Analyses en toepassingen

Contact

  • http://eea.plan.be

De PEACH2AIR-databank over luchtverontreiniging verbonden met de huishoudelijke consumptie in België in 2014 - Methodologische beschrijving in het kader van het onderzoeksproject SUSPENS gefinancierd door BELSPO [14/03/2018]

De databank PEACH2AIR koppelt de uitstoot van broeikasgassen en verzurende gassen, van gassen die bijdragen tot troposferische ozonvorming en van zwevende deeltjes aan consumentenuitgaven in België in 2014. Het is gebaseerd op gestandaardiseerde gegevens over luchtverontreiniging (inclusief luchtemissierekeningen), input-outputtabellen en de huishoudbegrotingsenquête. Uit analyses voor 2014 blijkt dat energieproducten alsook voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken de meest luchtvervuilende uitgavencategorieën zijn.

België: netto-invoerder van broeikasgasemissies [29/09/2017]

De broeikasgasemissies verbonden aan de productie van goederen en diensten die door de Belgische ingezetenen worden geconsumeerd zijn ruimschoots hoger dan de emissies verbonden aan de Belgische productie, en, in tegenstelling tot deze laatste, gaan ze in stijgende lijn.

Belgium’s Carbon Footprint - Calculations based on a national accounts consistent global multi-regional input-output table [29/09/2017]

Deze Working Paper presenteert ramingen voor de Belgische koolstofvoetafdruk berekend aan de hand van globale multiregionale input-outputtabellen die in overeenstemming zijn gebracht met gedetailleerde Belgische nationale rekeningen. Uit onze berekeningen blijkt dat de Belgische koolstofvoetafdruk aanzienlijk groter is dan de emissies op basis van productie, wat betekent dat België een netto-invoerder is van BKGemissies. Onze resultaten tonen bovendien aan dat overeenstemming met gedetailleerde nationale rekeningen wel degelijk van belang is voor de raming van de koolstofvoetafdruk gebaseerd op MRIO, in het bijzonder voor een kleine open economie zoals België.

Contact

  • http://eea.plan.be

De methodologie achter de milieu-economische rekeningen maakt het mogelijk milieugegevens te koppelen aan economische gegevens. Bijgevolg vormen de milieu-economische rekeningen een ideale gegevensbank voor milieu-economische analyses en voor het ontwikkelen van indicatoren om duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen op te volgen. Wereldwijd neemt de vraag naar dit soort analyses en indicatoren duidelijk toe, gezien het groeiende bewustzijn bij beleidsmakers dat onevenwichtigheden in milieusystemen de economische groei, het welzijn en de algemene ontwikkeling in het gedrang kunnen brengen. De Europese Commissie steunt actief milieu-economische analyses door berekeningstools te verstrekken aan de EU-lidstaten.

Het Federaal Planbureau heeft verschillende papers gepubliceerd waarin wordt aangetoond hoe nieuwe inzichten kunnen ontstaan door milieugegevens en economische gegevens te combineren. De Planning Paper-reeks van het FPB bevat verschillende publicaties die een overzicht geven van de milieu-economische rekeningen die voor België zijn opgesteld en die de resultaten tonen van de verschillende toepassingen van die rekeningen. Een meer gedetailleerde beschrijving van milieu-economische analyses door het FPB is te vinden in de Working Paper-reeks.

De afgelopen jaren spitste de milieu-economische analyse van het FPB zich vooral toe op luchtemissies en energieverbruik. In dit onderzoek kwamen onder meer de volgende topics aan bod: de emissie- en energie-intensiteit van de Belgische bedrijfstakken en de huishoudens; de link tussen luchtemissies en offshoring; milieulekken van luchtemissies als gevolg van internationale handel; en de decompositie van de evolutie van koolstofdioxide-emissies door de Belgische bedrijfstakken.

Contact

  • http://eea.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots