Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués (7)

2019

 • Van duurzame ontwikkeling een beleidsprioriteit maken ( 25/06/2019 )

  Van duurzame ontwikkeling een beleidsprioriteit maken

  België heeft zich ertoe verbonden om alle mondiale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te bereiken in 2030. Zonder nieuwe maatregelen zullen veel van die doelstellingen niet gehaald worden. De federale overheidsdiensten hebben concrete acties uitgevoerd, hoewel een politieke impuls om de SDG’s te realiseren ontbrak.


2014

 • Indicatoren van duurzame ontwikkeling: balans 2014 ( 19/06/2014 )

  Indicatoren van duurzame ontwikkeling: balans 2014

  Het Federaal Planbureau publiceert vandaag de actualisering van de sleutelindicatoren uit zijn indicatorenset over duurzame ontwikkeling (www.indicators.be). De balans 2014 toont dat België een zekere vooruitgang naar duurzame ontwikkeling gerealiseerd heeft. Maar net zoals in de Europese Unie hebben verstoringen door de economische en financiële crisis niet enkel een weerslag op de economie, maar ook op de samenleving en het milieu.


2013

 • Langetermijnvisie, doelstellingen en indicatoren voor duurzame ontwikkeling ( 30/05/2013 )

  Langetermijnvisie, doelstellingen en indicatoren voor duurzame ontwikkeling

  Op 17 mei 2013 keurde de Belgische regering de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling goed om de transitie van onze samenleving in die richting te kunnen sturen. Daarom publiceert het Federaal Planbureau nu een studie over langetermijndoelstellingen en -visies inzake duurzame ontwikkeling. Die studie analyseert het begrip langetermijnvisie (LTV) en onderzoekt de toepassing ervan in België en andere industrielanden. Tegelijk verschijnt op de website www.indicators.be een nieuwe evaluatie van de trends van 25 sleutelindicatoren van duurzame ontwikkeling.


2005

 • De ontwikkeling beter begrijpen en sturen: het Federaal Planbureau overhandigt aan de regering evaluaties en beleidsaanbevelingen in het derde Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling (2000-2004) ( 19/12/2005 )

  De ontwikkeling beter begrijpen en sturen: het Federaal Planbureau overhandigt aan de regering evaluaties en beleidsaanbevelingen in het derde Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling (2000-2004)
  Het Federaal Planbureau (FPB) publiceert zijn tweejaarlijks Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling getiteld “Ontwikkeling begrijpen en sturen”. Het Rapport analyseert de ontwikkeling van België in de loop van de periode 2000-2004. Deze Rapporten dienen onder meer als basis voor de federale regering om haar vierjaarlijkse Plannen inzake Duurzame Ontwikkeling op te stellen.

  Het Rapport 2000-2004 evalueert de vooruitgang die de voorbije jaren in het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling werd geboekt. Dat beleid zet onder andere de internationale verklaringen en verbintenissen zoals die van Rio, Kyoto, Johannesburg... om in beleidsbeslissingen.

  Naast die beleidsevaluatie, onderzoekt het Rapport ook 20 domeinen waarin de ontwikkeling nu onder druk staat. Onze levensomstandigheden wijzigen elke dag onder invloed van die domeinen van druk. Het gaat zowel om risico’s van armoede, milieuverloedering en economische vertraging. Het rapport toont hoe al die domeinen van druk hinderpalen creëren voor een duurzame ontwikkeling.

  Dit derde Rapport helpt ook de onderlinge relaties te begrijpen, zo ook de evolutie van de demografie, van de consumptie en van de productie. Het steunt op een tabel van 44 indicatoren die uit de voorgaande Rapporten inzake duurzame ontwikkeling komen. Hun evolutie wordt vooral gekenmerkt door onzekerheid, aangezien verschillende onder hen niet evolueren in de richting van de doelstellingen die erbij horen. Maar de balans is momenteel beter voor de economische indicatoren dan voor deze die rechtstreeks betrekking hebben op de mens en het milieu.

  Het Rapport 2000-2004 doet ten slotte een reeks aanbevelingen van “good governance” om de situatie gaandeweg te verbeteren. Het beveelt bijvoorbeeld aan om meer aandacht te besteden aan toekomstverkenning met als horizon het jaar 2050. Dat zou op een participatieve basis moeten gebeuren met behulp van de wetenschappelijke inbreng van experts en de ervaring van maatschappelijke actoren.
 • Welke energie voor een duurzame ontwikkeling? ( 13/07/2005 )

  Welke energie voor een duurzame ontwikkeling?

  Is duurzame ontwikkeling mogelijk met de huidige trends in energieproductie en –verbruik ? Is het energiebeleid voldoende ambitieus ? Op die vragen poogt een Working Paper van het Federaal Planbureau een antwoord te formuleren. De huidige situatie wordt daarin beschreven en gekoppeld aan het globale energiebeleid. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de strijd tegen klimaatverandering en aan de vragen rond het gebruik van kernenergie. Er wordt ook verwezen naar de noodzakelijke beleidswijzigingen om op weg te gaan naar duurzame ontwikkeling enerzijds en naar de verschillende onzekerheden die daarbij opduiken anderzijds.


2003

1999


Please do not visit, its a trap for bots