Macro-economische vooruitzichten en analyses

Contact

  • http://macro.plan.be

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten [03/04/2018]

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

Economische vooruitzichten 2018-2023 - Versie van maart 2018 [30/03/2018]

Dit rapport vormt een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en van het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma. Het vermeldt de voornaamste resultaten van een voorlopige versie van de ‘Economische vooruitzichten 2018-2023’ die in juni 2018 gepubliceerd zullen worden.

De Belgische economische groei zou dit jaar licht aantrekken tot 1,8 % [08/02/2018]

De economische groei van de eurozone verraste vorig jaar in positieve zin (2,5 %) en zou stevig blijven in 2018 (2,2 %). Tegen die achtergrond zijn de groeivooruitzichten voor de Belgische economie in 2018 – in vergelijking met onze septembervooruitzichten – licht opwaarts herzien tot 1,8 %. De werkgelegenheid zou verder toenemen met 57 000 personen. De inflatie koelt dit jaar enigszins af tot 1,7 % als gevolg van de euro-appreciatie en de uitgesproken daling van de elektriciteitsprijzen in het Vlaams Gewest.

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de kortetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update [12/10/2017]

Het Federaal Planbureau stelt binnen het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de macro-economische vooruitzichten op die worden gebruikt om de overheidsbegroting uit te werken. Deze Working Paper is een update van de ex-postevaluatie van de kwaliteit van die vooruitzichten.

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update [12/10/2017]

Deze working paper is een update van een studie uit 2007 die de nauwkeurigheid van de middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie evalueert. De studie wordt uitgebreid met negen bijkomende edities van die vooruitzichten die periodes vóór, tijdens en na de financiële crisis bevatten.

Contact

  • http://macro.plan.be

Dit thema omvat de economische vooruitzichten voor België op korte en op middellange termijn, alsook de realisatie van variantanalyses. De vooruitzichten en analyses worden gemaakt op verzoek van de overheid of van de sociale partners. De daartoe ontwikkelde modellen zijn MODTRIM, HERMES en HERMREG.

De kortetermijnvooruitzichten (op basis van het model MODTRIM) geven een nationale raming van de belangrijkste economische aggregaten voor de volgende 4 à 6 kwartalen.

De middellangetermijnvooruitzichten (op basis van de modellen HERMES en HERMREG) schetsen een nationaal of een regionaal toekomstbeeld van de Belgische economie over een ruimer tijdsbestek (5 à 6 jaar).

Daarnaast maakt het FPB regelmatig variantanalyses (op basis van het model HERMES) om de impact van exogene schokken en van beleidsmaatregelen op korte en op middellange termijn te meten.

Contact

  • http://macro.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots