Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

HOGE RAAD VAN FINANCIËN - Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag [ FORVERG201501 - ]

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) werd opgericht in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Het Jaarverslag van de SCvV bestudeert de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing op lange termijn.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Andere publicaties

Publicaties van het Federaal Planbureau die niet vallen onder de specifieke reeksen.

Het eerste hoofdstuk van het Jaarverslag 2015 toont de evolutie van alle sociale uitgaven tot 2060 volgens het SCvV-referentiescenario. Dit scenario houdt rekening met de in maart 2015 gepubliceerde demografische vooruitzichten 2014-2060 en de economische vooruitzichten 2015-2020 die in mei 2015 werden gerealiseerd door het Federaal Planbureau. Het omvat ook de belangrijkste maatregelen die de huidige regering heeft genomen op het vlak van sociale uitgaven, in het bijzonder de hervorming van de pensioenen en van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Hoofdstuk 3 presenteert enerzijds de effecten van de hervorming op de socio-economische samenstelling, de macro-economische omgeving en de budgettaire kosten van de vergrijzing, en anderzijds een studie van die effecten in de pensioenregeling van werknemers en de overheidssector. Het SCvV-referentiescenario gebruikt een 'verschuivingshypothese' met betrekking tot het pensioneringsgedrag als gevolg van de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd. Gelet op de onzekerheid omtrent die hypothese, worden twee gevoeligheidsanalyses voorgesteld in hoofdstuk 4.

Het tweede hoofdstuk analyseert de sociale gevolgen van de vergrijzing. In een eerste deel worden verschillende indicatoren voor de sociale houdbaarheid van de pensioenen toegelicht op basis van EU-SILC 2013 (inkomens van 2012). Het armoederisico wordt berekend zowel volgens de 'klassieke' definitie als volgens alternatieve definities. Andere bijkomende indicatoren, zoals een materiële deprivatiegraad en een subjectieve armoede-indicator, worden ook onder de loep genomen. Een vergelijking met onze buurlanden en het geheel van de landen van de voormalige Europese Unie (EU15) vult die analyse aan. In een tweede deel worden de langetermijnperspectieven van de sociale houdbaarheid van de pensioenen voorgesteld via de evolutie van het armoederisico en de Gini-coëfficiënt tot 2060. De impact van de pensioenhervorming op die indicatoren wordt ook geanalyseerd.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots