Aanwerving van een econoom (M/V/X) voor een contract van bepaalde duur (24 maanden) (referentie : SDDS/2018/07) 19/10/2018

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

In het kader van zijn activiteiten inzake input-outputmodellen en globalisering werft het Federaal Planbureau een econoom aan met een contract van bepaalde duur (24 maanden) voor de volgende taken:

 • opmaak van analytische input-outputtabellen (‘extended input-output tables’) voor België;
 • analyses uitvoeren op basis van die tabellen in het domein van globalisering;
 • schrijven van rapporten met betrekking tot bovengenoemde taken.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
 • een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Vereist profiel

De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma in de economische wetenschappen (licentie, master, doctoraat).

De voorkeur gaat uit naar kandidaten:

 • die op basis van hun opleiding of professionele ervaring blijk geven van interesse voor het beheren van microdatabanken, programmeeractiviteiten en nationale rekeningen;
 • met ervaring in kwantitatieve analyses;
 • met sterke redactionele vaardigheden.

De kandidaten moeten goed kunnen functioneren in teamverband, maar tevens in staat zijn taken zelfstandig uit te voeren.

Een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels strekt tot aanbeveling.

Wedde en voordelen

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert, is vastgesteld in weddenschaal A23 (min. 31 880 euro – max. 44 360 euro) van het federaal openbaar ambt. Die bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen (vanaf oktober 1,7069). De geïndexeerde bruto maandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 534,66 euro, 4 739,49 euro na drie jaar en 4 876,04 euro na vijf jaar. De geldelijke anciënniteit hangt af van de verworven ervaring.

Gratis woon‐werkverkeer met het openbaar vervoer, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, flexibele uurregeling, voordelige hospitalisatieverzekering en gsm‐abonnement.

Het gebouw van het Federaal Planbureau is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Kandidaatstelling

Kandidaturen kunnen ingezonden worden tot en met 9 november 2018, per post of e‐mail, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van de diploma(’s), gericht aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Kunstlaan 47‐49, 1000 Brussel of phd@plan.be (Referentienummer: SDDS/2018/07).

De ingediende kandidatuur vermeldt:

 • De behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur wordt gesteld, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies;
 • De vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandida(a)t(e) uitoefende bij elke functie;
 • De stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandida(a)t(e) heeft deelgenomen sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
 • De lijst van publicaties van de kandida(a)t(e), met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

 

Bijkomende inlichtingen in verband met deze functie kunnen verkregen worden bij Bart Hertveldt (02/507.74.32 – bh@plan.be) en Bernhard Michel (02/507.74.35 – bm@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots