Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Analyses en toepassingen

Contact

  • https://eea.plan.be

Nieuws

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen [30/11/2023]

Traditioneel wordt de verantwoordelijkheid voor de CO2 die tijdens de productie van goederen en diensten wordt uitgestoten, toegewezen aan het land waar de productie plaatsvindt. De koolstofvoetafdruk is een alternatieve maatstaf van deze verantwoordelijkheid, waarbij de emissies worden toegewezen aan het land waar de goederen en diensten worden geconsumeerd. Dit artikel presenteert berekeningen van de koolstofvoetafdruk van huishoudens voor de drie Belgische gewesten, opgesplitst volgens consumptiedomein.

Contact

  • https://eea.plan.be

De methodologie achter de milieu-economische rekeningen maakt het mogelijk milieugegevens te koppelen aan economische gegevens. Bijgevolg vormen de milieu-economische rekeningen een ideale gegevensbank voor milieu-economische analyses en voor het ontwikkelen van indicatoren om duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen op te volgen. Wereldwijd neemt de vraag naar dit soort analyses en indicatoren duidelijk toe, gezien het groeiende bewustzijn bij beleidsmakers dat onevenwichtigheden in milieusystemen de economische groei, het welzijn en de algemene ontwikkeling in het gedrang kunnen brengen. De Europese Commissie steunt actief milieu-economische analyses door berekeningstools te verstrekken aan de EU-lidstaten.

Het Federaal Planbureau heeft verschillende papers gepubliceerd waarin wordt aangetoond hoe nieuwe inzichten kunnen ontstaan door milieugegevens en economische gegevens te combineren. De Planning Paper-reeks van het FPB bevat verschillende publicaties die een overzicht geven van de milieu-economische rekeningen die voor België zijn opgesteld en die de resultaten tonen van de verschillende toepassingen van die rekeningen. Een meer gedetailleerde beschrijving van milieu-economische analyses door het FPB is te vinden in de Working Paper-reeks.

De afgelopen jaren spitste de milieu-economische analyse van het FPB zich vooral toe op luchtemissies en energieverbruik. In dit onderzoek kwamen onder meer de volgende topics aan bod: de emissie- en energie-intensiteit van de Belgische bedrijfstakken en de huishoudens; de link tussen luchtemissies en offshoring; milieulekken van luchtemissies als gevolg van internationale handel; en de decompositie van de evolutie van koolstofdioxide-emissies door de Belgische bedrijfstakken.

Contact

  • https://eea.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots