Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De werking van het bottom-up HERMREG-model - Een beschrijving aan de hand van varianten [ Working Paper 02-22 - ]

De werking van het multiregionaal bottom-up HERMREG-model wordt geïllustreerd aan de hand van vijf (regionale of federale) economische beleidsvarianten en een schok op de mondiale vraag.

  Auteurs

, Vanessa Lutgen (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Deze Working Paper beschrijft de werking van het multiregionaal bottom-up HERMREG-model aan de hand van vijf economische beleidsvarianten en een externe schok voor België. Het is niet de bedoeling concrete maatregelen te evalueren die door de regeringen (regionaal of federaal) zijn aangekondigd, noch aanbevelingen te formuleren voor het economisch beleid, maar wel de eigenschappen van het model en de gevoeligheid van de belangrijkste gewestelijke macro-economische aggregaten (particuliere en overheidsconsumptie, investeringen, bbp, werkgelegenheid, ...) voor de verschillende gesimuleerde schokken te illustreren.

De gesimuleerde maatregelen verhogen de overheidsuitgaven of verminderen de overheidsontvangsten over een periode van vijf jaar, ten opzichte van het referentiescenario. Er wordt verondersteld dat deze maatregelen volledig worden gefinancierd door een toename van de overheidsschuld, wat het mogelijk maakt de budgettaire terugverdieneffecten voor de federale overheid en de gewesten te ramen.

Eerst worden vier regionale maatregelen geanalyseerd:

1. Een verhoging van de overheidsinvesteringen;
2. Een verlaging van de regionale opcentiemen op de personenbelasting;
3. Een verhoging van de kinderbijslag;
4. Een verhoging van de loonsubsidies in de marktbedrijfstakken.

Vervolgens worden ook een federale maatregel en een internationale schok geanalyseerd:

5. Een verlaging van de werknemersbijdragen;
6. Een toename van de internationale vraag gericht aan elk van de regionale economieën.

Het is belangrijk op te merken dat wordt verondersteld dat de verschillende gesimuleerde maatregelen geen impact hebben op de bruto-uurlonen vóór indexering. Dit verandert de dynamiek van de nominale lonen en prijzen in vergelijking met een versie van het model met endogene loonvorming, en beïnvloedt bijgevolg de resultaten inzake economische activiteit en werkgelegenheid.

Om de vergelijking van de resultaten te vergemakkelijken, bedraagt de ex ante schok in de eerste vijf varianten jaarlijks 0,5 % van het nominaal Belgisch bruto binnenlands product (bbp) in de basissimulatie. Het op nationaal niveau geïnjecteerde bedrag wordt verdeeld over de gewesten volgens een verdeelsleutel die het mogelijk maakt schokken van vergelijkbare omvang tussen de gewesten te verkrijgen.

Voor de beleidsmaatregelen 1 tot 4 werden twee soorten varianten gerealiseerd:

  • Een simulatie van dezelfde maatregel in de drie gewesten tegelijk (multiregionale variant);
  • Drie simulaties waarbij de maatregel in elk van de gewesten afzonderlijk wordt toegepast (‘mono-regionale’ varianten).

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots