Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués (7)

2022

 • België heeft nog maar acht jaar om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren en niemand achter te laten ( 18/10/2022 )

  België heeft nog maar acht jaar om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren en niemand achter te laten

  Het ’Plan voor duurzame ontwikkeling’ van de federale regering zorgt niet voor de trendbreuk die nodig is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te bereiken. Dat is een van de conclusies van het laatste rapport van het Federaal Planbureau. Dat rapport vergelijkt ook voor het eerst de positie van België met die van de EU-landen. Het analyseert eveneens de belangrijke verschillen tussen vrouwen en mannen om die doelen te halen en daarbij niemand achter te laten.


2017

 • De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen concretiseren ( 19/12/2017 )

  De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen concretiseren

  Zoals alle lidstaten van de Verenigde Naties heeft België zich ertoe verbonden om in 2030 de mondiale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te bereiken. Het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017 toont dat:

  • de SDG’s in veel gevallen een streven blijven dat nog in becijferde doelstellingen moet worden vertaald;
  • de huidige evoluties dikwijls in de richting van de SDG’s gaan;
  • de becijferde doelstellingen, als die bestaan, in het algemeen lang niet bereikt worden met de voortzetting van de huidige evoluties; die doelstellingen bereiken, vergt dus gewijzigd beleid.

2015

 • Twee scenario’s om onze consumptie en productie houdbaar te maken ( 02/04/2015 )

  Twee scenario’s om onze consumptie en productie houdbaar te maken

  Het Federaal Rapport inzake duurzame ontwikkeling 2015 onderzoekt twee transitiescenario’s naar een België in duurzame ontwikkeling in 2050. Ondanks enige vooruitgang sinds 1992, volstaan de huidige evoluties slechts zelden om de door de overheid bepaalde doelstellingen te realiseren. Die twee scenario’s tonen de impuls die consumenten en producenten samen met de overheid kunnen geven om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te bereiken in 2050.


2013

 • Langetermijnvisie, doelstellingen en indicatoren voor duurzame ontwikkeling ( 30/05/2013 )

  Langetermijnvisie, doelstellingen en indicatoren voor duurzame ontwikkeling

  Op 17 mei 2013 keurde de Belgische regering de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling goed om de transitie van onze samenleving in die richting te kunnen sturen. Daarom publiceert het Federaal Planbureau nu een studie over langetermijndoelstellingen en -visies inzake duurzame ontwikkeling. Die studie analyseert het begrip langetermijnvisie (LTV) en onderzoekt de toepassing ervan in België en andere industrielanden. Tegelijk verschijnt op de website www.indicators.be een nieuwe evaluatie van de trends van 25 sleutelindicatoren van duurzame ontwikkeling.


2005

 • De ontwikkeling beter begrijpen en sturen: het Federaal Planbureau overhandigt aan de regering evaluaties en beleidsaanbevelingen in het derde Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling (2000-2004) ( 19/12/2005 )

  De ontwikkeling beter begrijpen en sturen: het Federaal Planbureau overhandigt aan de regering evaluaties en beleidsaanbevelingen in het derde Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling (2000-2004)
  Het Federaal Planbureau (FPB) publiceert zijn tweejaarlijks Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling getiteld “Ontwikkeling begrijpen en sturen”. Het Rapport analyseert de ontwikkeling van België in de loop van de periode 2000-2004. Deze Rapporten dienen onder meer als basis voor de federale regering om haar vierjaarlijkse Plannen inzake Duurzame Ontwikkeling op te stellen.

  Het Rapport 2000-2004 evalueert de vooruitgang die de voorbije jaren in het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling werd geboekt. Dat beleid zet onder andere de internationale verklaringen en verbintenissen zoals die van Rio, Kyoto, Johannesburg... om in beleidsbeslissingen.

  Naast die beleidsevaluatie, onderzoekt het Rapport ook 20 domeinen waarin de ontwikkeling nu onder druk staat. Onze levensomstandigheden wijzigen elke dag onder invloed van die domeinen van druk. Het gaat zowel om risico’s van armoede, milieuverloedering en economische vertraging. Het rapport toont hoe al die domeinen van druk hinderpalen creëren voor een duurzame ontwikkeling.

  Dit derde Rapport helpt ook de onderlinge relaties te begrijpen, zo ook de evolutie van de demografie, van de consumptie en van de productie. Het steunt op een tabel van 44 indicatoren die uit de voorgaande Rapporten inzake duurzame ontwikkeling komen. Hun evolutie wordt vooral gekenmerkt door onzekerheid, aangezien verschillende onder hen niet evolueren in de richting van de doelstellingen die erbij horen. Maar de balans is momenteel beter voor de economische indicatoren dan voor deze die rechtstreeks betrekking hebben op de mens en het milieu.

  Het Rapport 2000-2004 doet ten slotte een reeks aanbevelingen van “good governance” om de situatie gaandeweg te verbeteren. Het beveelt bijvoorbeeld aan om meer aandacht te besteden aan toekomstverkenning met als horizon het jaar 2050. Dat zou op een participatieve basis moeten gebeuren met behulp van de wetenschappelijke inbreng van experts en de ervaring van maatschappelijke actoren.

2003

1999


Please do not visit, its a trap for bots