Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Overheidsparticipaties in de marktsector [GOVMARK]

 Updates

14/07/2011

De databank bevat fotografische opnames van de overheidsparticipatie in ondernemingen van de marktsector in 1997, 2003 en 2009. De belangrijkste informatie betreft de verdeling van die participaties volgens beleidsniveau, de juridische status van de onderneming in kwestie of de bedrijfstak waartoe ze behoort.

Het Federaal Planbureau (FBP) publiceert regelmatig cijfers over de participaties die de overheid gedurende de voorbije jaren heeft genomen in de marktsector. Participaties waar de overheid (federaal, gewestelijk of lokaal) minstens een aandeel van 5% in het kapitaal heeft, worden opgenomen in de databank. Het gaat om activiteiten in de marktsector, waardoor de activiteiten in de overheidssector zelf niet worden opgenomen. Momenteel bevat de databank drie waarnemingsperiodes: 1997, 2003 en 2009.

De financiële gegevens van het kapitaal, de toegevoegde waarde en totaal van de activa zijn zonder de banken en verzekeringsondernemingen die een ander schema voor hun jaarrekeningen gebruiken en zonder de kleinere vzw’s die geen jaarrekening bij de Balanscentrale moeten indienen. De grotere VZW’s zijn sinds 2006 verplicht om een jaarrekening bij de Balanscentrale neer te leggen. Het eigen vermogen van de VZW’s wordt samengesteld door fondsen van de vereniging en overgedragen resultaat en andere fondsen. Zij beschikken niet over een kapitaal en zijn dus niet opgenomen in de tabellen 8 en 9.


Please do not visit, its a trap for bots