Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

JEL-classificatie

 JEL GuideMathematische en kwantitatieve methodenMethodologie voor dataverzameling en raming; computerprogramma?sMethodology for Collecting, Estimating, and Organizing Macroeconomic Data [C82]

 

 • Input-outputtabellen 2015 [21/12/2018]

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 is het Federaal Planbureau (FPB), binnen het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), verantwoordelijk voor de opmaak van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen. In deze publicatie worden de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2015 voorgesteld, opgesteld volgens de ESR 2010-methodologie en in NACE REV. 2/ CPA 2.1.

  OTH_IOT2015
   
 • Input-outputtabellen 2010 - ESR 2010 [22/12/2015]

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de input-outputtabellen voor het jaar 2010 tegen lopende prijzen. Overeenkomstig artikel 109 van de wet van 21 december 1994 is het Federaal Planbureau (FPB), binnen het kader van het INR, verantwoordelijk voor de opmaak van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen.

  Input-Output Table 2010 (2015)
   
 • Labour productivity growth in Belgium - Long-term trend decline and possible actions [02/10/2015]

  Deze paper analyseert de langetermijntrend van de Belgische economische groei en de recentere evolutie van de arbeidsproductiviteit, waaronder de impact van de crisis. De oorzaken van de dalende trend van de productiviteitswinsten worden aangeduid door de structurele veranderingen in de economie te analyseren en de groeiverklarende methode toe te passen op sectorgegevens. Tot slot worden mogelijke beleidsmaatregelen uiteengezet die de negatieve kortetermijnimpact op de totale vraag beperken en de positieve impact op de groei van de arbeidsproductiviteit vergroten.

  Working Paper 06-15
   
 • Input-outputtabellen 2010 [20/12/2013]

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2010, opgesteld volgens de ESR95-methodologie en in NACE REV. 2 / CPA 2008. Samen met de aanbod- en gebruikstabellen, waarvan ze zijn afgeleid, verzekeren de input-outputtabellen de coherentie van de nationale rekeningen. De voorliggende tabellen zijn coherent met de Nationale rekeningen, Deel 2 – Gedetailleerde rekeningen en tabellen 2012, die in oktober 2013 door het INR werden gepubliceerd. De input-outputtabellen zijn tevens een analyse-instrument ten behoeve van het beleid, voor de studie van intersectorale relaties en voor directe en indirecte impactstudies.

  Input-Output Table 2010
   
 • Arbeidskosten, loonsubsidies, arbeidsproductiviteit en opleidingsinspanningen van ondernemingen [19/07/2013]

  In het kader van het Relanceplan dat eind 2012 werd goedgekeurd, heeft de regering een expertengroep opgericht met vertegenwoordigers van de Nationale Bank van België (NBB), het Federaal Planbureau (FPB), de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW), de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en Eurostat. De groep werd belast met de volgende opdrachten:

  • een impactanalyse van de subsidies die de arbeidskosten in België en in de drie voornaamste buurlanden verlagen;
  • een analyse per bedrijfstak van de verschillen in arbeidskosten en productiviteit tussen België en de drie voornaamste buurlanden;
  • een objectivering van de opleidingsinspanningen van de bedrijven m.b.t. de bij wet vastgelegde doelstelling van 1,9 %.

  Om die taken te vervullen, heeft de expertengroep dit tweedelig verslag opgemaakt. Het eerste deel (A) behandelt de productiviteit en de arbeidskosten en het twee deel (B) de opleidingsinspanningen van de bedrijven in België.

  GECE_EGCW_1301
   
 • Supply and Use Tables and Input-Output Tables 1995-2007 for Belgium - Methodology of Compilation [24/05/2012]

  Bij het gebruik van Aanbod- en Gebruikstabellen (AGT) en Input-Outputtabellen (IOT) die opgemaakt zijn op basis van verschillende versies van de Nationale Rekeningen (NR), ontstaat, als gevolg van herzieningen in de NR, een probleem van coherentie in de tijd. In deze paper wordt de methodologie beschreven die gevolgd werd bij de opmaak van een coherente tijdreeks van AGT en IOT voor de periode 1995-2007, vertrekkend van de NR gepubliceerd in november 2010.

  Working Paper 06-12
   
 • De elasticiteit van de personenbelasting - Prospectieve macro-economische benadering van de nationale elasticiteit en van de elasticiteit van een geregionaliseerde personenbelasting [15/03/2012]

  Deze Working Paper onderzoekt de elasticiteit en de progressiviteit van de personenbelasting. Beide begrippen belichten hetzelfde onderwerp maar vanuit een verschillende invalshoek: de elasticiteit hanteert een temporele optiek, de progressiviteit een cross-sectionele optiek. De progressiviteit wordt hier geraamd op basis van de verdelingsstatistieken van de belastbare inkomens en de belastingen. Er wordt daarnaast een methode voorgesteld om de negatieve verhouding tussen de progressiviteit en de inkomensgroei te ramen. Retrospectief verklaart die verhouding mede de evolutie van de progressiviteit tijdens de voorbije decennia. Prospectief kan zij worden gebruikt om, bij ongewijzigd beleid, een evolutie van de elasticiteit te projecteren, anders dan de hypothese van constante elasticiteit die typisch is voor de korte- en middellangetermijnmodellen of de unitaire elasticiteit die typisch is voor de langetermijnmodellen. In die context wordt ook de impact van het hogere aandeel van de pensioenen in de belastbare basis op de progressiviteit in rekening gebracht. Deze Working Paper gaat eveneens in op de wijze van regionalisering van de personenbelasting die in het kader van het Institutioneel Akkoord van 2011 voor de zesde Staatshervorming werd goedgekeurd. In het bijzonder wordt aangetoond hoe de behandeling van elementen van het belastingstelsel met een forfaitaire dimensie (belastingvrije som, belastingverminderingen) en elementen met een progressieve dimensie (barema) een invloed heeft op de specifieke elasticiteit van het gewestelijk en het federaal gedeelte van de belastingen.

  Working Paper 01-12
   
 • La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [30/01/2012]

  De voornoemde wet van 1996 introduceert een preventieve loonnorm die gebaseerd is op de verwachte evolutie van de loonkosten in drie referentielanden, namelijk Frankrijk, Duitsland en Nederland. Ze baseert zich voor die drie landen op de vooruitzichten van de OESO. In het hoofdstuk over de arbeidsmarkt van zijn ‘Economische Vooruitzichten’ onderzoekt het Federaal Planbureau (FPB), sinds editie 2007, de opvolging van de “loonnorm”. Deze analyse heeft duidelijk gemaakt dat men aan het begrip 'loonkosten' verscheidene invullingen kan geven. De nota verduidelijkt die noties en documenteert de gevolgen voor de berekende evolutie van de loonkosten. Ten slotte worden een aantal vragen aangekaart betreffende deze noties.

  Working Paper 02-12
   
 • The determinants of industry-level total factor productivity in Belgium [26/04/2011]

  In deze Working Paper wordt de impact van mogelijke determinanten van totale factorproductiviteit, d.w.z. het gedeelte van de output dat niet verklaard kan worden door de gebruikte hoeveelheid van de productiefactoren, geschat voor België, op basis van bedrijfstakgegevens voor de periode 1988-2007.

  Working Paper 07-11
   
 • Comparaison des composantes de la croissance de la productivité : Belgique, Allemagne, France et Pays-Bas 1996-2007 [21/10/2010]

  Working Paper 18-10
   
 • Input-outputtabellen van België voor 2005 [20/05/2010]

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2005, opgesteld volgens de ESR95-methodologie. Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 is het Federaal Planbureau (FPB), binnen het kader van het INR, verantwoordelijk voor de opmaak van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen. In de voorliggende publicatie wordt de methodologie die werd gevolgd bij de opmaak van de input-outputtabellen beschreven en worden resultaten getoond op 6x6 niveau. Meer gedetailleerde tabellen zijn (sedert eind maart 2010) beschikbaar op de website van het FPB. Het input-outputsysteem beschrijft op gedetailleerde wijze het productieproces en de goederen- en dienstenstromen in de Belgische economie. Samen met de aanbod- en gebruikstabellen, waarvan ze zijn afgeleid, verzekeren de input-outputtabellen de coherentie van de nationale rekeningen. Ze zijn tevens een analyse-instrument ten behoeve van het beleid, voor de studie van intersectorale relaties en voor directe en indirecte impactstudies.
  De laatste jaren wordt een revival in het gebruik van input-outputtabellen waargenomen, onder meer voor analyses in het domein van globalisering en milieu-economie.
   

  Input-Output Table 2005
   
 • Vijfentwintig jaar regionale ontwikkelingen - Een overzicht op basis van de databank van het HERMREG-model [18/04/2008]

  Planning Paper 104
   
 • Een vergelijkende analyse van de Input-Outputtabellen van 1995 en 2000 [06/04/2005]

  De Belgische input-outputtabel van 2000 werd onderworpen aan een traditionele input-output analyse. Bij deze analyse wordt een vergelijking gemaakt met de tabel van 1995 om economische evoluties te onderzoeken. Dit onderzoek is eenvoudiger dan een gelijkaardige vergelijking van de tabellen voor 1995 en 1990 in een vorige Paper, aangezien de tabellen voor 2000 en 1995 allebei opgesteld werden volgens het esr 1995 stelsel van nationale rekeningen.

  Working Paper 04-05
   
 • Input-output-tabellen van België voor 2000 [28/01/2005]

  Input-Output Table 2000
   
 • Een poging tot vergelijking van de Input-Output-tabellen van 1990 en 1995 [31/10/2003]

  Bij het verschijnen van de input-outputtabel van 1995 werd de vraag gesteld naar de meest opmerkelijke verschillen met de vorige tabel voor 1990. Dergelijke vergelijking is vooral interessant omdat de input-outputtabel van 1990 nog deel uitmaakte van de oude nationale rekeningen en deze van 1995 gebaseerd is op het nieuwe stelsel gekenmerkt door andere concepten, classificaties, definities en basisstatistieken.

  Working Paper 19-03
   
 • Input-output-tabellen van België voor 1995 [28/02/2003]

  Input-Output Table 1995
   
 • Constructing productive ICT capital stock series for Belgium [13/11/2002]

  Working Paper 12-02
   
 • Projet MODTRIM - Description du modèle dans sa version actuelle [01/03/1994]

  Planning paper 67
   
 • A disequilibrium macroeconomic model of the Belgian economy : the Maribel II model of the Planning office [01/07/1989]

  Planning Paper 39
   
Geen gegevens
Please do not visit, its a trap for bots