Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Arbeidsmarkt

Contact

 • https://labour.plan.be

Nieuws

Geen recessie in België: economische groei van 1,0% in 2023 en 1,3% in 2024 [07/09/2023]

De Belgische economische groei bedroeg in 2022 nog 3,2%, maar zou dit jaar aanzienlijk vertragen tot 1,0% en in 2024 licht hernemen tot 1,3%. De inflatie piekte in 2022 op 9,6% en valt terug tot 4,4% in 2023, maar blijft aanzienlijk met 4,1% in 2024. Er zouden 50 000 banen gecreëerd worden in 2023 en 40 000 in 2024, na een uitzonderlijk sterke toename van 101 000 banen in 2022. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwe economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de jaren 2023-2024.

Economische begroting – Economische vooruitzichten 2023-2024 – september 2023 [07/09/2023]

De Belgische economische groei bedroeg in 2022 nog 3,2%, maar zou dit jaar aanzienlijk vertragen tot 1,0% en in 2024 licht hernemen tot 1,3%. De inflatie piekte in 2022 op 9,6% en valt terug tot 4,4% in 2023, maar blijft aanzienlijk met 4,1% in 2024. Er zouden 50 000 banen gecreëerd worden in 2023 en 40 000 in 2024, na een uitzonderlijk sterke toename van 101 000 banen in 2022. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwe economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de jaren 2023-2024.

Regionale economische vooruitzichten 2023-2028 [18/07/2023]

Op 18 juli 2023 publiceren het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statistiek Vlaanderen en het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) economische vooruitzichten voor de drie gewesten.

Regionale economische vooruitzichten 2023-2028 [18/07/2023]

Dit rapport presenteert de resultaten van de regionalisering van de nationale economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2023-2028. De hier voorgestelde regionale vooruitzichten zijn dus coherent met de nationale projectie van juni 2023, die zelf steunt op de economische en budgettaire informatie die op 6 juni beschikbaar was. Net als de vorige edities is dit rapport het resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen.

Economische vooruitzichten 2023-2028 voor België: groei stabiliseert, maar overheidsfinanciën blijven zorgwekkend [15/06/2023]

De Belgische economie zou met 1,3% groeien in 2023, met 1,6% in 2024 en met 1,4% per jaar in de periode 2025-2028. Dat gaat gepaard met een stijging van de werkgelegenheidsgraad tot 74,6% in 2028. De inflatie valt pas in 2025 terug tot minder dan 2%. Bij ongewijzigd beleid zou het overheidstekort vanaf 2026 boven de 5% van het bbp uitkomen, waardoor de overheidsschuld stijgt tot 114% van het bbp in 2028.

Contact

 • https://labour.plan.be

Het FPB maakt macro-economische analyses en korte- en middellangetermijnvooruitzichten over België ten behoeve van de federale overheid en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De focus van de arbeidsmarktequipe is op arbeidskosten, werkgelegenheid, arbeidsaanbod, arbeidsduur en pendelarbeid. Andere macro-economische analyses hebben betrekking op de gewesten in samenwerking met of in opdracht van de gewestelijke studiediensten.

De equipe voert twee soorten micro-economisch onderzoek. Enerzijds becijfert zij de ex-post effectiviteit van federale en regionale arbeidsmarktmaatregelen aan de hand van micro-economische gegevens. Anderzijds berekent zij de ex-ante effecten van sociaal-fiscale beleidshervormingen op het arbeidsaanbod, de inkomens en de inkomensongelijkheid aan de hand van microsimulaties en een micro-economisch arbeidsaanbodmodel.

Methodes en instrumenten

Macro-economische analyse

 • De arbeidsmarktmodules in dienst van de macro-economische modellen HERMES  en HERMREG:
  • Volledig geïntegreerde modules of modules buiten model voor de arbeidsduur, de arbeidskosten, de allocatie van de werkgelegenheid tussen verschillende arbeidstypes op het niveau van de bedrijfstakken, de werkgelegenheid in de sector van de dienstencheques (HERMES  en HERMREG) en pendelarbeid (HERMREG);
  • Een sociodemografische module buiten model voor de projectie van het arbeidsaanbod en de vervangingsvraag op de arbeidsmarkt.
 • Data: gedetailleerde administratieve arbeidsmarktdata (aangeleverd door de RSZ, RSVZ en RVA) en data uit de enquête naar de arbeidskrachten van Statbel.

Micro-economische analyse

 • Econometrisch onderzoek m.b.t. o.a. werkgelegenheidsprogramma’s en arbeidskostenverlagingen van het type clusteranalyse, panel, tweede verschillen, duuranalyse, matching of regressiediscontinuïteit met controlegroepen;
 • Econometrisch onderzoek m.b.t. de impact van lonen, fiscaal en parafiscaal beleid op arbeidsaanbod en inkomensverdeling met het model LASER. LASER steunt op de databank van het model EXPEDITION en is een discrete-choice-model.

Contact

 • https://labour.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots