Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De prioriteiten van Essen inzake tewerkstelling [ Planning Paper 84 - ]

  Auteurs

Francis Bossier (A), , Sophie Mertens (A), Catherine Streel (A),
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Afgesloten reeksen

In de Planning Papers werden afgeronde studies over thema's van ruimer belang gepresenteerd. De reeks is gesloten sinds 2022.
De Short Term Update (STU) was een driemaandelijkse nieuwsbrief met een actueel overzicht van de Belgische economie en de lopende studies van het FPB.  De reeks is gesloten sinds 2015.

In haar Witboek van 1993 omtrent de groei, de concurrentiekracht en de werk-gelegenheid onderstreept de Europese Commissie de noodzaak om op Europees vlak maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid te treffen. In het verlengde daarvan heeft de Europese Raad van december 1994 in Essen de volgende vijf prioriteiten inzake werkgelegenheid afgelijnd:

  • betere werkgelegenheidsvooruitzichten voor de werknemers door de bevordering van de investeringen in beroepsopleiding;
  • verhoging van de werkgelegenheidsintensiteit van de groei;
  • verlaging van de indirecte loonkosten;
  • grotere doeltreffendheid van het arbeidsmarktbeleid;
  • versterking van de maatregelen ten gunste van de sterk door de werkloosheid getroffen groepen.

Voorliggend document is een synthese van een door de DG V van de Europese Commissie gefinancierde studie omtrent een evaluatie van de weerslag van de toepassing van maatregelen, die passen in de prioriteiten van Essen, op de macro-economische grootheden en op de werkgelegenheid. Het instrument dat hiervoor gebruikt is, is HERMES-Link, een geheel van macrosectorale econometrische modellen, verbonden door modules inzake bilaterale handelsstromen. Het systeem bestaat uit zes nationale HERMES-modellen voor Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Nederland en Groot-Brittannië en twee niet-sectorale modellen voor de Verenigde Staten en Japan.

Dit instrument werd voornamelijk ontwikkeld voor de kwantitatieve analyse van inkomens- en belastingmaatregelen - met name i.v.m. energie - zowel op nationaal als op internationaal vlak. Het was dus bijzonder geschikt om de maatregelen inzake de verhoging van de werkgelegenheidsintensiteit van de groei (2de prioriteit) en de verlaging van de indirecte loonkosten (3de prioriteit) nader te bestuderen.

Voor sommige andere domeinen, echter, zoals structurele wijzigingen of wijzigingen in de voorkeuren van de agenten, kan de boodschap niet anders dan beperkter zijn. Zo konden met dit systeem bepaalde problemen inzake het bestaan van verschillende gedragingen op het vlak van arbeidsaanbod en -vraag (het arbeidsaanbod in het model is homogeen) en van endogene groeimechanismen (het verband tussen de opleiding van de arbeidskrachten en de economische groei is niet geformaliseerd) onmogelijk worden behandeld. Bijgevolg kon de macro-economische weerslag van maatregelen, die kaderen in de eerste prioriteit van Essen (ondersteuning van de werkgelegenheid door te investeren in beroep-sopleiding), in deze studie niet worden beoordeeld. Zo ook viel de evaluatie van de weerslag van maatregelen, die kwalitatieve veranderingen behelzen (doeltref-fendheid van de maatregelen - 4de prioriteit) of die op verschillende soorten werklozen gericht zijn (5de prioriteit), buiten het onderzoeksveld van het gebruikte model.

De studie heeft dus betrekking op de 2de en 3de prioriteit en beslaat drie landen van de Europese Unie, nl. Duitsland, Frankrijk en België. De Planning Paper behandelt, in afzonderlijke hoofdstukken, de vijf volgende thema’s:

  • de maatregelen inzake loonmatiging (2de prioriteit);
  • de maatregelen inzake de vermindering van de werkgeversbijdragen (3de prioriteit);
  • de maatregelen inzake vermindering (-reorganisatie) van de arbeidstijd (2de prioriteit);
  • de maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van nieuwe tewerk-stellingsmogelijkheden (2de prioriteit);
  • de maatregelen inzake de milieugebonden werkgelegenheid (2de prioriteit).

In het laatste hoofdstuk geven wij, tot besluit, de voornaamste elementen die uit de analyse in de vorige hoofdstukken naar voor komen.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots