Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Updating the 2010 Belgian interregional supply and use table - Towards a version compatible with ESA 2010 [ Working Paper 10-19 - ]

De voorliggende WP beschrijft de methodologie gevolgd om de interregionale aanbod- en gebruikstabel (AGT) van 2010 in overeenstemming te brengen met het Europees Systeem van Rekeningen van 2010 (ESR 2010) en toont de resultaten op macro niveau. De interregionale AGT beschrijft, per bedrijfstak en product, de intra- en interregionale stromen die gepaard gaan met de productie, het intermediaire verbruik, de consumptieve bestedingen, de investeringen en de uitvoer door de drie gewesten.

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Deze paper beschrijft de methode die wordt gebruikt om de Belgische ISUT (Interregional Supply and Use table – interregionale aanbod- en gebruikstabel) van 2010 te actualiseren en toont de geaggregeerde resultaten. De Belgische ISUT bestaat vooreerst uit drie regionale productietabellen. De rijen van die tabellen hebben betrekking op producten en de kolommen op bedrijfstakken. Daarnaast is er de interregionale gebruikstabel. De kolommen in deze tabel tonen het intermediair verbruik naar het gewest en de bedrijfstak van bestemming en het finaal verbruik naar het gewest van bestemming. In de rijen van deze tabel worden de producten opgenomen en wordt de oorsprong ervan getoond: dat is het gewest van productie voor het binnenlandse gedeelte en de invoer.

Met deze actualisering wordt de vroegere ISUT 2010, die overeenstemt met de nationale SUT voor 2010 zoals berekend in 2013 volgens de ESR95/SNR93-regels, omgezet in een nieuwe versie die overeenstemt met de nationale SUT voor 2010 zoals berekend in 2015 volgens de ESR2010/SNR2008. Beide ISUT’s zijn coherent met de totalen van de regionale rekeningen voor de productie, het intermediair verbruik, de finale vraag en de toegevoegde waarde die overeenstemmen met de reeds vermelde nationale SUTtabellen.

De ISUT die werd gekozen als startpunt voor de actualisering, en dus ook de nieuwe, is uitgedrukt in basisprijzen. Dat betekent dat de handelsmarges en de productgebonden belastingen (bijvoorbeeld accijnzen) minus de subsidies zijn weggelaten uit de producten waarop ze worden geheven en overgedragen naar een rij met handelsdiensten of belastingen/subsidies. Door deze keuze kon ook de nieuwe nationale SUT in basisprijzen volledig gerespecteerd worden en niet alleen (zoals het geval was in de vroegere ISUT) de nationale SUT in aankoopprijzen.

De actualisering van de ISUT in basisprijzen was een combinatie van specifieke en automatische aanpassingen. De specifieke aanpassingen houden gedeeltelijk rekening met een aantal belangrijke wijzingen in de ESR-regels en in de Belgische nationale rekeningen. De wijzigingen in de ESR-regels bevatten een verschillende behandeling van O&O en van het internationaal maakloonwerk. De wijzigingen in de Belgische nationale rekeningen omvatten een herziening van de NACE-toewijzing aan ondernemingen en specifieke verbeteringen op product- of bedrijfstakniveau.

Toch werden, zowel in termen van aantal cellen als in euro’s de meeste verschillen tussen de oorspronkelijke en nieuwe SUT automatisch opgelost. Het automatische aanpassingsproces voor de drie regionale aanbodtabellen was een RAS-procedure, waarbij de elementen van de nationale productietabel als producttotalen per bedrijfstak en de productie van de regionale rekeningen als bedrijfstaktotalen per gewest werden gebruikt.

Het automatische aanpassingsproces voor de interregionale gebruikstabel in basisprijzen bestond uit twee reeksen van RAS-algoritmes, waarbij de eerste reeks werd ontworpen om het gewest van bestemming van de binnenlandse productie en de invoer te bepalen en de tweede reeks om het gewest van oorsprong van de binnenlandse productie te bepalen.

Zowel de gebruikstabel van de binnenlandse productie als de gebruikstabel van de invoer werden geactualiseerd. De resulterende gebruikstabellen van de invoer van de drie Belgische gewesten tellen op tot de nieuwe nationale gebruikstabel van de invoer. Net zoals de ESR95-versie van de interregionale SUT voor 2010, zijn de bedrijfstaktotalen van de gebruikstabel van de invoer echter niet gelijk aan de totale invoer naar bedrijfstak in de regionale rekeningen. Dat hoeft ook niet omdat die laatste alle invoer van goederen door een gewest omvat, waaronder ook de goederen die opnieuw worden verkocht en in één van de andere gewesten worden gebruikt. In tegenstelling hiermee wijst een gebruikstabel van de invoer goederen uitsluitend toe aan het gewest en de bedrijfstak die ze gebruikt.

De tabellen kunnen bij het FPB aangevraagd worden voor onderzoeksdoeleinden door een vraag te richten aan io@plan.be.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots