Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Table 29 - First pillar pensions in Belgium (Grant report) [ REP_11311 - ]

De aanvullende tabel 29 ‘Verworven pensioenrechten in de sociale verzekering’ van het Eurostat transmissie programma heeft betrekking op de wettelijke en de aanvullende pensioenstelsels van de sociale verzekering in België. In een working paper die gepubliceerd werd in mei 2017 presenteerde het Federaal Planbureau een eerste methode om te kolommen van de tabel in te vullen die betrekking hebben op de wettelijke pensioenstelsels. Volgend op deze publicatie en de datatransmissie naar Eurostat midden 2017 werd beslist het model aan te passen en de PBO-methode in te voeren in de projectie van de pensioenen. Bovendien bevatte het eerste model een fout in de programmering wat tot een overschatting van de verworven rechten leidde. Deze fout werd gecorrigeerd en bijgevolg zijn de verworven pensioenrechten nu lager dan wat in de working paper werd gepresenteerd.

  Auteurs

Yves Brys (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Tabel 29 wordt beschreven in ESA 2010, het European System of Accounts 2010 en heeft als doel een compleet en consistent beeld te geven van de pensioenverplichtingen in een bepaald land en de vergelijking tussen landen te bevorderen. Hiertoe verzamelt de tabel informatie die reeds in de standaard nationale rekeningen is opgenomen (kolommen A tot en met F van de tabel 29) en informatie over nietgefinancierde pensioenstelsels (wettelijke pensioenstelsels) die niet in deze standaard nationale rekeningen staat (kolommen G en H van de tabel). Om een samenhangende vergelijking tussen landen mogelijk te maken omvat de aanvullende tabel enkel het pensioengedeelte van de sociale verzekeringen.
Voor België bevatten de wettelijke pensioensystemen dus ouderdoms- en overlevingspensioenen aangezien ze een integraal deel van het pensioenstelsel vormen. Het bijstandsstelsel (inkomensgarantie voor ouderen), uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag zijn uitgesloten. Individuele pensioenverzekeringen zijn eveneens uitgesloten aangezien ze geen deel uitmaken van de sociale verzekeringen.

Het rapport beschrijft de onderliggende assumpties van het model en de methodologie die gevolgd wordt bij het schatten van de verworven pensioenrechten. De bedragen die in dit rapport worden gepresenteerd zijn de waarden die in de definitieve transmissie naar Eurostat worden verstuurd. De overgemaakte informatie zal bestaan uit de tabel 29, twee alternatieve tabellen met een verschillende verdisconteringsvoet en de fact sheets over de pensioenstelsels zoals gevraagd door Eurostat.

Bij het interpreteren van de bedragen in tabel 29 moet men steeds in gedachten houden dat de pensioenverplichtingen gepresenteerd worden als verworven rechten. Dit zijn de actuele waarden van de pensioenen van de gepensioneerden en het deel van de pensioenrechten dat de toekomstige begunstigden al hebben opgebouwd. Daardoor drukken verworven pensioenverplichtingen geen schuld van de overheid uit en zijn ze geen indicator van de budgettaire of financiële houdbaarheid van de  pensioenstelsels en zijn ze alleen geschikt om gebruikt te worden in de nationale rekeningen. De Ageing Working Group of de Belgische Studiecommissie voor de vergrijzing evalueren de houdbaarheid van de pensioenstelsels in hun respectievelijke rapporten.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots