Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Demografische vooruitzichten

Contact

  • https://demo.plan.be

Nieuws

Bevolkingsvooruitzichten België: vanaf het einde van de jaren 2040 neemt de bevolking enkel in Vlaanderen nog toe [13/02/2024]

De migratiestromen zouden in België de komende decennia stabiliseren op een relatief hoog niveau, en blijven zo een belangrijke drijvende kracht achter de Belgische bevolkingsgroei. Ook blijft het vruchtbaarheidscijfer laag en nadert de levensverwachting de 90 jaar. Door de toenemende vergrijzing zal het aantal éénpersoonshuishoudens aanzienlijk stijgen. En vanaf het einde van de jaren 2040 zou de bevolking enkel in Vlaanderen nog stijgen, maar in Wallonië en Brussel dalen. Dat blijkt uit de bevolkingsvooruitzichten voor de periode 2023-2070 van het Federaal Planbureau (FPB).

Vruchtbaarheidshypothese op lange termijn neerwaarts herzien [13/02/2024]

Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw neemt al meer dan 10 jaar af, van 1,86 kinderen per vrouw in 2008 naar 1,52 in 2022. Dit kan enerzijds worden verklaard door het uitstellen van geboortes tijdens crisisperioden, maar ook door een vermindering van het aantal door koppels gewenste kinderen als gevolg van maatschappelijke veranderingen. Bijgevolg heeft het Federaal Planbureau de vruchtbaarheidshypothese die sinds 2020 wordt gehanteerd in zijn demografische projecties neerwaarts herzien. 

Vanaf het einde van de jaren 2040 blijft de bevolkingsgroei alleen nog in het Vlaams Gewest positief [13/02/2024]

Het aantal inwoners blijft in België de komende jaren stijgen, met jaarlijks gemiddeld 25 000 bijkomende inwoners tot 2070 (een stijging van 10% tussen 2023 en 2070). Op regionaal vlak lopen de evoluties uiteen. De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalt tussen 2023 en 2070 met 4%. In Wallonië is de bevolkingsgroei tussen 2023 en 2070 met 2% erg laag; met een negatieve groei vanaf het einde van de jaren 2040. In het Vlaams Gewest blijft deze groei dynamischer en stijgt het aantal inwoners met 17% tegen 2070.

 

Contact

  • https://demo.plan.be

Het Federaal Planbureau publiceert jaarlijks in samenwerking met Statbel bevolkings- en huishoudensvooruitzichten.

De bevolkingsvooruitzichten zijn gebaseerd op een reeks hypothesen over de toekomstige evolutie van het sterftecijfer, de vruchtbaarheid, de interne migratie en de internationale migratie. In overeenstemming met de bevolkingsprojecties maakt het FPB ook huishoudensprojecties. Dit type projecties is relevant voor talrijke aspecten van het sociale leven (bv. toename van de eenoudergezinnen of gezinnen bestaande uit een oudere) en het economische leven (bv. weerslag op de huisvesting, vervoer, mobiliteit, consumptie, fiscaliteit, enz.). Bevolkings- en huishoudensvooruitzichten worden in veel projectiemodellen van het FPB gebruikt.

Methodes en instrumenten

Er worden twee modellen gebruikt in het kader van de demografische vooruitzichten:

  • Het POP-model dat wordt gebruikt voor de bevolkingsvooruitzichten op lange termijn is gebaseerd op de componentenmethode. Het betreft een iteratief model dat op basis van de laatste waarneming per leeftijd, geslacht en nationaliteit, hypothesen betreffende vruchtbaarheid, sterfte en (interne en internationale) migraties toepast om de bevolking per 31 december van het jaar te berekenen. De methodologie die het mogelijk maakt de hypothesen voor elke component te definiëren, maakt integraal deel van het demografisch model. Het model projecteert de bevolking op lange termijn (01/01/2071) per leeftijd en geslacht voor elk arrondissement.
  • Het HPROM-model dat voor de huishoudensvooruitzichten wordt gebruikt, is een statisch model dat de bevolkingsvooruitzichten opsplitst per leeftijd, geslacht en arrondissement op basis van de mate van voorkomen van een positie binnen het huishouden. De posities worden gedefinieerd volgens de LIPRO-typologie (Lifestyle Projections) die het mogelijk maakt de feitelijke toestand van een individu te weerspiegelen en niet de rechtstoestand. De mate waarin posities voorkomen binnen het huishouden zijn niet constant over de projectieperiode. Zij worden geëxtrapoleerd, per leeftijd, geslacht en arrondissement, op basis van de (recente) historische trends, met een verzadigingseffect op lange termijn.

Contact

  • https://demo.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots