Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Input-outputtabellen 2010 - ESR 2010 [ Input-Output Table 2010 (2015) - ]

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de input-outputtabellen voor het jaar 2010 tegen lopende prijzen. Overeenkomstig artikel 109 van de wet van 21 december 1994 is het Federaal Planbureau (FPB), binnen het kader van het INR, verantwoordelijk voor de opmaak van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen.

  Auteurs

None

  Publicatietype

Andere publicaties

Publicaties van het Federaal Planbureau die niet vallen onder de specifieke reeksen.

In vergelijking met de input-outputtabellen voor het jaar 2010 gepubliceerd in december 2013 werden twee belangrijke veranderingen geïntroduceerd. Vooreerst zijn de voorliggende tabellen opgesteld volgens de regels van het esr 2010 (Europese Verordening nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie), terwijl de versie van december 2013 de regels van het esr 1995 volgde. Ten tweede zijn deze tabellen gebaseerd op het INR-geharmoniseerde repertorium dat de economische entiteiten indeelt naar economische activiteit (NACE). Op die wijze werden de input-outputtabellen 2010 dus in lijn gebracht met de Nationale rekeningen, Deel 2 – Gedetailleerde rekeningen en tabellen 2014, die in september 2015 door het inr werden gepubliceerd.

Samen met de aanbod- en gebruikstabellen, waarvan ze zijn afgeleid, verzekeren de input-outputtabellen de coherentie van de nationale rekeningen. De input-outputtabellen zijn tevens een analyse-instrument ten behoeve van het beleid, voor de studie van intersectorale relaties en voor directe en indirecte impactstudies.


Please do not visit, its a trap for bots