Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Macro-economische vooruitzichten en analyses

Contact

  • https://macro.plan.be

Nieuws

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten [02/07/2024]

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

Economische vooruitzichten 2024-2029: stabiele groei, maar een stijgend overheidstekort [14/06/2024]

De Belgische economie zou in 2024 met 1,4% groeien en nagenoeg hetzelfde tempo aanhouden tot 2029. De binnenlandse werkgelegenheid zou in 2024 toenemen met 27 000 personen en de volgende vijf jaar met gemiddeld 43 000 per jaar. De werkgelegenheidsgraad stijgt daardoor tot 74,1% in 2029. De inflatie zou dit jaar gemiddeld 3,1% bedragen en pas in de loop van 2025 onder de 2% uitkomen. Het overheidstekort wordt geraamd op 4,5% van het bbp in 2024 en zou geleidelijk oplopen tot 5,8% in 2029. Deze vooruitzichten gaan uit van ongewijzigd beleid en houden dus geen rekening met budgettaire consolidatiemaatregelen waarover nog geen beslissing is genomen, in het bijzonder om te voldoen aan de nieuwe Europese begrotingsregels.

Economische vooruitzichten 2024-2029 – Versie van juni 2024 [14/06/2024]

Dit rapport stelt de resultaten voor van de juniversie van de ‘Economische vooruitzichten 2024-2029’. Het beschrijft de internationale context en de vooruitzichten voor de Belgische economische groei, de inflatie, het energieverbruik, de broeikasgasemissies, de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën.

Economische begroting 2024 – Economische vooruitzichten 2025-2029 – Versie van februari 2024 [15/02/2024]

Het Federaal Planbureau heeft economische vooruitzichten tot 2029 opgesteld. Deze vooruitzichten vormen een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma.

Economische vooruitzichten 2024-2029 voor België: stabiele groei, maar het overheidstekort wordt groter [15/02/2024]

De Belgische economie zou in 2024 met 1,4% groeien en nagenoeg hetzelfde tempo aanhouden tot 2029. De binnenlandse werkgelegenheid zou in die periode stijgen met 253 000 personen, waardoor de werkgelegenheidsgraad aantrekt tot 74,3% in 2029. De inflatie wordt dit jaar geraamd op 2,8% en zou terugvallen tot minder dan 2% vanaf 2025. Het overheidstekort wordt geraamd op 4,6% van het bbp in 2024. Bij ongewijzigd beleid zou het daarna geleidelijk oplopen tot 5,6% in 2029.

Contact

  • https://macro.plan.be

Het FPB publiceert elk jaar kortetermijnvooruitzichten in februari en in september. Ze worden gebruikt voor het opstellen of het bijsturen van de federale begroting. De eindverantwoordelijkheid voor die vooruitzichten (ook bekend als de ‘economische begroting’) ligt bij de raad van bestuur van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

De inflatievooruitzichten op maandbasis worden elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) geactualiseerd.

De middellangetermijnvooruitzichten leveren een macro-economische projectie voor een periode van zes jaar. In februari wordt een projectie gepubliceerd als bijdrage tot de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma en van het Nationaal Hervormingsprogramma. In juni verschijnt een geactualiseerde en meer gedetailleerde projectie.

De regionale vooruitzichten (voor de drie Belgische gewesten) worden in juli gepubliceerd in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statistiek Vlaanderen en het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Ze zijn coherent met de middellangetermijnvooruitzichten van juni.

Daarnaast worden variantanalyses gemaakt om het effect van externe schokken of van beleidsmaatregelen op het economisch systeem te ramen.

Methodes en instrumenten

Bovenstaande vooruitzichten en projecties worden opgesteld ‘bij ongewijzigd beleid’. Ze houden enkel rekening met maatregelen die formeel beslist zijn en waarvan de toepassingsmodaliteiten met voldoende precisie bekend zijn.

Het FPB gebruikt volgende modellen om zijn vooruitzichten op te stellen:

  • MODTRIM wordt gebruikt om vooruitzichten voor de eerstvolgende vier tot zes kwartalen op te stellen. Zie Working Paper 05-14 voor een beschrijving van dit model.
  • De inflatiemodule werd ontworpen om inflatievooruitzichten op maandbasis te leveren.
  • HERMES wordt gebruikt om gedetailleerde vooruitzichten op middellange termijn op te stellen. Zie Working Paper 13-13 en DC2019 1 voor een beschrijving van dit model. Voorbeelden van variantanalyses zijn terug te vinden in Working Paper 10-18.
  • HERMREG is een multiregionaal model dat ontwikkeld werd en gebruikt wordt in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statistiek Vlaanderen en het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Met de top-downversie van HERMREG worden projecties gemaakt die coherent zijn met de nationale projecties. De bottom-upversie van HERMREG wordt gebruikt voor variantanalyses en wordt beschreven in Working Paper 1-22 en Working Paper 2-22.

Cijfergegevens

De statistische bijlagen van de nationale en regionale vooruitzichten kunnen geraadpleegd worden in de rubriek Data.

Contact

  • https://macro.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots