Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Energievooruitzichten

Hoofdthema

Contact

  • http://energy.plan.be

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled [18/10/2021]

Deze paper onderzoekt welke rol offshore wind kan spelen om België te helpen klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050. De Belgische Exclusieve Economische Zone is beperkt en de exploitatie ervan voor energiedoeleinden kan niet onbeperkt worden uitgebreid. Daarom kijkt deze paper naar de ontwikkeling van gezamenlijke hybride offshore windprojecten die in hernieuwbare energiecapaciteit voorzien en tegelijk als interconnectoren kunnen dienen die verschillende landen met elkaar verbinden. Er worden twee scenario's gedefinieerd en bestudeerd, die verschillen in het ambitieniveau om deze hybride hubs te ontwikkelen en de nodige elektriciteit te leveren voor een gedefossiliseerde Belgische economie.

Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse [10/12/2020]

Het Federaal Planbureau maakt sinds 20 jaar langetermijnenergievooruitzichten voor België, met een frequentie van één studie om de drie jaar. De eerste editie werd gepubliceerd in januari 2001 en de zesde en meest recente editie in oktober 2017. In het najaar van 2020 hadden er nieuwe energievooruitzichten moeten verschijnen, maar dat zal niet het geval zijn. Een van de redenen is het ontbreken van een recente Europese oefening waarop de energievooruitzichten van 2020 kunnen bouwen. In plaats van nieuwe Belgische vooruitzichten werd ervoor gekozen om een project dat ons al lang interesseerde concreet gestalte te geven: een retrospectieve analyse van de voorgaande vooruitzichten ondernemen en publiceren.

Eerst elektriciteit of meer moleculen? Hoe ziet de Belgische energiemix eruit in 2050?  [21/10/2020]

In dit rapport wordt de plaats die waterstof kan innemen in het toekomstige Belgische energiesysteem tegen 2050 onder de loep genomen. Dit rapport richt zich in feite op twee uiteenlopende evoluties van het (eind)energieverbruik: enerzijds een verregaande elektrificatie van het finaal energieverbruik en anderzijds een voortgezet en groter gebruik van gas voor vervoer, (industriële) warmte en elektriciteitsopwekking. Verschillende uitkomsten van de twee toekomstvisies worden beschreven zoals de vereiste investeringen in infrastructuur (interconnecties, elektrolysers, opslag). 

Hoofdthema

Contact

  • http://energy.plan.be

De energievooruitzichten voor België vormen een instrument voor de besluitvorming. Het zijn gedetailleerde en coherente projecties van het Belgische energiesysteem. Ze worden regelmatig uitgewerkt en geven een becijferde evaluatie van de marges van de energietoekomst van België. Die marges verschillen naargelang van de hypothesen in verband met essentiële parameters, zoals de economische groei, de energieprijzen, de technologische ontwikkelingen en de beleidsopties.

De energievooruitzichten van het FPB hebben betrekking op de lange termijn (20 tot 30 jaar) en de middellange termijn (5 tot 10 jaar). De langetermijnvooruitzichten betreffen zowel het energieaanbod als de energievraag, terwijl de middellangetermijnvooruitzichten toegespitst zijn op de energievraag.

Energievooruitzichten op lange termijn

De energievooruitzichten op lange termijn (20 tot 30 jaar) van het FPB steunen momenteel op kwantitatieve analyses die aan de hand van het PRIMES-energiemodel worden gemaakt.

Die analyses combineren:

  • een referentiescenario dat de evolutie van het Belgische energiesysteem zonder nieuwe structurele of beleidsveranderingen beschrijft;
  • een aantal alternatieve scenario’s die ten opzichte van het referentiescenario worden geëvalueerd.

De alternatieve scenario’s zijn gericht op de langetermijnuitdagingen voor energie en milieu. Ze onderzoeken de impact van de specifieke beleidsmaatregelen op het energiesysteem, de CO2-uitstoot en de energiekosten die door de verschillende economische agenten worden gedragen. De studie wordt vervolledigd met sensitiviteitsanalyses die de onzekerheden rond sommige hypothesen evalueren.

De energievooruitzichten op lange termijn voor België worden om de drie jaar gepubliceerd. De eerste publicatie verscheen in 2001. Die periodiciteit kadert binnen de opdracht van het FPB wat betreft de implementatie van de gas- en elektriciteitswetten. De energievooruitzichten dienen ook als startpunt voor aanverwante analyses waarbij de nadruk ligt op een specifiek vraagstuk, zoals bijvoorbeeld de beheersing van de elektriciteitsvraag, de regionalisatie van de vooruitzichten, enz.

De langetermijnenergievooruitzichten van het FPB worden ook buiten de instelling gebruikt. De studies die hieruit resulteren, bouwen echter voort op FPB-analyses en kunnen bijdragen tot het maatschappelijk debat. Ze vallen evenwel onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). Dit gebeurde bvb. bij de studie van de groep GEMIX, gelast door het KB van 28 november 2008 en gepubliceerd op 30 september 2009 (zie pdf-file), waar FPB-experten aan meewerkten. Op vraag van voormalig Minister van Energie P. Magnette werd de studie geactualiseerd en in juli 2012 gepubliceerd (zie pdf-file).

Het PRIMES-model

Het PRIMES-model  (zie pdf-file) is niet beschikbaar op het FPB en de implementatie ervan is in handen van de Technical University of Athens (NTUA), die het model ontworpen heeft. Het FPB zorgt wel voor het verzamelen van een deel van de gegevens, de analyse van de resultaten en de opmaak van de rapporten. De alternatieve scenario’s worden: ofwel opgesteld door het FPB, ofwel voorgesteld door de regering of de federale administratie, in samenwerking met het FPB.

Vooruitzichten van de energievraag op middellange termijn

Parallel met de energievooruitzichten op lange termijn, bestudeert het FPB ook de middellangetermijnevolutie van de energievraag in het kader van de jaarlijkse FPB-publicatie over de economische vooruitzichten voor de komende vijf jaar (Vooruitzichten en macro-economische analyses > Middellangetermijnvooruitzichten). Die analyse wordt uitgevoerd met behulp van het macrosectoraal HERMES-model. Op basis van die economische vooruitzichten maakt het FPB ook vooruitzichten voor broeikasgasemissies op middellange termijn (5 tot 10 jaar).

Hoofdthema

Contact

  • http://energy.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots