Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Energievooruitzichten tegen 2050 (editie van oktober 2017) - Statistische bijlage [ENFOR]

 Updates

27/10/2017

De statistieken en vooruitzichten zijn opgesteld volgens de principes van de energiebalansen van Eurostat. De vooruitzichten werden hoofdzakelijk met het energiemodel PRIMES gegenereerd. Dit excelbestand vervolledigt de publicatie «Het Belgische energielandschap tegen 2050: Een projectie bij ongewijzigd beleid» die elke 3 jaar wordt opgesteld.

Het hieronder weergegeven bestand bevat gegevens voor de periode 2015-2050. De statistieken en vooruitzichten werden ingedeeld in 6 thema’s:

  • Het bruto binnenlands verbruik van energie (Bbv);
  • Het finaal energieverbruik (FEV);
  • Vraag en aanbod van elektriciteit (Elec-TWh);
  • De elektriciteitsproductiecapaciteit (Elec-MW);
  • De broeikasgasemissies (Emissies);
  • De indicatoren gelinkt met de energievooruitzichten (Indicatoren).

 

  Beschikbare gegevens

 

Voor bijkomende informatie kan u zich wenden tot de energie-equipe (energy@plan.be).


Please do not visit, its a trap for bots