Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De budgettaire gevolgen van de vergrijzing voor België tot 2060 - Raming van maart 2015 met de hervormingen van de regering Michel [ REP_LTMARCH2015_10994 - ]

Ieder jaar werkt het Federaal Planbureau mee aan de voorbereiding van het Belgisch Stabiliteitsprogramma door het opstellen van de economische vooruitzichten op middellange termijn en vooruitzichten van de leeftijdsgebonden overheidsuitgaven op lange termijn (ʹage‐related public expenditureʹ). Deze laatste worden gebruikt voor het ʹlangetermijnluikʹ van het Stabiliteitsprogramma. Dit wordt telkens gebaseerd op het referentiescenario van het laatst beschikbare rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV ‐ waarvoor het Federaal Planbureau fungeert als technisch en administratief secretariaat) , behalve wanneer er zoals dit jaar intussen hervormingen zijn doorgevoerd die dat scenario grondig wijzigen. Vanuit dat oogpunt stelt het huidige rapport een scenario voor van de evolutie van de leeftijdsgebonden overheidsuitgaven op lange termijn, rekening houdende met de maatregelen van de regering Michel.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie, , , Michel Englert (A), , , ,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Dit scenario is gebaseerd op de basishypothesen van het referentiescenario van het laatste jaarverslag van de SCvV, maar de nieuwe maatregelen werden er ook in verwerkt. Die hebben vooral een invloed op de zogenaamde ʹsocio‐economischeʹ hypothesen. De hervormingen omtrent de voorwaarden voor het vervroegd pensioen, voor de werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag, de beschikbaarheid van werklozen uit die regeling en de hervormingen van de wettelijke pensioenleeftijd, zullen de gedragingen inzake activiteit, vervroegd pensioen en pensioen in de leeftijdsklassen tussen 50 en 69 jaar inderdaad wellicht drastisch veranderen. De demografische hypothesen, de macro‐economische hypothesen met betrekking tot de productiviteit en de werkloosheidsgraad op lange termijn, alsook de sociaal‐beleidshypothesen met betrekking tot de welvaartsaanpassingen, worden niet beïnvloed door de nieuwe maatregelen.

De omvang van de gedragswijzigingen op het vlak van activiteit, vervroegd pensioen en pensioen als gevolg van de hervormingen is erg moeilijk te evalueren. Tijdens de werkzaamheden die het Federaal Planbureau in 2013 en 2014 uitvoerde in opdracht van de Commissie voor de pensioenhervormingen 2020‐2040, stelde één van de hervormingsvoorstellen een gelijkaardig probleem. Er werden toen twee scenarioʹs opgesteld, gebaseerd op twee tegengestelde hypothesen: de verschuivingshypotheseʹ, volgens dewelke een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd met één jaar zich vertaalt in een gemiddeld pensioneringsuitstel met één jaar, en de hypothese van ʹminimumuitstelʹ, volgens dewelke de daadwerkelijke pensioneringsleeftijd vóór en na de hervorming dezelfde blijft voor al wie niet verplicht is om zijn pensionering uit te stellen door de hervorming. In het kader van het huidige rapport dat gerealiseerd werd in opdracht van de overheid, werd bij het inschatten van de impact van een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd op het pensioneringsgedrag uitgegaan van de verschuivingshypothese, aangezien die het beste aansluit bij de methodologie die de Ageing Working Group (AWG) hanteert om het effect van de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd te ramen.

De resultaten in dit rapport vormen een initiële raming, in die zin dat ze zullen worden herzien in het kader van het verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing van 2015 (dat normaal eind junibegin juli zal worden gepubliceerd), met name op grond van de vaststelling van definitieve modaliteiten voor bepaalde maatregelen en van de herziening van de ʹEconomische vooruitzichten 2015‐2020ʹ in mei 2015.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots