Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Financiële evolutie van sociale bescherming

Contact

  • http://maltese.plan.be

Geen gegevens

Contact

  • http://maltese.plan.be

De macro-economische vooruitzichten op korte en middellange termijn bevatten een gedetailleerde behandeling van de verschillende geldstromen van de sociale zekerheid, coherent met het gevoerde werkgelegenheidsbeleid (zie ‘Arbeidsmarkt’), de alternatieve financiering, en rekening houdend met de recentste beleidsmaatregelen.

In het kader van de toekomstige vergrijzing (zie ‘Demografie’) maakt het FPB een langetermijnverkenning van de regelingen voor sociale bescherming gesitueerd binnen het geheel van de overheidsfinanciën. Deze oefening is toegespitst op de toekomstige veranderingen van het sociaal-economisch gedrag, van het aantal gerechtigden op een sociale uitkering en van het overeenkomstige bedrag gebonden aan loopbaanontwikkeling en loonontwikkeling. Voor de raming van de publieke uitgaven voor medische zorg wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de uitgaven voor acute zorg en anderzijds de uitgaven voor langdurige zorg. De langetermijnstudie illustreert het verloop van de overheidsfinanciën, tekorten of budgettaire marges, binnen duidelijk gestelde hypothesen voor de macro-economische evolutie en voor de parameters van sociaal beleid.

Methoden en instrumenten

  • Module sociale zekerheid in de macro-economische modellen MODTRIM, HERMES en HERMREG omkaderd met een gedetailleerde exogene analyse van de sociale prestaties.
  • Vertrekkend van de bevolkingsvooruitzichten (zie Bevolkingsvooruitzichten in de WP 7-06) verzamelt het langetermijnmodel MALTESE resultaten uit perifere modellen - voor wat betreft sommige sociaal-economische gedragingen en gedetailleerde berekeningen van pensioenbedragen en uitgaven voor geneeskundige zorgen - en levert de voornaamste determinanten van de langetermijnevolutie van de uitgaven voor sociale bescherming gesitueerd binnen de ontvangsten en uitgaven van de globale overheid (zie MALTESE in de WP 7-06).
  • De toekomstige evolutie van de scholingsgraad en de activiteitsgraad wordt geraamd in het model MALTDEMO en het model HORBLOK raamt het toekomstig aantal gepensioneerden in elke wettelijke pensioenregeling (zie Sociaal-demografische modellen in de WP 7-06).
  • De berekening van het toekomstige pensioenbedrag gebeurt in aparte modellen met elk hun specifieke berekeningsregels: PENSION voor de werknemerspensioenen, MOSES voor de pensioenen van zelfstandigen en PUBLIC voor de pensioenen van ambtenaren (zie Modellen van sociale bescherming in de WP 7-06).
  • De raming van de publieke uitgaven voor medische zorg wordt verkregen door twee modellen: een econometrisch model waarbij de reële acute uitgaven per hoofd worden verklaard in functie van de specifieke determinanten; een macro-projectiemodel voor de uitgaven voor langdurige zorg die vooral afhangen van de vergrijzing.

Contact

  • http://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots