Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués (44)

2022

 • De sociale uitgaven zouden op lange termijn bijna een derde uitmaken van het bbp in België ( 12/07/2022 )

  De sociale uitgaven zouden op lange termijn bijna een derde uitmaken van het bbp in België

  Zonder nieuwe overheidsmaatregelen zullen de sociale uitgaven oplopen tot 29,5 % van het bruto binnenlands product (bbp) in 2070, terwijl dit in 2019 nog 24,5 % was. Sterkere productiviteitswinsten, evenals een toename van de werkgelegenheidsgraad, kunnen de vergrijzingskosten mee helpen financieren. Om de vooropgestelde werkgelegenheidsgraad van 80 % te halen tegen 2030, moet het aantal mensen op de arbeidsmarkt aanzienlijk stijgen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2022 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.


 • 13 miljoen inwoners in België in 2070 ( 08/02/2022 )

  13 miljoen inwoners in België in 2070

  De Belgische bevolking zal tegen 2070 met 1,3 miljoen toenemen tot 12,9 miljoen inwoners, maar de jaarlijkse groei vertraagt. De belangrijkste factor in deze groei? De internationale migratie. Daarnaast vertoont de levensverwachting van de Belgen opnieuw een opwaartse trend vanaf 2021. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau.


2021

 • Hervormingen van de geregionaliseerde kinderbijslag doen het armoederisico van kinderen amper dalen ( 18/05/2021 )

  Hervormingen van de geregionaliseerde kinderbijslag doen het armoederisico van kinderen amper dalen

  Met de 6de staatshervorming werd de kinderbijslag geregionaliseerd. Vervolgens hebben de regio’s hun systeem hervormd. De klemtoon lag in elke regio op het invoeren van meer selectiviteit volgens het inkomen van de ouders. In de praktijk heeft dit echter weinig effect op het armoederisico van kinderen, dat in België nog steeds hoog is. In de toekomst moet het mogelijk zijn om de kinderbijslag nog beter te richten op de bestrijding van kinderarmoede.


2020

2019

 • Het Zilverfonds, wie herinnert zich dat nog? ... nog verder hervormen? ( 28/02/2019 )

  Het Zilverfonds, wie herinnert zich dat nog? ... nog verder hervormen?

  Het Zilverfonds dat in 2001 is opgericht als instrument om de houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën te verzekeren werd in 2016 zo goed als onopgemerkt afgeschaft. De afschaffing ervan symboliseert de overgang van een strategie gericht op de voorfinanciering van de vergrijzingskosten, die dominant was in het begin van de jaren 2000, naar een strategie van hervormingen van het socio-economische model, die in de steigers is gezet na de grote crisis en de afgelopen jaren resoluut is versterkt. Het Federaal Planbureau kijkt terug op die twee decennia van budgettair beleid en stelt de vraag: welke strategie – en dus welke maatschappelijke keuze – zal de regering na de verkiezingen van mei 2019 aannemen op het vlak van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën?


2018

2017

2016

 • Projectie tot 2030 van de bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België ( 28/11/2016 )

  Projectie tot 2030 van de bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België

  Het Federaal Planbureau publiceert vandaag voor het eerst een projectie bij ongewijzigd beleid tot 2030 van de bevolking in België met een risico op armoede of sociale uitsluiting. Die projectie is een primeur in België en wil het monitoringsproces van de armoedeverminderingsdoelstellingen ondersteunen waartoe België zich heeft geëngageerd. Op basis van informatie beschikbaar tot en met juli 2016 blijkt dat de daling die de projectie aangeeft niet volstaat om die doelstellingen te halen.


 • Krachtlijnen van het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ( 13/07/2016 )

  Krachtlijnen van het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

  Het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2015-2060 en de economische vooruitzichten 2016-2021 van het Federaal Planbureau. Ze integreren ook de voornaamste regeringsmaatregelen op vlak van sociale uitgaven, zoals de pensioenhervorming van 2015.


 • Vluchtelingeninstroom: toename van de demografische groei op korte termijn ( 14/03/2016 )

  Vluchtelingeninstroom: toename van de demografische groei op korte termijn

  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek hebben hun demografische vooruitzichten geactualiseerd. De bevolking zou met ongeveer 85 000 inwoners toenemen in 2016 en 2017. De helft van die groei is toe te schrijven aan de bijkomende vluchtelingenstroom. Die bevolkingsgroei is aanzienlijk, maar toch niet uitzonderlijk; dergelijke groeiniveaus werden al waargenomen in een recent verleden, met name tussen 2007 en 2011. Op lange termijn zou de gemiddelde groei van de bevolking tussen 2020 en 2060 oplopen tot 40 000 inwoners per jaar (tegenover 50 000 over de periode 1991-2014).


2015

 • Krachtlijnen van het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ( 09/07/2015 )

  Krachtlijnen van het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

  Het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2014-2060 en met de belangrijkste maatregelen die de huidige regering heeft genomen op het vlak van sociale uitgaven. In dat kader werd de impact van de hervorming van de pensioenen en van de werkloosheid met bedrijfstoeslag geraamd.


 • Volgens de nieuwe demografische vooruitzichten zou België in 2060 13,1 miljoen inwoners en 5,9 miljoen huishoudens tellen. Dat zijn 1,9 miljoen inwoners en 1,1 miljoen huishoudens meer dan in 2014 ( 17/03/2015 )

  Volgens de nieuwe demografische vooruitzichten zou België in 2060 13,1 miljoen inwoners en 5,9 miljoen huishoudens tellen. Dat zijn 1,9 miljoen inwoners en 1,1 miljoen huishoudens meer dan in 2014

  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek hebben hun demografische vooruitzichten geactualiseerd. In vergelijking met de vorige projectie werd de verwachte bevolkingsgroei op korte termijn neerwaarts en op lange termijn opwaarts herzien. Die herziening wordt in het bijzonder verklaard door een verrijking van de hypothesen inzake de toekomstige evolutie van de internationale migratiestromen. De hypothesen inzake de vruchtbaarheid, het sterftecijfer en de interne migratie werden enkel geactualiseerd op basis van de meest recente waarnemingen. Uitgaande van die hypothesen zou de bevolking van het Rijk stijgen van 11,2 miljoen inwoners in 2014 tot 11,4 miljoen inwoners in 2020 (+2,5%) en 13,1 miljoen inwoners in 2060 (+17%). Door een relatief grotere toename van het aantal kleinere huishoudens (vooral de eenpersoonshuishoudens en, in mindere mate, de eenoudergezinnen) groeit het aantal Belgische huishoudens op lange termijn sneller dan de bevolking.


2014

 • De krachtlijnen van het dertiende Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ( 10/07/2014 )

  De krachtlijnen van het dertiende Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

  De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stelt haar dertiende Jaarverslag voor over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. Deze nieuwe projecties houden rekening met de nieuwe demografische vooruitzichten 2013-2060, een nieuwe projectiemethode van de uitgaven voor gezondheidszorg en het geheel van genomen regeringsmaatregelen tot juni 2014. Daarnaast toont de projectie de verdeling van de budgettaire kosten van de vergrijzing tussen Entiteit I en Entiteit II die voortvloeien uit de zesde Staatshervorming.


 • Volgens de demografische vooruitzichten zal België tegen 2060 1,4 miljoen meer inwoners en 1 miljoen meer gezinnen tellen ( 18/03/2014 )

  Volgens de demografische vooruitzichten zal België tegen 2060 1,4 miljoen meer inwoners en 1 miljoen meer gezinnen tellen

  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie hebben hun demografische vooruitzichten met tijdshorizon 2060 geactualiseerd. De internationale immigratie daalt over de volledige projectieperiode maar blijft wel de belangrijkste factor van de bevolkingsgroei op niveau van het Rijk. Op korte termijn blijft de immigratie uit de zuidelijke EU15-landen beïnvloed door de economische en financiële crisis. De in 2011 genomen maatregelen inzake gezinshereniging hebben een blijvende impact op de daling van de immigratie, vooral uit de niet-Europese landen. Als gevolg van de daling van de gemiddelde grootte van de huishoudens groeit hun aantal in België sneller dan de bevolking.


2013

 • De krachtlijnen van het twaalfde Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ( 11/07/2013 )

  De krachtlijnen van het twaalfde Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

  De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stelt haar twaalfde Jaarverslag voor over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe “Bevolkingsvooruitzichten 2012-2060” liggen aan de basis van de langetermijnvooruitzichten van de SCvV. De maatregelen die de regering nam in de eerste helft van 2013, namelijk de hervorming van de pensioenbonus en het leeftijdscomplement, zijn geïntegreerd, alsmede de voorgaande maatregelen.


 • De Belgische bevolking zal blijven groeien, maar minder sterk dan verwacht ( 24/05/2013 )

  De Belgische bevolking zal blijven groeien, maar minder sterk dan verwacht

  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie hebben hun 'Bevolkingsvooruitzichten' voor de volgende 50 jaar geactualiseerd. De toename van de levensverwachting, de heropleving van de vruchtbaarheid in vergelijking met de zeer lage cijfers van de jaren negentig en een hoog immigratieniveau kenmerken de toekomstige evolutie van de bevolkingscijfers. De omvang van de heropleving van de vruchtbaarheid en het verwachte immigratieniveau worden echter naar beneden herzien ten opzichte van de vorige editie van de 'Bevolkingsvooruitzichten'.


 1 van 2  press.php?lang=nl&TM=63&Grid1Page=2 press.php?lang=nl&TM=63&Grid1Page=2
Please do not visit, its a trap for bots