Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Décomposition de l'évolution du coût salarial horaire de l'économie belge et de ses branches d'activité, 2000-2010 [ Working Paper 01-15 - ]

In deze studie wordt een traditionele decompositieanalyse (shift-share) gebruikt om de impact van drie effecten op de evolutie van de uurloonkosten in België te bepalen: verschuivingen in de bedrijfstakverdeling van het arbeidsvolume (het compositie-effect), veranderingen in de werkgelegenheidsstructuur naar werknemerscategorie in de bedrijfstakken (het structuureffect van de werkgelegenheid) en de ontwikkelingen in de uurloonkosten van de individuele categorieën loontrekkenden (het looneffect).

  Auteurs

,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

De decompositie is toegepast voor de jaren 2000-2010 op gegevens per bedrijfstak (A38) van de nationale rekeningen gepubliceerd in oktober 2014 volgens ESR2010 en op gegevens van de EUKLEMS-databank waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen 18 categorieën van werknemers volgens 3 criteria (geslacht, leeftijd en scholingsniveau). De resultaten tonen dat het looneffect sterk domineert met een bijdrage tot de toename van de uurloonkosten van 87% voor de gezamenlijke economie. Het compositie-effect levert daarentegen een licht negatieve bijdrage (-3%), die samenhangt met de daling van het relatieve belang in termen van arbeidsvolume van de verwerkende nijverheid en met de stijging van het relatieve belang van de niet-verhandelbare diensten. Het structuureffect van de werkgelegenheid draagt voor 16% bij tot de stijging van de uurloonkosten van de gezamenlijke economie. Dat effect kan in verband worden gebracht met de toename van de gemiddelde leeftijd en de hogere kwalificaties van de werknemers.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots