Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (84)

2012

 • Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes 26/11/2012

  Het Federaal Planbureau heeft in mei 2012 een tussentijds rapport over het concurrentievermogen van België opgesteld als antwoord op een verzoek van de Eerste Minister in het kader van de eerste fase van de opmaak van het relanceplan. Dit rapport maakte de balans op van het concurrentievermogen van België en informeerde de regering over de situatie van België ten opzichte van de drie buurlanden. De analyses werden voortgezet om de determinanten van het concurrentievermogen te achterhalen en bijgevolg ook de belangrijkste toekomstige uitdagingen om het concurrentievermogen te verbeteren. De huidige publicatie, die op 26 oktober 2012 werd afgerond, geeft een overzicht van die analyses. Ze werd meegedeeld aan de Eerste Minister en de minister van Economie als technische ondersteuning voor de tweede fase van het relanceplan in het kader van de opmaak van de begroting 2013.

  Planning & Working Papers - Planning Paper 112  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Fragiliteit van de financiële structuur van de niet-financiële ondernemingen in de marktsector in België in 2007 en 2010 02/08/2012

  Deze working paper vergelijkt de financiële structuur van de niet‐financiële ondernemingen op sectorniveau tussen 2007 en 2010. In de analyse wordt de financiële fragiliteit van sectoren onderzocht. Er wordt ook nagegaan of het feit dat een onderneming in de periode 2008‐2010 in de problemen is gekomen door bijvoorbeeld een faillissement, voor een deel verklaard kan worden door de financiële structuur van die onderneming in 2007.

  Planning & Working Papers - Working Paper 10-12  Publicatie(nl),

 • De impact van subsidies en fiscale voordelen op onderzoek en ontwikkeling van ondernemingen in België (2001-2009) 18/06/2012

  Deze Working Paper beschrijft de resultaten van een eerste evaluatie van de fiscale voordelen om onderzoek en ontwikkeling (O&O) door ondernemingen in België te bevorderen. Na een bespreking van de argumenten voor overheidssteun voor O&O, wordt een overzicht gegeven van de methodes die gebruikt kunnen worden om de impact van overheidssteun te schatten. Daarna worden de resultaten besproken van schattingen die werden gedaan op basis van gegevens over gewestelijke subsidies en federale fiscale steun voor O&O voor de periode 2001‐2009.

  Planning & Working Papers - Working Paper 08-12  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Le système d’innovation en Wallonie 28/02/2012

  Deze Working Paper onderzoekt de resultaten van het Waalse innovatiesysteem in 2010. Het onderzoek is toegespitst op de 6 dimensies van het innovatiesysteem: kennisontwikkeling, menselijke hulpmiddelen, valorisatie van O&O, absorptiecapaciteit van de innovatie, ondernemerschap en financieringscapaciteit. Die pijlers worden geëvalueerd door de resultaten van het Waals innovatiesysteem te vergelijken met die van andere Europese landen en regio’s met een vergelijkbaar industrieel erfgoed. De analyse van het Waals innovatiesysteem benadrukt de goede resultaten wat betreft het vrijmaken van financiële hulpmiddelen voor O&O, maar tevens een mogelijk probleem m.b.t. de beschikbare menselijke hulpmiddelen voor O&O. De instandhouding van een toereikende competentiestroom door nieuw afgestudeerde wetenschappers en ingenieurs en door het principe van levenslang leren blijft de voornaamste uitdaging voor de komende jaren.

  Planning & Working Papers - Working Paper 04-12  Publication(fr),

2011

 • De uitdagingen voor het concurrentievermogen in België 20/09/2011

  Een gezamenlijke nota van de NBB, het secretariaat van de CRB en het FPB.

  In hun analyse van de werking van de Belgische economie bestuderen zowel de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven als het Federaal Planbureau en de Nationale Bank van België de determinanten van het concurrentievermogen. Deze nota vat de resultaten samen van de werkzaamheden die die drie instellingen de afgelopen jaren ter zake hebben verricht. De bedoeling hiervan is er punten van toenadering uit te halen inzake de lessen of actiepistes voor de sociaal-economische actoren.

  Others - OPCOMP2011_1  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data 21/07/2011

  Deze Working Paper ontleedt de groei van de totale factorproductiviteit op bedrijfstakniveau, i.e. het gedeelte van de outputgroei dat niet toegeschreven kan worden aan de groei van de productiefactoren, op basis van Belgische bedrijfstakgegevens voor de periode 2000-2008. Die ontleding maakt het mogelijk te achterhalen in welke mate de productiviteitsgroei in een bepaalde bedrijfstak afkomstig is van veranderingen in productiviteit op bedrijfsniveau, van de herverdeling van marktaandeel tussen bestaande bedrijven of van de bedrijfstoetredingen en -uittredingen.

  Planning & Working Papers - Working Paper 11-11  Publication(en),

 • Estimation of inter-industry domestic and international R&D stocks for Belgium 20/07/2011

  Deze Working Paper behandelt de raming van de directe, de binnenlandse intersectorale en de internationale O&O-voorraden voor 25 Belgische bedrijfstakken over de periode 1995-2007. Er worden twee categorieën voorraden opgesteld om potentiële rent spillovers en kennisspillovers te ramen. De binnenlandse intersectorale en de buitenlandse O&O-voorraden worden gewogen op basis van de aanbod- en gebruikstabellen en gegevens inzake internationale handel om de rent spillovers te ramen (via intermediaire consumptie) en op basis van matrices van internationale octrooicitaties voor de kennisspillovers.

  Planning & Working Papers - Working Paper 10-11  Publication(en),

 • The determinants of industry-level total factor productivity in Belgium 26/04/2011

  In deze Working Paper wordt de impact van mogelijke determinanten van totale factorproductiviteit, d.w.z. het gedeelte van de output dat niet verklaard kan worden door de gebruikte hoeveelheid van de productiefactoren, geschat voor België, op basis van bedrijfstakgegevens voor de periode 1988-2007.

  Planning & Working Papers - Working Paper 07-11  Publication(en),

 • Productivity gains and spillovers from offshoring 16/03/2011

  In dit artikel wordt op bedrijfstakniveau de impact van de delokalisatie van goederen en zake ‐ lijke diensten op de productiviteit in België onderzocht voor de periode 1995 ‐ 2004. Hierbij wordt een offshoring ‐ maatstaf tegen constante prijzen gebruikt die gebaseerd is op een tijdreeks van aanbod ‐ en gebruikstabellen. Dat is van bijzonder belang omdat voorgaande studies heb ‐ ben aangetoond dat delokalisatie geen impact heeft op de totale werkgelegenheid op bedrijfs ‐ takniveau in België. Bovendien is dit een van de eerste artikels die dit thema voor de sector van de marktdiensten afzonderlijk bestuderen.

  Planning & Working Papers - Working Paper 05-11  Publication(en),

2010

 • Lissabon 10 jaar later: de evolutie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in België vergeleken met andere EU-landen 29/10/2010

  In deze Working Paper wordt de evolutie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in België, in de periode 1995‐2007, vergeleken met de evolutie in tien andere EU‐landen. Waar de O&O‐uitgaven van de in België gevestigde ondernemingen tot 2001 nog vrij gunstig evolueerden, daalde nadien niet enkel de O&O‐intensiteit maar verzwakte ook de relatieve positie t.o.v. de andere landen. Deze evolutie is voornamelijk het gevolg van een daling van het aandeel van een aanzienlijk aantal bedrijfstakken in de totale O&O‐uitgaven van de beschouwde groep van landen en minder het gevolg van het type van bedrijfstakken waarin Belgische ondernemingen zich hebben gespecialiseerd.

  Planning & Working Papers - Working Paper 20-10  Publicatie(nl),

 • Competition and regulation, Belgium, 1997 to 2004 17/03/2010

  Deze paper heeft tot doel de productmarktconcurrentie van de Belgische economie te beschrijven voor de periode 1997-2004 en het oorzakelijk verband met de marktregulering aan te tonen. De analyse gebeurde op bedrijfstakniveau, voor geselecteerde nijverheden en diensten. De nadruk ligt op de winstelasticiteit (PE), het meten van concurrentie (the ‘Boone’ indicator) en de gemiddelde rendabiliteit (GR)  (een benadering van de mark-up). We hebben de OESO-Regimimpact-indicator toegepast als een proxy voor de regulering. We geven enkele gestileerde feiten voor België in vergelijking met geselecteerde EU-landen; en via een econometrische oefening illustreren we het potentieel aan regulering als een verklarende variabele voor het concurrentievermogen.

  Planning & Working Papers - Working Paper 03-10  Publication(en),

 • Le système d’innovation en Wallonie 22/02/2010

  Deze Working Paper onderzoekt de resultaten van het Waals innovatiesysteem in 2009. Deze publicatie is het resultaat van een overeenkomst die reeds jaren geleden werd gesloten tussen het Federaal Planbureau en l’Administration wallonne de la recherche. Het onderzoek is toegespitst op de 6 dimensies van het innovatiesysteem: kennisontwikkeling, human resources, valorisatie van O&O, absorptiecapaciteit van de innovatie, ondernemerschap en financieringscapaciteit. Die pijlers worden geëvalueerd door de resultaten van het Waals innovatiesysteem te vergelijken met de resultaten van de innovatiesystemen van andere landen en Europese regio’s met een vergelijkbaar industrieel erfgoed als dat van Wallonië.

  Planning & Working Papers - Working Paper 01-10  Publication(fr),

2009

 • Alternative assessment of Belgian competitiveness 06/10/2009

  This paper investigates the relationship between the relative positions, in terms of value added and relative prices, of Belgian manufacturing and market services in the European Union over 1970-2005. Relative prices are then broken down into relative unit costs of production factors. The analysis goes further by decomposing relative unit labour cost into relative hourly wages and relative productivity. Finally, relative productivity is broken down into relative capital deepening, relative labour
  composition effect and relative total factor productivity.

  Artikels - Article 2009100605  

 • Alternative assessment of Belgian competitiveness 15/09/2009

  Dit document omvat een grafische en econometrische analyse van het verband tussen de relatieve positie van de Belgische verwerkende nijverheid en van de Belgische marktdiensten, op het vlak van toegevoegde waarde en prijzen, in de EU-15 over de periode 1970-2005. De relatieve prijzen worden opgesplitst in relatieve kosten van de productiefactoren. Vervolgens worden de relatieve arbeidskosten per eenheid product vervangen door de relatieve uurlonen en de relatieve productiviteit. Tot slot wordt de relatieve productiviteit vervangen door haar componenten, namelijk de relatieve kapitaalintensiteit, het relatieve effect van samenstelling van de arbeidskrachten en de relatieve totale factorproductiviteit. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de EUKLEMS -databank in de versie van maart 2008.

  Planning & Working Papers - Working Paper 09-09  Publication(en),

 • La position relative de l’économie belge en Europe 15/04/2009

  Deze Working Paper onderzoekt het verband tussen de evolutie van de relatieve positie en de relatieve prijzen van de verwerkende nijverheid en de marktdiensten in België binnen het Europese geheel over de periode 2000-2005. De evolutie van de relatieve prijzen wordt, vervolgens, opgedeeld in de evolutie van de relatieve kosten per eenheid product om de oorsprong van de waargenomen prijsbewegingen te bepalen. De analyse steunt op de EUKLEMS-databank zoals die werd gepubliceerd in maart 2008.

  Planning & Working Papers - Working Paper 05-09  Publication(fr),

 • System of Innovation in Wallonia 02/03/2009

  This Working Paper evaluates the performance of the system of innovation in Wallonia for the most recent available period. Like the previous paper, this paper is based on the analysis of indicators reflecting the six main components of a system of innovation: knowledge development, human resources, valorisation of R&D, absorption capacity of innovation, entrepreneurship and innovation financing. A country's performance depends not only on the relative strength of each individual element but also on how effectively the components interact. These six components are evaluated from a European perspective: Wallonia is compared with European countries and European regions with similar socio-economic characteristics.

  Artikels - Article 2009030202  

 • Le système d’innovation en Wallonie 10/02/2009

  Deze Working Paper onderzoekt de resultaten van het Waals innovatiesysteem in 2008. Het onderzoek is toegespitst op de 6 dimensies van het innovatiesysteem: kennisontwikkeling, human resources, valorisatie van O&O, absorptiecapaciteit van de innovatie, ondernemerschap en financieringscapaciteit. Die pijlers worden geëvalueerd door de resultaten van het Waals innovatiesysteem te vergelijken met de resultaten van innovatiesystemen van andere landen en Europese regio’s die werden gekozen voor hun sociaaleconomische verwantschap met het Waals Gewest. De analyse van het Waals innovatiesysteem vestigt de aandacht op een probleem dat vooral verband houdt met het vermogen om de inspanningen op het vlak van onderzoek en innovatie om te zetten in voldoende economische resultaten voor het Gewest.

  Planning & Working Papers - Working Paper 02-09  Publication(fr),

2008

 • Growth and Productivity in Belgium 29/09/2008

  Dit rapport geeft een overzicht van de voornaamste motoren van de economische groei en van de productiviteitsontwikkeling in België. Deze analyse maakt een vergelijking met de Europese Unie en de Verenigde Staten met behulp van een homogene databank die de periode 1970-2005 beslaat. De methode van de groeiboekhouding maakt het mogelijk de groei van de toevoegde waarde en de arbeidsproductiviteit te verklaren voor de totale economie, de verwerkende nijverheid en de marktdiensten. Deze opsplitsing verschilt van de vorige studies omdat er gebruikt wordt gemaakt van de dienstenstromen van het kapitaal veeleer dan van de kapitaalvoorraad en van de dienstenstromen van de arbeid veeleer dan van het aantal gewerkte uren om de bijdrage van die productiefactoren tot de groei van de toegevoegde waarde en de arbeidsproductiviteit te meten. Dit rapport geeft ook de bijdragen van de voornaamste industrietakken tot de groei van de toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en de productiviteit.

  Planning & Working Papers - Working Paper 17-08  Publication(en),

 • Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium 29/06/2008

  Deze Working Paper onderzoekt, in samenwerking met een panel van vertegenwoordigers uit 20 Belgische marktsectoren over de periode 1987-2005, het verband tussen de groei van de multifactorproductiviteit (MFP) en drie bepalende factoren die in de economische literatuur aan bod komen: de R&D-inspanningen van de ondernemingen, de scholing van de arbeidskrachten en de verspreiding van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Deze analyse komt tot stand in het kader van het door Aghion en Howitt ontwikkelde model dat de evolutie van de MFP koppelt aan de afstand van de sector tot de mondiale technologische grens.

  Planning & Working Papers - Working Paper 11-08  Publication(en), Publication(fr),

2007

 • Market services labour productivity growth in three small European countries: Austria, Belgium and the Netherlands 05/11/2007

  In order to improve our understanding of the divergent evolutions that recently emerged between European countries in terms of labour productivity, this paper compares the labour productivity growth of three small open European countries: Austria, Belgium and the Netherlands. The analysis focuses on market services as they are the most important single factor that is responsible for the divergences. The comparison shows that, while Austria and Belgium recorded a decrease in their productivity growth between 1995 and 2004, the Netherlands followed the American pattern and has recorded an increase in their growth rate since 1995. The decomposition of labour productivity growth makes it possible to underline the important role played by total factor productivity (TFP) in the Dutch upsurge in productivity growth. The breakdown of the data by industry shows the importance of the Distribution sector in the Dutch performance. The growth of TFP observed in the Distribution sector is then linked to different potential determinants: ICT accumulation and use, labour qualifications, R&D and innovation and regulations.

  Planning & Working Papers - Working Paper 14-07  Publication(en),

First page Previous page  2 van 4  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots