Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Toekomstverkenning voor een duurzame ontwikkeling [ Working Paper 01-04 - ]

De wet van 5 mei 1997 ter coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling stelt in haar artikel 7 dat het Federaal Planbureau (fpb) in haar tweejaarlijkse rapporten “een beschrijving [moet geven] van de verwachte ontwikkeling bij ongewijzigd beleid en bij gewijzigd beleid volgens een aantal relevante scenario’s”. Deze working paper geeft het resultaat weer van de literatuurstudie en denkoefening die de Task Force Duurzame Ontwikkeling (tfdo) van het fpb verrichtte in haar zoektocht naar een analytisch en methodologisch kader om tegemoet te komen aan deze vereiste van de wet.

  PDF & Download

  Auteurs

Thomas Bernheim (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Hoofdstuk 1 legt uit waarom het wenselijk is de te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen op een geïntegreerde manier te analyseren. Het belicht daarbij enkele van de methoden die hiervoor zijn ontwikkeld. De nadruk ligt daarbij op de scenariobenadering.


Hoofdstuk 2 presenteert de resultaten van de literatuurstudie naar bestaande denkoefeningen rond toekomstverkenningen. De denkoefeningen dienen als inspiratiebron voor het formuleren van een methodologisch en conceptueel kader voor toekomstscenario’s dat aan de noden en mogelijkheden van het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling tegemoet komt.


Hoofdstuk 3 leidt uit de literatuurstudie een methodologisch kader af voor het typeren en stapsgewijs opstellen van drie toekomstscenario’s, gebaseerd op een pluralistische visie van duurzame ontwikkeling. Het maakt daarbij gebruik van concepten van de systeemtheorie, die toelaten de toekomstscenario’s inhoudelijk te structureren.


Hoofdstuk 4 sluit af met een aantal denkpistes om in het derde rapport inzake duurzame ontwikkeling de bestaande methodologie verder uit te werken en een groter beroep te doen op analytische en participatieve methoden voor geïntegreerde evaluatie.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None


Please do not visit, its a trap for bots