Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Energievooruitzichten

Hoofdthema

Contact

  • https://energy.plan.be

Nieuws

Energievooruitzichten van België bij aangekondigd beleid [21/05/2024]

In deze publicatie presenteren we de nieuwste versie van de Energievooruitzichten bij horizon 2050. We besteden veel aandacht aan de evolutie en de determinanten van broeikasgasemissies. Het Europese kader en het Nationale Plan Energie- en Klimaat (NPEK) zijn in het basisscenario opgenomen. Die aanpak laat ons toe te oordelen of België de op Europees niveau overeengekomen doelstellingen op vlak van emissiereductie voor 2030 zal halen.

Is België op weg naar net zero emissies? [21/05/2024]

België riskeert de afgesproken doelstellingen op het vlak van CO2-uitstoot en hernieuwbare energie niet te halen, al zijn er verschillen per sector. Op middellange termijn zou de decarbonisatie in de transport merkbaar trager verlopen dan in de residentiële sector. Dat blijkt uit onderzoek van het Federaal Planbureau (FPB).

Hoofdthema

Contact

  • https://energy.plan.be

De energievooruitzichten voor België vormen een instrument voor de besluitvorming. Het zijn gedetailleerde en coherente projecties van het Belgische energiesysteem. Ze worden regelmatig uitgewerkt en geven een becijferde evaluatie van de marges van de energietoekomst van België. Die marges verschillen naargelang van de hypothesen in verband met essentiële parameters, zoals de economische groei, de energieprijzen, de technologische ontwikkelingen en de beleidsopties.

De energievooruitzichten van het FPB hebben betrekking op de lange termijn (20 tot 30 jaar) en de middellange termijn (5 tot 10 jaar). De langetermijnvooruitzichten betreffen zowel het energieaanbod als de energievraag, terwijl de middellangetermijnvooruitzichten toegespitst zijn op de energievraag.

Energievooruitzichten op lange termijn

De energievooruitzichten op lange termijn (20 tot 30 jaar) van het FPB steunen momenteel op kwantitatieve analyses die aan de hand van het PRIMES-energiemodel worden gemaakt.

Die analyses combineren:

  • een referentiescenario dat de evolutie van het Belgische energiesysteem zonder nieuwe structurele of beleidsveranderingen beschrijft;
  • een aantal alternatieve scenario’s die ten opzichte van het referentiescenario worden geëvalueerd.

De alternatieve scenario’s zijn gericht op de langetermijnuitdagingen voor energie en milieu. Ze onderzoeken de impact van de specifieke beleidsmaatregelen op het energiesysteem, de CO2-uitstoot en de energiekosten die door de verschillende economische agenten worden gedragen. De studie wordt vervolledigd met sensitiviteitsanalyses die de onzekerheden rond sommige hypothesen evalueren.

De energievooruitzichten op lange termijn voor België worden om de drie jaar gepubliceerd. De eerste publicatie verscheen in 2001. Die periodiciteit kadert binnen de opdracht van het FPB wat betreft de implementatie van de gas- en elektriciteitswetten. De energievooruitzichten dienen ook als startpunt voor aanverwante analyses waarbij de nadruk ligt op een specifiek vraagstuk, zoals bijvoorbeeld de beheersing van de elektriciteitsvraag, de regionalisatie van de vooruitzichten, enz.

De langetermijnenergievooruitzichten van het FPB worden ook buiten de instelling gebruikt. De studies die hieruit resulteren, bouwen echter voort op FPB-analyses en kunnen bijdragen tot het maatschappelijk debat. Ze vallen evenwel onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). Dit gebeurde bvb. bij de studie van de groep GEMIX, gelast door het KB van 28 november 2008 en gepubliceerd op 30 september 2009 (zie pdf-file), waar FPB-experten aan meewerkten. Op vraag van voormalig Minister van Energie P. Magnette werd de studie geactualiseerd en in juli 2012 gepubliceerd (zie pdf-file).

Het PRIMES-model

Het PRIMES-model  (zie pdf-file) is niet beschikbaar op het FPB en de implementatie ervan is in handen van de Technical University of Athens (NTUA), die het model ontworpen heeft. Het FPB zorgt wel voor het verzamelen van een deel van de gegevens, de analyse van de resultaten en de opmaak van de rapporten. De alternatieve scenario’s worden: ofwel opgesteld door het FPB, ofwel voorgesteld door de regering of de federale administratie, in samenwerking met het FPB.

Vooruitzichten van de energievraag op middellange termijn

Parallel met de energievooruitzichten op lange termijn, bestudeert het FPB ook de middellangetermijnevolutie van de energievraag in het kader van de jaarlijkse FPB-publicatie over de economische vooruitzichten voor de komende vijf jaar (Vooruitzichten en macro-economische analyses > Middellangetermijnvooruitzichten). Die analyse wordt uitgevoerd met behulp van het macrosectoraal HERMES-model. Op basis van die economische vooruitzichten maakt het FPB ook vooruitzichten voor broeikasgasemissies op middellange termijn (5 tot 10 jaar).

Hoofdthema

Contact

  • https://energy.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots