Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Ageing Working Group

Contact

  • https://maltese.plan.be

Geen gegevens

Contact

  • https://maltese.plan.be

Om de drie jaar maakt de Ageing Working Group (AWG) van het Comité voor Economisch Beleid (CEB) van de Europese Raad (ecofin) langetermijnprojecties van de sociale uitgaven voor de 28 EU-lidstaten en Noorwegen. Die projecties worden gepubliceerd in een 'Ageing Report' onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het CEB en de Europese Commissie. De resultaten van die projecties op het vlak van sociale uitgaven worden gebruikt bij de evaluatie van de budgettaire houdbaarheid van de lidstaten door de Europese Commissie, aangezien de middellangetermijndoelstellingen (MTO) rekening houden met de kosten van de vergrijzing op lange termijn.

De projecties die werden gepubliceerd in het Ageing Report 2015 van de Europese Commissie hielden nog geen rekening met de pensioenhervorming 2015. Het rapport ‘Economic Policy Committee’s Ageing Working Group - Belgium: Country Fice 2015’ toont een in november 2015 gerealiseerde projectie van de uitgaven voor de eerstepijlerpensioenen die de pensioenhervorming 2015 en andere maatregelen opneemt.

Methoden en instrumenten

De AWG-projecties steunen op demografische, socio-economische en macro-economische scenario’s die na overleg binnen de AWG worden opgesteld door Eurostat en de Europese Commissie. Binnen de sociale uitgaven worden enkel de pensioenuitgaven ten laste van de overheid (met inbegrip van de uitgaven voor invaliditeit en werkloosheid met bedrijfstoeslag) geprojecteerd aan de hand van nationale modellen (het MALTESE-model van het Federaal Planbureau - zie “Financiële evolutie van de sociale bescherming”). De overige sociale uitgaven worden geraamd aan de hand van modellen die ontwikkeld werden door het directoraat-generaal van Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN) van de Europese Commissie.

Contact

  • https://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots