Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Value chain integration of export-oriented and domestic market manufacturing firms - An analysis based on a heterogeneous input-output table for Belgium [ Working Paper 11-18 - ]

Voor een meer verfijnde analyse van de integratie van het concurrentievermogen en de waardeketens presenteert deze Working Paper een op microgegevens gebaseerde opsplitsing van de bedrijfstakken van de verwerkende nijverheid in de Belgische aanbod- en gebruikstabellen en input-outputtabellen van 2010 in uitvoergerichte industriële ondernemingen en industriële ondernemingen gericht op de binnenlandse markt. Uitvoergerichte ondernemingen worden gedefinieerd als ondernemingen die minstens 25 % van hun omzet exporteren. Uit de analyses op basis van de resulterende uitvoer-heterogene IOT komen verschillen tussen die twee groepen ondernemingen naar voren in termen van inputstructuur en invoergedrag: uitvoergerichte bedrijven vertonen een lagere verhouding tussen toegevoegde waarde en output, en ze voeren verhoudingsgewijs meer in van de intermediaire producten die ze gebruiken. Verder genereert de export van uitvoergerichte bedrijven heel wat toegevoegde waarde in andere Belgische ondernemingen, in het bijzonder in ondernemingen uit de dienstensector. De beleidsimplicatie van deze resultaten is dat het externe concurrentievermogen niet alleen afhankelijk is van uitvoerders, maar ook van ondernemingen die hoofzakelijk de binnenlandse markt bedienen. Om het effect van exportpromotie te maximaliseren in termen van binnenlandse toegevoegde waarde, moet bijgevolg de volledige waardeketen van de uitvoerproductie in rekening worden gebracht.

  Auteurs

, ,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

De reorganisatie van productieprocessen in steeds meer versnipperde en internationaal gespreide waardeketens zorgt voor nieuwe uitdagingen op het vlak van de analyse van de waardecreatie en het concurrentievermogen gebaseerd op input-outputtabellen en modellen. In die tabellen worden ondernemingen traditioneel gegroepeerd in bedrijfstakken volgens het soort goederen of diensten dat ze produceren. Ondernemingskenmerken zoals grootte, eigenaarschap en exportstatus kunnen evenwel de oorzaak zijn van technologische verschillen tussen ondernemingen binnen klassiek gedefinieerde bedrijfstakken. Een verdere opsplitsing van die bedrijfstakken om rekening te houden met deze heterogeniteit tussen verschillende soorten ondernemingen is dus nodig om de relevantie van de analyse van waardeketens te verhogen.

In deze Working Paper ligt de focus op heterogeniteit in termen van exportgedrag: de takken van de verwerkende nijverheid worden in de Belgische aanbod- en gebruikstabellen (AGT) en input-outputtabellen (IOT) van 2010 opgesplitst in uitvoergerichte ondernemingen en ondernemingen die voornamelijk de binnenlandse markt bedienen. Daarvoor wordt de volledige set van individuele gegevensbronnen op ondernemingsniveau gebruikt die zijn aangewend om de officiële AGT en IOT van 2010 voor België op te stellen en worden de uitvoergerichte industriële ondernemingen gedefinieerd als ondernemingen die minstens 25 % van hun omzet exporteren. Het nieuwe van die benadering ligt in de op
gegevens gebaseerde (in plaats van louter evenredige) raming van de output, de input en de invoerstructuur van de twee groepen ondernemingen.

Uit de analyses op basis van de resulterende uitvoerheterogene IOT komen verschillen in termen van inputstructuur en invoergedrag naar voren tussen de uitvoergerichte ondernemingen en ondernemingen gericht op de binnenlandse markt in de verschillende bedrijfstakken van de verwerkende nijverheid. Uitvoergerichte bedrijven vertonen een lagere verhouding tussen toegevoegde waarde en output, en ze voeren verhoudingsgewijs meer in van de intermediaire producten die ze gebruiken, d.w.z. dat hun productieprocessen vooral internationaal meer versnipperd zijn. Deze resultaten, verkregen in een kader dat overeenstemt met de nationale rekeningen, bevestigen de bevindingen van eerdere analyses over ondernemingsheterogeniteit in internationale handel. Uit analyses van de input-outputmultiplicatoren blijkt verder dat uitvoergerichte verwerkende bedrijven stroomopwaarts minder geïntegreerd zijn in de Belgische economie dan binnenlands georiënteerde industriële ondernemingen: een schok op de finale vraag naar hun output leidt tot minder bijkomende output en toegevoegde waarde in de Belgische economie dan een equivalente schok op fabrikanten die gericht zijn op de binnenlandse markt. Tot slot tonen de uitvoerheterogene IOT ook dat de export van uitvoergerichte bedrijven heel wat toegevoegde waarde in andere Belgische ondernemingen genereert, in het bijzonder in ondernemingen uit de dienstensector.

De beleidsimplicatie uit dit alles is dat het externe concurrentievermogen van België niet alleen afhankelijk is van uitvoergerichte ondernemingen, maar ook van ondernemingen die hoofzakelijk de binnenlandse markt bedienen. Exporteurs moeten concurrentieel zijn op buitenlandse markten en binnenlandse leveranciers moeten concurrentieel zijn in de productie van de inputs die ze aan de uitvoergerichte ondernemingen leveren (intern concurrentievermogen). Om het effect van exportpromotie te maximaliseren in termen van binnenlandse toegevoegde waarde, is het bijgevolg niet voldoende om louter op de uitvoergerichte ondernemingen te focussen. Bij het opzetten van beleid moet dus ook rekening worden gehouden met binnenlandse toeleveranciers. Meer algemeen moet de volledige waardeketen van de uitvoerproductie in rekening worden gebracht als België maximaal profijt wil halen uit zijn uitvoer.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots