Financiële evolutie van de sociale bescherming

Contact

  • http://maltese.plan.be

Demografische vooruitzichten 2016-2060 : gevoeligheidsanalyses, alternatieve scenario’s en budgettaire en sociale impact [12/02/2018]

Deze Working Paper analyseert verschillende varianten van de demografische vooruitzichten. De eerste benadering toont de impact van de alternatieve scenario’s van de toekomstige evolutie van de componenten van de bevolkingsgroei. Ook de impact van bepaalde van die scenario’s op de evolutie van de sociale uitgaven en het armoederisicopercentage van de gepensioneerden wordt onderzocht. De tweede benadering bestaat erin een gevoeligheidsanalyse uit te voeren van de demografische projectie voor bepaalde parameters van het model, in het bijzonder de waarnemingsperiodes die zijn gekozen om de trends te ramen.

Het modelleren van niet-geobserveerde heterogeniteit in verdeling : latente klassen-modellen van de Johnson familie van verdelingen [30/11/2017]

Deze paper introduceert een nieuw model om rekening te houden met niet-geobserveerde heterogeniteit in empirische modellen. Het model breidt het welbekende « latente klassen model » uit door gebruik te maken van de Johnson familie van verdelingen. Als gevolg van de grote variëteit aan vormen die deze verdelingen kunnen aannemen, legt ze niet de gebruikelijke a priori restricties op betreffende de aard van de gecombineerde verdelingen.

De vooruitzichten voor de Belgische economie worden gekenmerkt door gematigde groei, gestage jobcreatie en aanhoudende overheidstekorten [20/06/2017]

De Economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau laten toe om een toekomst ‘bij ongewijzigd beleid’ te schetsen van de Belgische economie voor de komende vijf jaar. De Vooruitzichten 2017-2022 houden rekening met een bescheiden economisch herstel in de eurozone en worden gekenmerkt door economische beleidsmaatregelen op Belgisch niveau die de groei arbeidsintensiever maken.

Economische vooruitzichten 2017-2022 [20/06/2017]

De Economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau laten toe om een toekomst ‘bij ongewijzigd beleid’ te schetsen van de Belgische economie voor de komende vijf jaar. De Vooruitzichten 2017-2022 houden rekening met een bescheiden economisch herstel in de eurozone en worden gekenmerkt door economische beleidsmaatregelen op Belgisch niveau die de groei arbeidsintensiever maken.

Contact

  • http://maltese.plan.be

De macro-economische vooruitzichten op korte en middellange termijn bevatten een gedetailleerde behandeling van de verschillende geldstromen van de sociale zekerheid, coherent met het gevoerde werkgelegenheidsbeleid (zie ‘Arbeidsmarkt’), de alternatieve financiering, en rekening houdend met de recentste beleidsmaatregelen.

In het kader van de toekomstige vergrijzing (zie ‘Demografie’) maakt het FPB een langetermijnverkenning van de regelingen voor sociale bescherming gesitueerd binnen het geheel van de overheidsfinanciën. Deze oefening is toegespitst op de toekomstige veranderingen van het sociaal-economisch gedrag, van het aantal gerechtigden op een sociale uitkering en van het overeenkomstige bedrag gebonden aan loopbaanontwikkeling en loonontwikkeling. Voor de raming van de publieke uitgaven voor medische zorg wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de uitgaven voor acute zorg en anderzijds de uitgaven voor langdurige zorg. De langetermijnstudie illustreert het verloop van de overheidsfinanciën, tekorten of budgettaire marges, binnen duidelijk gestelde hypothesen voor de macro-economische evolutie en voor de parameters van sociaal beleid.

Methoden en instrumenten

  • Module sociale zekerheid in de macro-economische modellen MODTRIM, HERMES en HERMREG omkaderd met een gedetailleerde exogene analyse van de sociale prestaties.
  • Vertrekkend van de bevolkingsvooruitzichten (zie Bevolkingsvooruitzichten in de WP 7-06) verzamelt het langetermijnmodel MALTESE resultaten uit perifere modellen - voor wat betreft sommige sociaal-economische gedragingen en gedetailleerde berekeningen van pensioenbedragen en uitgaven voor geneeskundige zorgen - en levert de voornaamste determinanten van de langetermijnevolutie van de uitgaven voor sociale bescherming gesitueerd binnen de ontvangsten en uitgaven van de globale overheid (zie MALTESE in de WP 7-06).
  • De toekomstige evolutie van de scholingsgraad en de activiteitsgraad wordt geraamd in het model MALTDEMO en het model HORBLOK raamt het toekomstig aantal gepensioneerden in elke wettelijke pensioenregeling (zie Sociaal-demografische modellen in de WP 7-06).
  • De berekening van het toekomstige pensioenbedrag gebeurt in aparte modellen met elk hun specifieke berekeningsregels: PENSION voor de werknemerspensioenen, MOSES voor de pensioenen van zelfstandigen en PUBLIC voor de pensioenen van ambtenaren (zie Modellen van sociale bescherming in de WP 7-06).
  • De raming van de publieke uitgaven voor medische zorg wordt verkregen door twee modellen: een econometrisch model waarbij de reële acute uitgaven per hoofd worden verklaard in functie van de specifieke determinanten; een macro-projectiemodel voor de uitgaven voor langdurige zorg die vooral afhangen van de vergrijzing.

Contact

  • http://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots