Aanwerving van een Adviseur bij het Plan (m,v,x), verantwoordelijke van de Algemene Directie (Referentie: ADDG/2018/02) 27/04/2018

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Het Federaal Planbureau (FPB) werft een lid aan van de Franse taalrol in de graad van Adviseur bij het Plan, verantwoordelijke van de Algemene Directie. Zijn opdracht zal erin bestaan de studies binnen de Algemene Directie aan te sturen en te coördineren. Die studies worden uitgevoerd door de equipes die onder de Algemene Directie vallen en die zijn samengesteld uit experten van hoog niveau, hoofdzakelijk economen. Hij zal bovendien bijdragen aan het collegiaal beleid van het Federaal Planbureau als lid van de Directieraad.

De benoeming van de leden van het FPB gebeurt op voordracht van de Eerste Minister en de Minister van Economie. Ze worden bij koninklijk besluit benoemd voor een mandaat van maximaal negen jaar; dat mandaat kan worden hernieuwd (koninklijk besluit van 24 mei 1971 en koninklijk besluit van 9 juni 1971).

Toelatingsvoorwaarden

 • Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
 • een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • voldaan hebben aan de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van een universitair diploma in de economie (licentiaat, master of doctoraat).

Vereist profiel

De kandida(a)t(e) moet een opleiding hebben genoten en ervaring hebben in de volgende domeinen: macro-economie en econometrie.

Hij (zij) moet eveneens inzicht hebben in de wisselwerking tussen, enerzijds, de macro-economie en, anderzijds, de overheidsfinanciën, de arbeidsmarkt en sociale bescherming. Er is ook specifieke ervaring vereist in het gebruik van grootschalige modellen met het oog op de ondersteuning van de politieke besluitvorming. Die ervaring moet door publicaties kunnen worden aangetoond.

De kandida(a)t(e) moet bovendien ervaring hebben in het opstarten, aansturen en coördineren van onderzoekswerkzaamheden in de toegepaste economie waarbij een groot aantal experten in verschillende domeinen zijn betrokken, waarvan de bijdragen moeten worden verenigd. Hij (zij) moet ook ervaring hebben in het publiceren, presenteren en communiceren van resultaten, met name naar niet-gespecialiseerde bestemmelingen en gebruikers toe.

De volgende elementen strekken tot aanbeveling

 • specifieke ervaring in het coördineren van werkzaamheden inzake macro-economische vooruitzichten en projecties;
 • een begrip van micro-economische modellering;
 • een goede beheersing van het Nederlands en het Engels;
 • een goede kennis van het internationaal, Europees en Belgisch institutioneel kader en van het sociaal overleg;
 • ervaring op het gebied van contacten met Europese en internationale organisaties en de deelname aan werkgroepen in het domein van economische vooruitzichten en analyses.

Wedde en voordelen

De bezoldiging, verbonden aan de graad van Adviseur bij het Plan, verantwoordelijke van de Algemene Directie, is vastgesteld in weddenschaal A51 (min. 47 360 euro – max. 60 780 euro) van het federaal openbaar ambt. Die bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen (huidige coëfficiënt: 1,6734). De geïndexeerde bruto maandwedde bedraagt momenteel
6 859,54 euro na drie jaar en 7 029,67 euro na vijf jaar. De geldelijke anciënniteit hangt af van de verworven ervaring.    

Voordelige hospitalisatieverzekering mogelijk.    

Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Kandidaatstelling

Kandidaturen kunnen ingezonden worden per post of e-mail, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van de diploma(‘s), aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel of phd@plan.be binnen 20 werkdagen na de publicatiedatum van deze oproep in het Belgisch Staatsblad (referentie ADDG/2018/02).

Kandidaturen kunnen ingezonden worden tot en met 31 mei 2018

De ingediende kandidatuur vermeldt:

 • De behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur wordt gesteld, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies;
 • De vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandida(a)t(e) uitoefende bij elke functie;
 • De stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandida(a)t(e) heeft deelgenomen sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
 • De lijst van publicaties van de kandida(a)t(e), met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

 

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen op het bovenstaande adres of bij mevrouw Françoise Herbiet (02/507 73 26, fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots