Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Rapport du Groupe d’experts "Compétitivité et Emploi" - Commission 5 : "Efforts de formation des entreprises" [ OPREP201602 - ]

In juli 2013 bezorgde de Expertengroep «Concurrentievermogen – Werkgelegenheid» (EGCW) een eerste verslag aan de federale regering. De opleidingsinspanningen van ondernemingen vormden één van de onderwerpen die de EGCW in dit verslag analyseerde. Aangaande deze vormingsinitiatieven bestaat immers een wettelijke doelstelling, die stipuleert dat ondernemingen globaal genomen 1,9% van hun totale loonmassa aan opleidingen moeten spenderen. Omtrent het in de praktijk brengen van deze doelstelling bestaan echter interpretatieverschillen, waardoor de EGCW de taak kreeg om deze wettelijke norm van 1,9% op een objectieve wijze te analyseren.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Wegens de onnauwkeurigheid van het huidige wettelijke kader kwam de EGCW tot het besluit dat niet kan worden nagegaan of de vormingsinvestering 1,9% van de loonmassa van de bedrijven uit de private-sector bedraagt. Op vraag van de federale regering drong zich inzake vorming bijgevolg een nieuwe opdracht op. De EGCW kreeg immers de taak om te onderzoeken welke meetbare en effectieve doelstellingen m.b.t. vorming zouden kunnen nagestreefd worden en dit zowel op nationaal niveau als op het niveau van de bedrijfstakken en de bedrijven.

Dit document bevat de weerslag van de door de commissie uitgevoerde analyse. Na de inleiding schetst het eerste deel het algemene kader. Hierbij wordt vooreerst de arbeidsmarkt onder de loep genomen, door de evolutie van het menselijk kapitaal cijfermatig weer te geven. Vervolgens beschrijft dit hoofdstuk in welke mate vorming een antwoord biedt op een aantal economische uitdagingen, zoals de globalisering en de vergrijzing van de actieve bevolking. De Europese richtlijnen inzake vorming komen aan bod en het eerste deel sluit af met een beschrijving van alle betrokken actoren en de rol die ze inzake voortgezette opleidingen vervullen.

Het tweede deel schetst vervolgens de huidige situatie, met een gedetailleerde beschrijving van het huidige institutionele kader en van de voornaamste nationale en regionale initiatieven. Uiteraard komt ook de financiële indicator hierbij aan bod, evenals de beperkingen verbonden aan het huidige wettelijke kader en de harmonisatieacties die op vraag van de sociale partners plaatsvonden.

Deel drie gaat hierna dieper in op bestaande buitenlandse praktijken. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de lessen die uit deze voorbeelden kunnen getrokken worden. Dit hoofdstuk beschrijft tevens de voornaamste internationale indicatoren en positioneert België ten opzichte van de voornaamste buurlanden.

Een vierde hoofdstuk spitst zich toe op de voornaamste nationale bronnen, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de sociale balansen enerzijds en drie Europese enquêtes uitgevoerd in België door de ADS anderzijds.

Daar waar de eerste vier delen in hoofdzaak descriptief van aard zijn, formuleert deel 5 ten slotte twee concrete alternatieven voor het huidige vormingsbeleid. Om deze alternatieven correct te kaderen, vangt dit deel 5 echter aan met een beknopte herhaling van de huidige situatie. Concreet wordt er stilgestaan bij de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende beleidsniveaus, bij het huidige wettelijke kader en bij de ettelijke problemen die uit dit kader voortvloeien.

Het is ten slotte van belang om te benadrukken dat in dit rapport wordt getracht om de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten correct te kaderen. Deel 5 van dit rapport biedt een aantal bouwstenen om tegemoet te kunnen komen aan de uitdagingen op het vlak van het vormingsbeleid. Dit vanuit een globale benadering. Het spreekt echter voor zich dat ieder overheidsniveau de verantwoordelijkheid draagt over de eigen bevoegdheden. De voorgestelde alternatieven en instrumenten en de eventuele uitvoering ervan dienen dan ook vanuit deze optiek te worden geïnterpreteerd, namelijk met respect voor de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheden.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots