Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Insights in a clean energy future for Belgium - Impact assessment of the 2030 Climate & Energy Framework [ Working Paper 05-18 - ]

In oktober 2017 heeft het Federaal Planbureau zijn driejaarlijkse energievooruitzichten gepubliceerd. Die vooruitzichten documenteren de Belgische energie- en broeikasgasemissieprojecties bij ongewijzigd beleid tegen 2050. Ze tonen dat België ver verwijderd is van de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Pakket schone energie en het Akkoord van Parijs. Daarom moeten deze vooruitzichten worden aangevuld door een ander rapport dat een andere invalshoek aanneemt. Dat rapport beschrijft drie alternatieve beleidsscenario’s die zowel verenigbaar zijn met het Europese klimaat- en energiekader 2030 als met de broeikasgasemissiereductiedoelstellingen voor 2050 op EU-niveau.

  Auteurs

Danielle Devogelaer (A), Dominique Gusbin (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Het Pakket schone energie vormt de ruggengraat van het Europese klimaat- en energiebeleid voor de periode na 2020 en omvat een reeks wetgevingsvoorstellen die nog worden besproken en normaliter tegen eind 2018 zullen worden goedgekeurd. Een van die voorstellen is een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie.

De hoeksteen van de governanceverordening zijn de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen (NEKP’s). Die plannen worden opgesteld en ingediend door de lidstaten en presenteren de doelstellingen, beleidslijnen, maatregelen en projecties voor elk van de vijf dimensies van de energie-unie: decarbonisatie, energie-efficiëntie, energiezekerheid, interne energiemarkt en onderzoek, innovatie en concurrentievermogen. Er zijn projecties vereist waarin de geplande beleidslijnen en maatregelen worden opgenomen, alsook een vergelijking met projecties die zijn gebaseerd op bestaand beleid en maatregelen.

Volgens het voorgestelde tijdschema moeten de ontwerpplannen worden ingediend tegen eind 2018 en worden de definitieve teksten verwacht tegen eind 2019. Aan de hand van de nationale plannen zal de Europese Commissie de vooruitgang naar de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 opvolgen en de nood aan aanbevelingen onder de loep nemen, wat kan aanleiding geven tot bijkomende maatregelen die op nationaal of EU-niveau moeten worden genomen.

Het Belgische NEKP wordt opgesteld door de verschillende entiteiten (de drie gewesten en de federale overheid). De belangrijkste rol van het Federaal Planbureau in dit proces is ondersteuning en expertise bieden voor het analytische gedeelte van het plan (d.w.z. de projecties en impactbeoordelingen van de beleidslijnen en maatregelen). De voorliggende FPB-studie en het in oktober 2017 gepubliceerde referentiescenario inzake energie en klimaat (FPB, 2017) kunnen interessante en nuttige resultaten bieden voor het lopende ontwikkelingsproces en als maatstaf dienen voor de projecties voor het toekomstige Belgische ontwerp van NEKP.

Het referentiescenario (REF) levert projecties van de broeikasgassen (BKG) en het energiesysteem, waarbij wordt verondersteld dat de huidige beleidsmaatregelen worden uitgevoerd en dat de juridisch bindende BKG- en HEB (hernieuwbare energiebronnen)-doelstellingen voor 2020 worden bereikt.

Daartegenover staat dat de beleidsscenario’s zowel verenigbaar zijn met het Europese klimaat- en energiekader 2030 als met de broeikasgasemissiereductiedoelstellingen voor 2050 op EU-niveau. Er werden drie beleidsscenario’s (‘Alt1’, ‘Alt2’ en ‘Alt3’) uitgewerkt en geanalyseerd. Ze verschillen in de hypothese rond de BKG-reducties in de Belgische niet-ETS-sector en weerspiegelen de mogelijkheid om met het gebruik van flexibiliteit de nationale niet-ETS-doelstelling in 2030 te bereiken. De niet-ETSreducties bedragen respectievelijk 27 %, 32 % en 35 % in 2030 ten opzichte van 2005.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots