FinanciŽle evolutie van de sociale bescherming

Contact

  • http://maltese.plan.be

Macrobudgettaire impact van een verhoging van de minimale sociale uitkeringen [11/01/2019]

Dit rapport stelt de macro-economische en -budgettaire impact op middellange termijn voor van het optrekken van de federale sociale minimumuitkeringen tot de armoededrempel. Het werd gerealiseerd op vraag van de Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten.

Wat zijn de consequenties van de AWG 2018 projecties en hypothesen voor de toereikendheid van de pensioenen? Simulaties voor drie EU-lidstaten [19/07/2018]

In de voorbereiding van het 2018 Pension Adequacy Report door de Europese Commissie en het Social Protection Committee hebben teams uit België, Zweden en Italië samengewerkt om met hun microsimulatiemodellen mogelijke ontwikkelingen in de toereikendheid van pensioenen te simuleren, uitgaande van de scenario’s en projecties die door de AWG werden ontwikkeld. Dit rapport is dus complementair aan de simulaties van de AWG betreffende de budgettaire impact van de vergrijzing. De resultaten uit dit rapport worden samengevat in paragraaf 5.1.2 van het 2018 Pension Adequacy Report.

Vooruitzichten voor de Belgische economie tijdens de volgende vijf jaar: vertraging van de economische groei, zeer lage werkloosheidsgraad en geen begrotingsevenwicht zonder nieuwe maatregelen [20/06/2018]

Met de Economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau is het mogelijk een toekomst ‘bij ongewijzigd beleid’ te schetsen van de Belgische economie voor de komende vijf jaar. De Economische vooruitzichten 2018-2023 passen binnen een context waarin de conjunctuurcyclus in de eurozone zijn hoogtepunt voorbij is en de Europese economische groei op middellange termijn wordt afgeremd door de vergrijzing van de bevolking.

Economische vooruitzichten 2018-2023 [20/06/2018]

Met de Economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau is het mogelijk een toekomst ‘bij ongewijzigd beleid’ te schetsen van de Belgische economie voor de komende vijf jaar. De Economische vooruitzichten 2018-2023 passen binnen een context waarin de conjunctuurcyclus in de eurozone zijn hoogtepunt voorbij is en de Europese economische groei op middellange termijn wordt afgeremd door de vergrijzing van de bevolking.

Demografische vooruitzichten 2016-2060 : gevoeligheidsanalyses, alternatieve scenarioís en budgettaire en sociale impact [12/02/2018]

Deze Working Paper analyseert verschillende varianten van de demografische vooruitzichten. De eerste benadering toont de impact van de alternatieve scenario’s van de toekomstige evolutie van de componenten van de bevolkingsgroei. Ook de impact van bepaalde van die scenario’s op de evolutie van de sociale uitgaven en het armoederisicopercentage van de gepensioneerden wordt onderzocht. De tweede benadering bestaat erin een gevoeligheidsanalyse uit te voeren van de demografische projectie voor bepaalde parameters van het model, in het bijzonder de waarnemingsperiodes die zijn gekozen om de trends te ramen.

Contact

  • http://maltese.plan.be

De macro-economische vooruitzichten op korte en middellange termijn bevatten een gedetailleerde behandeling van de verschillende geldstromen van de sociale zekerheid, coherent met het gevoerde werkgelegenheidsbeleid (zie ‘Arbeidsmarkt’), de alternatieve financiering, en rekening houdend met de recentste beleidsmaatregelen.

In het kader van de toekomstige vergrijzing (zie ‘Demografie’) maakt het FPB een langetermijnverkenning van de regelingen voor sociale bescherming gesitueerd binnen het geheel van de overheidsfinanciën. Deze oefening is toegespitst op de toekomstige veranderingen van het sociaal-economisch gedrag, van het aantal gerechtigden op een sociale uitkering en van het overeenkomstige bedrag gebonden aan loopbaanontwikkeling en loonontwikkeling. Voor de raming van de publieke uitgaven voor medische zorg wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de uitgaven voor acute zorg en anderzijds de uitgaven voor langdurige zorg. De langetermijnstudie illustreert het verloop van de overheidsfinanciën, tekorten of budgettaire marges, binnen duidelijk gestelde hypothesen voor de macro-economische evolutie en voor de parameters van sociaal beleid.

Methoden en instrumenten

  • Module sociale zekerheid in de macro-economische modellen MODTRIM, HERMES en HERMREG omkaderd met een gedetailleerde exogene analyse van de sociale prestaties.
  • Vertrekkend van de bevolkingsvooruitzichten (zie Bevolkingsvooruitzichten in de WP 7-06) verzamelt het langetermijnmodel MALTESE resultaten uit perifere modellen - voor wat betreft sommige sociaal-economische gedragingen en gedetailleerde berekeningen van pensioenbedragen en uitgaven voor geneeskundige zorgen - en levert de voornaamste determinanten van de langetermijnevolutie van de uitgaven voor sociale bescherming gesitueerd binnen de ontvangsten en uitgaven van de globale overheid (zie MALTESE in de WP 7-06).
  • De toekomstige evolutie van de scholingsgraad en de activiteitsgraad wordt geraamd in het model MALTDEMO en het model HORBLOK raamt het toekomstig aantal gepensioneerden in elke wettelijke pensioenregeling (zie Sociaal-demografische modellen in de WP 7-06).
  • De berekening van het toekomstige pensioenbedrag gebeurt in aparte modellen met elk hun specifieke berekeningsregels: PENSION voor de werknemerspensioenen, MOSES voor de pensioenen van zelfstandigen en PUBLIC voor de pensioenen van ambtenaren (zie Modellen van sociale bescherming in de WP 7-06).
  • De raming van de publieke uitgaven voor medische zorg wordt verkregen door twee modellen: een econometrisch model waarbij de reële acute uitgaven per hoofd worden verklaard in functie van de specifieke determinanten; een macro-projectiemodel voor de uitgaven voor langdurige zorg die vooral afhangen van de vergrijzing.

Contact

  • http://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots