Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

JEL-classificatie

 JEL GuideArbeid en demografieTijdsbesteding, arbeidspatronen en bepaling van de werkgelegenheidEmployment Determination; Demand for Labor; Self-employment [J23]

 

 • De terugval van het aantal gewerkte uren in 2020 trof vooral lager geschoolde en zelfstandig werkende vrouwen en mannen [18/08/2022]

  De recente update van de database “Kwalitatieve werkgelegenheidsdata voor belgië: 1999-2020”  laat toe om een inschatting te maken van de evolutie van het aantal werkzame personen, de gewerkte uren en de loonkosten per bedrijfstak, geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en statuut (zelfstandige of werknemer). In deze fact sheet wordt ingezoomd op de evolutie per opleidingsniveau in het coronajaar 2020. Hierbij wordt ook gekeken naar de verschillen tussen vrouwen en mannen en tussen werknemers en zelfstandigen.

  Fact Sheet 008
   
 • Impactevaluatie van de maatregel "eerste aanwervingen" op de overlevingskansen van jonge ondernemingen die werknemers in dienst hebben [05/03/2021]

  De maatregel "eerste aanwervingen" heeft tot doel de werkgelegenheid te bevorderen door steun te verlenen aan nieuwe en kleine ondernemingen. Uit de analyse blijkt dat de maatregel een positief maar bescheiden effect heeft op de overlevingskansen van jonge ondernemingen. De versterking in 2016 lijkt geen extra winst op te leveren. Enerzijds zouden deze resultaten erop kunnen wijzen dat de uitbreiding van de modaliteiten niet voldeed aan een reële behoefte van de begunstigden. Anderzijds zou de versterking meer werkgevers ertoe kunnen hebben aangezet om risicovolle activiteiten te ontplooien.

  Working Paper 02-21
   
 • De non-take-up van werkgeversbijdrage-verminderingen begrijpen: een gemengde methodologische benadering [22/06/2018]

  Deze studie beoogt de motieven van de non-take-up door de werkgevers te achterhalen aan de hand van een gemengde onderzoeksmethode: eerst werd het onderwerp verkend aan de hand van diepgaande gesprekken met de eerstelijnsactoren, vervolgens werd een administratieve enquête afgenomen bij de werkgevers en, tot slot, werden de enquêteresultaten aangevuld aan de hand van gesprekken en focusgroepen. De interpretatie van dit sequentiële design heeft elementen aangereikt om aanbevelingen te formuleren om de non-take-up te verminderen.

  Working Paper 08-18
   
 • Non-take-up van werkgeversbijdrageverminderingen: het geval van de maatregel "eerste aanwervingen" [30/04/2018]

  De maatregel van de werkgeversbijdrageverminderingen voor de ‘eerste aanwervingen’ heeft tot doel de werkgelegenheidscreatie bij de nieuwe en kleine werkgevers te ondersteunen. Een deel van de werkgevers die recht hebben op de maatregel maakt er evenwel geen gebruik van. Op basis van de administratieve RSZ-gegevens wordt gepoogd het fenomeen van non-take-up te meten dat de verwachte impact van de maatregel zou kunnen vertekenen en de typeprofielen van de werkgevers die geen gebruik maken van de maatregel af te leiden.

  Working Paper 06-18
   
 • Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model [18/02/2008]

  Working Paper 04-08
   
 • Werkloosheidsuitkeringen en de effectiviteit op lange termijn van verminderingen in de personenbelastingen, werknemers- en werkgeversbijdragen in LABMOD [28/09/2007]

  Hoewel de verdeling van de loonkosten tussen brutolonen en werkgeversbijdragen anders is voor werkgevers- en werknemerbijdrageverminderingen, zijn in LABMOD die twee types bijdrageverminderingen op lange termijn equivalent in het geval van een exogene vervangingsratio (met de werkloosheidsvergoedingen impliciet geïndexeerd aan het nettoloon) en in het geval van prijsvaste werkloosheidsvergoedingen. Niet zo indien de werkloosheidsvergoedingen geïndexeerd zijn aan het brutoloon: dan is niet alleen de samenstelling van de loonkost anders maar scheppen werknemerbijdrageverminderingen meer werkgelegenheid omdat in dat geval de neerwaartse druk op de brutoloonvoet voor een bijkomende daling van de loonkost zorgt via de vervangingsratio

  Working Paper 13-07
   
 • Wage and age related employers’ SSC cuts and wage subsidies in the 2007 vintage of HERMES [27/09/2007]

  Working Paper 12-07
   
 • Kwalitatieve werkgelegenheidsdata voor België, een SAM-aanpak voor de periode 1999-2005 [28/02/2007]

  In deze paper wordt een methodologie beschreven om een aantal sociale gegevens (zowel administratieve als enquêtegegevens) te enten op de informatie uit de nationale rekeningen, ten einde een kwalitatief beeld te krijgen van de (ontwikkeling van de) werkgelegenheid. Meer bepaald wordt de binnenlandse werkgelegenheid opgesplitst naar persoonskenmerken (geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau) en jobkenmerken (statuut en arbeidsregime). Die opdeling gebeurt op een gedetailleerd bedrijfstakniveau en conform de nationale rekeningen voor de jaren 1999 tot 2005. De hier ontwikkelde methodologie en resultaten vormen een eerste stap in de richting van de creatie van een Social Accounting Matrix (SAM) voor België.

  Working Paper 02-07
   
Geen gegevens
Please do not visit, its a trap for bots