Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Raming van de potentiële groei en de output gap voor België - Rapport voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven [ REP_12229 - ]

Dit rapport presenteert ramingen van de potentiële groei en de output gap voor België. Die ramingen zijn gebaseerd op een technische actualisering van de middellangetermijnvooruitzichten van juni die het Federaal Planbureau in september 2020 heeft gemaakt. De verkregen resultaten worden ook vergeleken met de resultaten die de Europese Commissie in mei heeft gepubliceerd.

  Auteurs

Vanessa Lutgen (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de schriftelijke vraag van de Centrale Raad voor het Be-drijfsleven aan de Commissaris bij het Plan op 5 juni 2020. Dat verzoek is tweeledig. Enerzijds vragen de leden aan het Federaal Planbureau (FPB) een raming van de potentiële groei en de daaruit resulte-rende output gap. Anderzijds willen zij weten in hoeverre deze ramingen afwijken van de door de Eu-ropese Commissie (EC) gepubliceerde ramingen.

Om deze ramingen op te stellen, hebben we gebruikgemaakt van een technische actualisering van de middellangetermijnvooruitzichten van juni 2020. Die actualisering houdt, voor 2020 en 2021, rekening met de resultaten van de economische begroting van september 2020.
Het potentieel bbp is het maximale duurzame productieniveau op middellange en lange termijn, zonder druk op de productiefactoren en dus verenigbaar met een stabiele prijs- en looninflatie. Dat theoretische concept kan niet rechtstreeks worden gemeten.

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om de potentiële groei te ramen, zowel statistische bena-deringen (uni- of multivariate filters) als structurele benaderingen (vectorautoregressie, productiefunc-tie).1 De door het FPB gebruikte methodologie stemt overeen met de methodologie die door de EC is ontwikkeld op basis van een productiefunctiebenadering.2 Het FPB gebruikt voor zijn ramingen echter zijn eigen databanken en voegt daar de cijfers van zijn economische vooruitzichten aan toe. Daardoor is de raming van het potentieel bbp volledig coherent met de middellangetermijnprojectie.

Het is belangrijk op te merken dat de raming van de potentiële productie onderhevig is aan grote onze-kerheden. Naast de keuze van de benadering en de gebruikte parameters hangt de raming immers ook af van de definitie van de gegevens en hun vooruitzichten op korte-middellange termijn (onderliggend macro-economisch scenario).

Tot slot zijn de hier voorgestelde resultaten een eerste raming van de potentiële groei en de output gap naar aanleiding van de COVID-19-crisis. Naarmate de onzekerheden over de impact van de crisis afne-men, kunnen mogelijk belangrijke herzieningen plaatsvinden.

Dit rapport is als volgt opgebouwd. Na een korte toelichting over de methode om de potentiële groei te ramen, worden de resultaten van onze ramingen voorgesteld. Tot slot worden ze vergeleken met de resultaten die de EC in haar lentevooruitzichten (mei 2020) heeft gepubliceerd.

1 Zie, bijvoorbeeld, Anderson et al. (2014) of Lequien en Montaut (2014) voor een beschrijving van de verschillende benaderin-gen die kunnen worden gebruikt.
2 Zie Havik et al. (2014) voor de meest recente voorstelling van de EC-benadering. Deze methode (ook common methodology genoemd) is ontwikkeld binnen de Output Gaps Working Group, werkgroep van het Economic Policy Committee.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots