeel hernieuwbare energie in het energie-eindverbruik tot 20% en een toename van onze energie-efficiëntie met 20%. Tijdens de EU-top van 17 en 18 juni moeten de nationale regeringen de richtsnoeren en de landenspecifieke doelstellingen van dit voorstel goedkeuren. Enkele dagen vóór die vergadering willen wij ons dan ook buigen over de mogelijke rol van O&O in een context van economisch herstel en over een kwantitatieve beoordeling van die twee doelstellingen in termen van groei en werkgelegenheid.

Het NEMESIS-model, ontwikkeld door een Europees consortium (waarvan het FPB deel uitmaakt) onder het 6de en 7de Kaderprogramma van de Europese Commissie, is een macrosectoraal econometrisch model voor 28 landen (EU27 + Noorwegen). Het is in het bijzonder geschikt voor de studie van de beleidsimpact op vlak van O&O en energie/milieu, voornamelijk dankzij de integratie van endogene technologische vooruitgang en een gedetailleerde milieumodule. Dit seminarie is de gelegenheid om hiervan een beknopte presentatie te geven en de resultaten te tonen van de verschillende studies die met behulp van dit instrument en in opdracht van de Europese Commissie werden uitgevoerd. Er zal worden ingegaan zowel op de Europese als op de Belgische dimensie van de resultaten.

Deze thema’s zullen aangesneden worden door sprekers van het onderzoeksteam ERASME (Paris) en het FPB zelf, de instellingen die instaan voor de ontwikkeling en het beheer van het NEMESIS-model.

Speakers

  Verwante documenten

    None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots