Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Studiecommissie voor de Vergrijzing

Contact

  • http://maltese.plan.be

Vooruitzichten 2017-2070: toename van de sociale uitgaven met piek in 2040 en verdere daling van het armoederisico van gepensioneerden [09/07/2018]

Volgens de recente vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stijgt het geheel van de sociale uitgaven met 1,9 procentpunt van het bbp tussen 2017 en 2070, met een piek tegen 2040. Het armoederisico van de gepensioneerden daalt tot 2050.

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag [09/07/2018]

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) is belast met de redactie van een jaarlijks verslag over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De SCvV werd opgericht in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Sindsdien werd het Zilverfonds opgeheven door de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van de crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. De Studiecommissie voor de Vergrijzing en haar missies blijven echter voortbestaan aangezien, krachtens dezelfde wet, het opschrift van de wet van 5 september 2001 wordt vervangen door “Wet tot oprichting van een Studiecommissie voor de vergrijzing en opstelling van een Vergrijzingsnota”.

Contact

  • http://maltese.plan.be

De Studiecommissie (opgericht door de wet van 5 september 2001) stelt jaarlijks een rapport op dat een raming bevat van de financiële en sociale gevolgen op het vlak van de diverse wettelijke pensioenstelsels, de verschillende stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen en het stelsel van de inkomensgarantie voor ouderen, die verbonden zijn aan de demografische evolutie.

De Studiecommissie kan, op eigen initiatief of op verzoek van de regering, onderzoek verrichten naar specifieke aangelegenheden in verband met de vergrijzing. Het FPB vervult er de rol van secretariaat en in die hoedanigheid is het verantwoordelijk voor de gemaakte simulaties en vervult het een wezenlijke rol in de voorbereiding van het jaarlijks rapport. Dit rapport vormt de basis van het jaarlijks advies van de afdeling ‘Financieringsbehoeften van de overheid’ van de Hoge Raad van Financiën en van de door de federale regering jaarlijks opgestelde Zilvernota.

Methodes en werkinstrumenten

Contact

  • http://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots