Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Belgische en Europese regulering

Contact

  • https://regulation.plan.be

Nieuws

De administratieve lasten in België voor 2022 [27/02/2024]

Deze publicatie presenteert de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de enquête over de administratieve lasten van Belgische ondernemingen en zelfstandigen in 2022.

Contact

  • https://regulation.plan.be

Veel deregulering gebeurde op initiatief van de Europese Unie. Die leidde niet zozeer tot het afschaffen van de overheidsinterventie in het economisch leven, maar wijzigde wel de aard ervan. De opbouw van Europa ging gepaard met de geleidelijke verdwijning van alle maatregelen ter bescherming van de particuliere nationale actoren en leidde tot de invoering van gelijke spelregels voor alle Europese deelnemers.

Het FPB bestudeert bedrijfstakken waar regulering een belangrijke rol speelt/speelde. Daarbij wordt nagegaan of de regulering inderdaad marktfalen verhelpt, of zelf juist een bron van marktfalen is. Ook wordt nagegaan welke gevolgen hervormingen hebben op de groei en de werkgelegenheid.

Het nationaal hervormingsprogramma

De Europese overheden en de regeringen van de lidstaten zijn zich snel bewust geworden van het gevaar van een dalende productiviteitsgroei voor de toekomst van de Europese Unie. In maart 2010 presenteerde de Europese Commissie de Europa 2020 Strategie. Die strategie moet leiden tot een slimme, duurzame en inclusieve economie met een hoge werkgelegenheid, productiviteit en een hechtere sociale samenhang.

Om die strategie te verwezenlijken zijn communautair en per lidstaat concrete doelstellingen geformuleerd op het vlak van:

  • de werkgelegenheidsgraad;
  • innovatie;
  • klimaat en energie;
  • opleidingsniveau;
  • sociale inclusie.

Het FPB stelt een pedagogische presentatie van het traject naar de verwezenlijking van deze doelstellingen voor en volgt de evolutie van die hervormingen in de sleutelsectoren van de Belgische economie van nabij.

Het FPB speelt ook een rol in de coördinatie van het rapport over de toepassing van de strategie in België. Dat rapport getiteld Nationaal Hervormingsprogramma wordt jaarlijks in het kader van het Europees Semester bij de diensten van de Commissie ingediend (www.be2020.eu).

Contact

  • https://regulation.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots