Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De administratieve lasten in België voor het jaar 2000 [ Planning Paper 92 - ]

Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, heeft het Federaal Planbureau voor het jaar 2000 de kosten geschat die ondernemingen en zelfstandigen in België ervaren voor de administratieve lasten. De totale kost van de administratieve lasten omvat alle middelen die de ondernemingen en zelfstandigen besteden aan het voldoen van de administratieve vereisten inzake fiscaliteit, milieu en tewerkstelling (dat laatste enkel voor de ondernemingen). We moeten hierbij opmerken dat eenmalige of specifieke administratieve lasten (zoals bijvoorbeeld bij de oprichting van een onderneming of een rechtsvordering) hier niet opgenomen worden.

  Auteurs

,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Afgesloten reeksen

In de Planning Papers werden afgeronde studies over thema's van ruimer belang gepresenteerd. De reeks is gesloten sinds 2022.
De Short Term Update (STU) was een driemaandelijkse nieuwsbrief met een actueel overzicht van de Belgische economie en de lopende studies van het FPB.  De reeks is gesloten sinds 2015.

De schatting van de administratieve lasten is gebaseerd op een nationale enquête gericht aan een representatieve steekproef van ondernemingen en zelfstandigen. De administratieve kosten voor de ondernemingen voor het jaar 2000 worden, gebaseerd op hun verklaringen, geraamd op 6,3 miljard euro of 2,6 % van het bbp. Voor de zelfstandigen worden zij geschat op 2,3 miljard euro of 0,9 % van het bbp.

Van de drie domeinen van regelgeving die opgenomen zijn in de enquête, creëert de regelgeving inzake tewerkstelling het grootste aandeel in de totale administratieve kost van de ondernemingen. Van de twee domeinen van regelgeving in de enquête voor de zelfstandigen, veroorzaakt de fiscale regelgeving het grootste deel van de administratieve lasten. Zowel voor de ondernemingen als de zelfstandigen creëert de milieuregelgeving het kleinste aandeel in de totale kost.

De kleine ondernemingen met minder dan tien werknemers worden het meest geraakt door de administratieve lasten, zowel in percentage van de omzet als per werknemer. Met een geraamde gemiddelde administratieve kost van 7 600 europer werknemer en per jaar , lijken de kleine ondernemingen ook duidelijk meer administratieve lasten te ervaren dan de zelfstandigen.

De meeste ondernemingen en zelfstandigen verwachten een daling van de administratieve kosten indien zij al hun uitwisselingen met de administratie via elektronisch verkeer zouden kunnen laten verlopen. De grote ondernemingen geloven er meer in dan de kleine ondernemingen en het gevoel is ook sterker aanwezig bij de ondernemingen uit het Brussels Gewest dan in de twee andere gewesten. De Vlaamse en Brusselse zelfstandigen daarentegen hebben meer vertrouwen in het elektronisch verkeer als kostenbesparing dan hun Waalse collega’s.

Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin de mening van de zelfstandigen en de ondernemingen over de problematiek van administratieve lasten naar voren komt. De kwalitatieve indicatoren zijn onderverdeeld in twee grote categorieën: de indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van de regelgeving op zich en de indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van het contact met de administratie die verantwoordelijk is voor de toepassing van die regelgevingen.

Zowel de ondernemingen als de zelfstandigen zijn in het algemeen meer tevreden over de kwaliteit van de administratie dan over de kwaliteit van de regelgeving op zich. Voor alle domeinen van regelgeving zijn de ondernemingen en de zelfstandigen relatief tevreden met de openbaarheid van de regelgeving en het tijdig meedelen ervan. Ze gaan echter allebei het minst akkoord met de stelling dat de regelgevingen voldoende aangepast zijn aan alle omstandigheden. In het algemeen wordt het minst kritiek gegeven op de milieuregelgeving.

Ook op vlak van de contacten met de administratie lopen de meningen van de zelfstandigen en de ondernemingen parallel. Ze zijn allebei het meest tevreden over de informatie die de administratie geeft aangezien ze voldoet aan hun behoeften en ze binnen een redelijke termijn gegeven wordt. De voornaamste kritieken van beiden zijn het gebrek aan eenvormige antwoorden (afhankelijk van de gecontacteerde persoon) en de gebrekkige toelichting van de motivatie achter een administratieve beslissing.

De ondernemingen en de zelfstandigen worden in de enquête ook gevraagd naar hun prioriteiten met betrekking tot de grote lijnen waarin het proces van vereenvoudiging gestuurd moet worden en met betrekking tot de concrete maatregelen van de administratieve vereenvoudiging.

Als grote lijn waarin het proces van administratieve vereenvoudiging gestuurd moet worden, geven de meeste ondernemingen en zelfstandigen de prioriteit aan het verbeteren van de wetgeving voor alle ondernemingsgroottes, voor alle activiteitensectoren en voor alle gewesten. De enige uitzondering hierop zijn de zelfstandigen uit de bouwsector die in de eerste plaats belang hechten aan het verbeteren van de informatieverstrekking door de administratieve diensten. Zowel de ondernemingen als de zelfstandigen hechten daarentegen minder belang aan het verkorten van de doorloop - en antwoordtermijnen en aan de verbetering van de motivatie achter een administratieve beslissing.

Ongeacht de ondernemingsgrootte, de activiteitensector en het gewest, hebben de ondernemingen en de zelfstandigen dezelfde prioriteiten i.v.m. concrete maatregelen rond vereenvoudiging. De ontwikkeling van formulieren die leesbaar, eenvoudig en gemakkelijk in te vullen zijn en waar mogelijk reeds ingevuld zijn, beschouwen zij als de belangrijkste concrete maatregel voor de administratieve vereenvoudiging. De grote ondernemingen lijken meer open te staan voor het ter beschikking stellen van een unieke toegangspoort en interactieve communicatie alsook voor de ontwikkeling van elektronische archivering.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots