Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Arbeidsmarkt

Contact

 • https://labour.plan.be

Economische vooruitzichten 2023-2028 – Versie van februari 2023 [23/02/2023]

Het Federaal Planbureau heeft economische vooruitzichten tot 2028 opgesteld, die aansluiten op de Economische begroting 2023 die op 16 februari werd gepubliceerd. Deze vooruitzichten vormen een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma.

Een middelmatige kennis van het Nederlands verhoogt al de kansen van de Brusselaars om werk te vinden [23/08/2022]

Een middelmatige kennis van het Nederlands is al voldoende om de tewerkstellingskansen van Franstalige Brusselse werkzoekenden te vergroten. De kans op het vinden van een baan neemt ook toe met het kennisniveau van het Nederlands. Bovendien is het belang van het Nederlands afhankelijk van de activiteitssector waarin men een job zoekt en het geslacht van de werkzoekende. Dit zijn enkele resultaten van een nieuwe studie van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) van perspective.brussels en van het Federaal Planbureau (FPB) op basis van gegevens die zijn ingezameld bij Actiris.

Kennis van het Nederlands: een bepalende factor voor de toegang tot werk voor Brusselaars?  [23/08/2022]

Deze Focus werd opgesteld in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en analyseert in welke mate de kennis van het Nederlands een belangrijke factor is voor de beroepsintegratie van Franstalige Belgische werkzoekenden die in het Brussels Gewest wonen. Vanaf welk niveau van het Nederlands nemen de kansen van een werkzoekende op het vinden van een baan toe? Hebben bepaalde profielen van werkzoekenden meer baat bij een goede kennis van het Nederlands? 

Fact Sheet 008 : De terugval van het aantal gewerkte uren in 2020 trof vooral lager geschoolde en zelfstandig werkende vrouwen en mannen [18/08/2022]

De recente update van de database “Kwalitatieve werkgelegenheidsdata voor belgië: 1999-2020”  laat toe om een inschatting te maken van de evolutie van het aantal werkzame personen, de gewerkte uren en de loonkosten per bedrijfstak, geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en statuut (zelfstandige of werknemer). In deze fact sheet wordt ingezoomd op de evolutie per opleidingsniveau in het coronajaar 2020. Hierbij wordt ook gekeken naar de verschillen tussen vrouwen en mannen en tussen werknemers en zelfstandigen.

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027 [18/07/2022]

Dit rapport presenteert de resultaten van de regionalisering van de nationale economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2022-2027. De hier voorgestelde regionale vooruitzichten zijn dus coherent met de nationale projectie van juni 2022, die zelf steunt op de economische en budgettaire informatie die op 3 juni 2022 beschikbaar was. Net als de vorige edities is dit rapport het resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen.

Contact

 • https://labour.plan.be

Het FPB maakt macro-economische analyses en korte- en middellangetermijnvooruitzichten over België ten behoeve van de federale overheid en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De focus van de arbeidsmarktequipe is op arbeidskosten, werkgelegenheid, arbeidsaanbod, arbeidsduur en pendelarbeid. Andere macro-economische analyses hebben betrekking op de gewesten in samenwerking met of in opdracht van de gewestelijke studiediensten.

De equipe voert twee soorten micro-economisch onderzoek. Enerzijds becijfert zij de ex-post effectiviteit van federale en regionale arbeidsmarktmaatregelen aan de hand van micro-economische gegevens. Anderzijds berekent zij de ex-ante effecten van sociaal-fiscale beleidshervormingen op het arbeidsaanbod, de inkomens en de inkomensongelijkheid aan de hand van microsimulaties en een micro-economisch arbeidsaanbodmodel.

Methodes en instrumenten

Macro-economische analyse

 • De arbeidsmarktmodules in dienst van de macro-economische modellen HERMES  en HERMREG:
  • Volledig geïntegreerde modules of modules buiten model voor de arbeidsduur, de arbeidskosten, de allocatie van de werkgelegenheid tussen verschillende arbeidstypes op het niveau van de bedrijfstakken, de werkgelegenheid in de sector van de dienstencheques (HERMES  en HERMREG) en pendelarbeid (HERMREG);
  • Een sociodemografische module buiten model voor de projectie van het arbeidsaanbod en de vervangingsvraag op de arbeidsmarkt.
 • Data: gedetailleerde administratieve arbeidsmarktdata (aangeleverd door de RSZ, RSVZ en RVA) en data uit de enquête naar de arbeidskrachten van Statbel.

Micro-economische analyse

 • Econometrisch onderzoek m.b.t. o.a. werkgelegenheidsprogramma’s en arbeidskostenverlagingen van het type clusteranalyse, panel, tweede verschillen, duuranalyse, matching of regressiediscontinuïteit met controlegroepen;
 • Econometrisch onderzoek m.b.t. de impact van lonen, fiscaal en parafiscaal beleid op arbeidsaanbod en inkomensverdeling met het model LASER. LASER steunt op de databank van het model EXPEDITION en is een discrete-choice-model.

Contact

 • https://labour.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots