Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

JEL-classificatie

 JEL GuideMathematische en kwantitatieve methodenMethodologie voor dataverzameling en raming; computerprogramma?sSurvey Methods; Sampling Methods [C83]

 

 • De non-take-up van werkgeversbijdrage-verminderingen begrijpen: een gemengde methodologische benadering [22/06/2018]

  Deze studie beoogt de motieven van de non-take-up door de werkgevers te achterhalen aan de hand van een gemengde onderzoeksmethode: eerst werd het onderwerp verkend aan de hand van diepgaande gesprekken met de eerstelijnsactoren, vervolgens werd een administratieve enquête afgenomen bij de werkgevers en, tot slot, werden de enquêteresultaten aangevuld aan de hand van gesprekken en focusgroepen. De interpretatie van dit sequentiële design heeft elementen aangereikt om aanbevelingen te formuleren om de non-take-up te verminderen.

  Working Paper 08-18
   
 • Accrued-to-date pension entitlements in Belgium [31/05/2017]

  De aanvullende tabel 29 ‘Verworven pensioenrechten in de sociale verzekering’ voor België zal voor de eerste keer in 2017 worden gepubliceerd. Die tabel heeft betrekking op de pensioenstelsels in de sociale verzekering: wettelijke en bedrijfspensioenen, of die al dan niet gefinancierd zijn. Tabel 29 toont de verworven pensioenrechten. Dat zijn de actuele waarden van de pensioenen van de gepensioneerden en het deel van de pensioenrechten dat de toekomstige begunstigden al hebben opgebouwd. Daardoor drukken verworven pensioenverplichtingen geen schuld van de overheid uit en zijn ze geen indicator van de budgettaire of financiële houdbaarheid van de pensioenregelingen en zijn ze alleen geschikt om gebruikt te worden in de nationale rekeningen. Verworven pensioenverplichtingen mogen enkel geïnterpreteerd worden als een activa van de huishoudens in termen van de nationale rekeningen. De Ageing Working Group of de Belgische Studiecommissie voor de vergrijzing evalueren de houdbaarheid van de pensioenstelsels in hun respectievelijke rapporten.

  Working Paper 06-17
   
Geen gegevens
Please do not visit, its a trap for bots