Studiecommissie voor de Vergrijzing

Contact

  • http://maltese.plan.be

Vooruitzichten 2018-2070: toename van de sociale uitgaven met piek in 2040 en daling van het armoederisico van gepensioneerden [09/07/2019]

Volgens het verslag 2019 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing evolueren de sociale uitgaven van 25,2 % van het bbp in 2018 naar 27,6 % van het bbp in 2070, wat een toename met 2,4 procentpunt van het bbp betekent. Die uitgaven bereiken een piek in 2040. Het armoederisico van de gepensioneerden daalt.

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag  [09/07/2019]

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) is belast met de redactie van een jaarlijks verslag over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De SCvV werd opgericht door de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. De wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van de crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën heeft het Zilverfonds opgeheven, maar het voortbestaan van de SCvV bevestigd. 

Contact

  • http://maltese.plan.be

De Studiecommissie (opgericht door de wet van 5 september 2001) stelt jaarlijks een rapport op dat een raming bevat van de financiële en sociale gevolgen op het vlak van de diverse wettelijke pensioenstelsels, de verschillende stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen en het stelsel van de inkomensgarantie voor ouderen, die verbonden zijn aan de demografische evolutie.

De Studiecommissie kan, op eigen initiatief of op verzoek van de regering, onderzoek verrichten naar specifieke aangelegenheden in verband met de vergrijzing. Het FPB vervult er de rol van secretariaat en in die hoedanigheid is het verantwoordelijk voor de gemaakte simulaties en vervult het een wezenlijke rol in de voorbereiding van het jaarlijks rapport. Dit rapport vormt de basis van het jaarlijks advies van de afdeling ‘Financieringsbehoeften van de overheid’ van de Hoge Raad van Financiën en van de door de federale regering jaarlijks opgestelde Zilvernota.

Methodes en werkinstrumenten

Contact

  • http://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots