Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Regionale economische vooruitzichten 2018-2023 [ OPHERMREG1801 - ]

Dit rapport presenteert de resultaten van de regionalisering van de nationale economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2018-2023. Net als de vorige edities is dit rapport het resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Planbureau en de studiediensten van de drie Belgische gewesten (BISA, IWEPS en Statistiek Vlaanderen). Het multiregionaal en multisectoraal HERMREG-model dat hiervoor wordt gebruikt is een macro-econometrisch model dat een top-downbenadering volgt. HERMREG wordt volledig afgestemd op het nationale HERMES-model van het Federaal Planbureau. Dat betekent dat de nationale middellangetermijnvooruitzichten van
HERMES worden opgesplitst op het niveau van de beschouwde entiteiten aan de hand van endogene regionale verdeelsleutels.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Vooruitzichten

De vooruitzichten presenteren de toekomstige evoluties in België, zowel in socio-economische, budgettaire en energiedomeinen als voor de transportvraag.

De hier voorgestelde regionale vooruitzichten sluiten dus perfect aan bij de nationale projectie van juni 2018, die zelf steunt op de economische en budgettaire informatie die begin juni 2018 beschikbaar was. De nationale projectie is gebaseerd op een internationaal scenario dat wordt gekenmerkt door een bijzonder dynamische groei in de eurozone in 2017-2018 (gemiddeld 2,4 % per jaar) die nadien geleidelijk vertraagt tot 1,4 % in 2023. De Belgische bbp-groei vertoont een gelijkaardig profiel aan dat van de eurozone, maar blijft evenwel lager met een vertraging van 1,7 % in 2017 tot 1,2 % in 2023.

Het rapport levert regionale en sectorale projecties tot 2023 voor de toegevoegde waarden, de werkgelegenheid, de lonen en de investeringen. Die aggregaten worden in HERMREG gemodelleerd op het niveau van twaalf HERMES-bedrijfstakken. Demografische projecties, projecties van regionale activiteitsgraden en vooruitzichten betreffende grensarbeid en pendelarbeid tussen gewesten zijn eveneens beschikbaar. Dat maakt het mogelijk om vooruitzichten te maken voor de evolutie van de beroepsbevolking, de werkende beroepsbevolking en de werkloosheid. HERMREG levert ook regionale projecties van het bbp en van de werkgelegenheidsgraad. Het bevat bovendien een module voor de
berekening van het energieverbruik en van de uitstoot van broeikasgassen (waardoor de nationale vooruitzichten inzake broeikasgassen regionaal worden opgesplitst), een gedetailleerd blok inzake overheidsfinanciën en een module betreffende de inkomensrekening van de gezinnen per gewest.

Tot slot moet erop worden gewezen dat zowel HERMES als HERMREG middellangetermijnmodellen zijn. Hun hoofddoel is niet het opstellen van gedetailleerde vooruitzichten voor elke variabele voor elk jaar, wat wel het geval is voor kortetermijnmodellen, maar eerder het schetsen van een economisch toekomstbeeld voor een periode van vijf tot zes jaar bij ongewijzigd beleid en het identificeren van onevenwichten die kunnen ontstaan, toenemen of aanhouden op middellange termijn.

De rest van het rapport is als volgt ingedeeld. Het tweede hoofdstuk beschrijft de internationale omgeving en de nationale economische context die aan de grondslag liggen van de regionale resultaten. Het derde hoofdstuk beschrijft de belangrijkste macro-economische en sectorale ontwikkelingen op regionaal vlak (met inbegrip van de arbeidsmarkt). In hoofdstuk 4 worden de geregionaliseerde inkomensrekeningen van de gezinnen voorgesteld. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de resultaten voor de overheidsfinanciën. In hoofdstuk 6 komen de resultaten voor broeikasgasemissies aan bod. Tot slot vat hoofdstuk 7 de belangrijkste resultaten samen.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots