Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

JEL-classificatie

 JEL GuideArbeid en demografieMobiliteit, werkloosheid en vacaturesUnemployment: Models, Duration, Incidence, and Job Search [J64]

 

 • Kennis van het Nederlands: een bepalende factor voor de toegang tot werk voor Brusselaars? [23/08/2022]

  Deze Focus werd opgesteld in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en analyseert in welke mate de kennis van het Nederlands een belangrijke factor is voor de beroepsintegratie van Franstalige Belgische werkzoekenden die in het Brussels Gewest wonen. Vanaf welk niveau van het Nederlands nemen de kansen van een werkzoekende op het vinden van een baan toe? Hebben bepaalde profielen van werkzoekenden meer baat bij een goede kennis van het Nederlands? 

  Focus 52
   
 • Impactevaluatie van het inschakelingscontract in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [22/03/2022]

  Deze studie werd verwezenlijkt in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). Het inschakelingscontract is een tewerkstellingsmaatregel die gericht is op jonge werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan. In deze impactanalyse wordt nagegaan of het inschakelingscontract de begunstigden daadwerkelijk in staat stelt een vaste baan te vinden. We maken gebruik van een duurmodel dat nadien gekoppeld is aan een dynamisch matchingmodel.

  Working Paper 03-22
   
 • Versnellen de maatregelen die een eerste werkervaring mogelijk maken de uitstroom van werkloosheid naar werk? Een analyse van drie maatregelen in het Brussels Gewest [08/07/2019]

  In deze studie bestuderen we de impact van drie werkgelegenheidsmaatregelen op de inschakeling van jonge Brusselse werkzoekenden op de arbeidsmarkt. De evaluatie beoogt na te gaan of de maatregelen de overgang van werkloosheid naar langdurig werk voor jonge werkzoekenden zonder beroepservaring hebben versneld. We gebruiken een duurmodel dat nadien gekoppeld is aan een matchingmodel. Hoewel een groot aantal begunstigden dankzij de maatregelen een grotere kans heeft om uit stromen uit de werkloosheid, is dat niet altijd het geval, meer bepaald voor de hooggeschoolden. Door een bijkomende afstemming die rekening houdt met de werkloosheidsduur kunnen de maatregelen voor deze groepen, in sommige gevallen, doeltreffender worden gemaakt.

  Working Paper 06-19
   
 • The relationship between unemployment duration and education - The case of school leavers in Belgium [23/12/2015]

  In deze studie onderzoeken wij de uitstroomkansen uit werkloosheid naar opleiding niveau in België tijdens twee periodes die gekenmerkt werden door respectievelijk sterke (2002-2007) en zwakke (2009-2014) economische groei. Onze geraamde uitstroomkansen bevestigen dat jonge werklozen met een diploma hoger onderwijs aanzienlijk meer kans hebben om de werkloosheid te verlaten. Bovendien namen de uitstroomkansen van laag- en middelhooggeschoolde schoolverlaters duidelijk af tussen de twee periodes. De sanctie voor een lager opleidingsniveau steeg licht, terwijl het voordeel voor hoger onderwijs van het lange type versterkt werd. Tot slot blijkt uit onze resultaten dat er aanmerkelijke heterogeniteit bestaat volgens gewest van verblijf en geslacht.

  Working Paper 10-15
   
 • Effect van beroepsopleidingen voor werklozen op de tewerkstellingsduur [25/11/2006]

  In deze paper wordt onderzocht wat de impact is op de tewerkstellingsduur van de beroepsopleidingen die de overheid organiseert voor werklozen. Er wordt gewerkt met longitudinale micro-data betreffende RVA-uitkeringstrekkers. De paper maakt gebruik van statistische technieken uit de overlevingsanalyse en besteedt veel aandacht aan een zorgvuldige samenstelling van de controlegroep. Meer bepaald wordt gecorrigeerd voor niet-observeerbare heterogeniteit via een inschatting van de zogenaamde intrinsieke kwaliteit van elke persoon op basis van zijn eigen tewerkstellingsverleden. Uit de daaropvolgende statistische analyse blijkt dat beroepsopleidingen een significant positieve invloed uitoefenen op de tewerkstellingsduur.

  Working Paper 12-06
   
 • De macro-economische impact van ICT : economische trendgroei,conjunctuurcyclus en NAIRU [03/03/2003]

  Despite the major corrections of technology stock prices over the past two years, which signalled the end of the ict hype of the late 1990s, there remains a large consensus that the economic importance of ict for firms and households only stands to increase. In order to clarify the linkages through which ict can affect economic activity, this paper discusses the possible impact of ict on three important measures of macroeconomic activity: long-run economic growth, cyclical growth and the nairu. The channels linking technical progress and economic activity are outlined and applied to ict. The discussion is largely theoretical but is illustrated with available results for Belgium.

  Working Paper 02-03
   
Geen gegevens
Please do not visit, its a trap for bots