Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Demografische vooruitzichten

Contact

  • https://demo.plan.be

Nieuws

Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr. 4 – Maart 2023) [30/03/2023]

Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), waarvan het Federaal Planbureau deel uitmaakt, heeft het vierde nummer van zijn 'IIS nieuwsbrief' gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief wil het IIS professionele gebruikers van officiële statistieken tweemaal per jaar een overzicht geven van zijn activiteiten.

Gevolgen van de oorlog in Oekraïne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 en onzekerheden op middellange termijn [31/01/2023]

Volgens de nieuwe demografische vooruitzichten is de toename van het aantal inwoners in België in 2022 uitzonderlijk hoog (+104 000 inwoners). Op lange termijn is de toename echter minder dynamisch dan de afgelopen dertig jaar. De groei van de Vlaamse bevolking zal relatief vergelijkbaar blijven met die van de afgelopen decennia. In Wallonië valt de bevolkingsgroei beduidend lager dan voorheen. In Brussel zal de bevolking in projectie nog nauwelijks aangroeien.

Uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 door de oorlog in Oekraïne [31/01/2023]

België verwacht in 2022 een uitzonderlijke bevolkingsgroei van bijna 104 000 inwoners. Nadien schommelt die groei jaarlijks rond 31 000 inwoners tot 2070. Tussen 2022 en 2070 groeit het aantal inwoners in het Brussels Gewest nauwelijks aan, terwijl de groei sterk blijft in Vlaanderen (19 %) en matig in Wallonië (6 %). Dat blijkt uit de bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2022-2070.

Contact

  • https://demo.plan.be

Het Federaal Planbureau publiceert jaarlijks in samenwerking met Statbel bevolkings- en huishoudensvooruitzichten.

De bevolkingsvooruitzichten zijn gebaseerd op een reeks hypothesen over de toekomstige evolutie van het sterftecijfer, de vruchtbaarheid, de interne migratie en de internationale migratie. In overeenstemming met de bevolkingsprojecties maakt het FPB ook huishoudensprojecties. Dit type projecties is relevant voor talrijke aspecten van het sociale leven (bv. toename van de eenoudergezinnen of gezinnen bestaande uit een oudere) en het economische leven (bv. weerslag op de huisvesting, vervoer, mobiliteit, consumptie, fiscaliteit, enz.). Bevolkings- en huishoudensvooruitzichten worden in veel projectiemodellen van het FPB gebruikt.

Methodes en instrumenten

Er worden twee modellen gebruikt in het kader van de demografische vooruitzichten:

  • Het POP-model dat wordt gebruikt voor de bevolkingsvooruitzichten op lange termijn is gebaseerd op de componentenmethode. Het betreft een iteratief model dat op basis van de laatste waarneming per leeftijd, geslacht en nationaliteit, hypothesen betreffende vruchtbaarheid, sterfte en (interne en internationale) migraties toepast om de bevolking per 31 december van het jaar te berekenen. De methodologie die het mogelijk maakt de hypothesen voor elke component te definiëren, maakt integraal deel van het demografisch model. Het model projecteert de bevolking op lange termijn (01/01/2071) per leeftijd en geslacht voor elk arrondissement.
  • Het HPROM-model dat voor de huishoudensvooruitzichten wordt gebruikt, is een statisch model dat de bevolkingsvooruitzichten opsplitst per leeftijd, geslacht en arrondissement op basis van de mate van voorkomen van een positie binnen het huishouden. De posities worden gedefinieerd volgens de LIPRO-typologie (Lifestyle Projections) die het mogelijk maakt de feitelijke toestand van een individu te weerspiegelen en niet de rechtstoestand. De mate waarin posities voorkomen binnen het huishouden zijn niet constant over de projectieperiode. Zij worden geëxtrapoleerd, per leeftijd, geslacht en arrondissement, op basis van de (recente) historische trends, met een verzadigingseffect op lange termijn.

Contact

  • https://demo.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots