Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Ageing Working Group

Contact

  • https://maltese.plan.be

Nieuws

Geen gegevens

Contact

  • https://maltese.plan.be

Om de drie jaar maakt de Ageing Working Group (AWG) van het Comité voor Economisch Beleid (CEB) van de ECOFIN-Raad langetermijnprojecties van de sociale uitgaven voor de 27 EU-lidstaten en Noorwegen. Die projecties worden gepubliceerd in een 'Ageing Report' onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het CEB en de Europese Commissie.

De resultaten van die projecties op het vlak van sociale uitgaven worden gebruikt bij de evaluatie van de budgettaire houdbaarheid van de lidstaten door de Europese Commissie.

Methodes en instrumenten

De AWG-projecties steunen op demografische scenario's van Eurostat en sociaal-economische en macro-economische scenario's van de Europese Commissie, die eerst binnen de AWG worden besproken.

Binnen de sociale uitgaven worden enkel de pensioenuitgaven ten laste van de overheid (met inbegrip van de uitgaven voor invaliditeit en werkloosheid met bedrijfstoeslag) geprojecteerd aan de hand van nationale modellen. Voor België is dit het MALTESE-model van het Federaal Planbureau (zie Financiële evolutie van de sociale bescherming ).

De overige geprojecteerde sociale uitgaven, namelijk de uitgaven voor acute en langdurige gezondheidszorg en de onderwijsuitgaven, worden geraamd aan de hand van modellen die ontwikkeld werden door het Directoraat-generaal van Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN) van de Europese Commissie.

Contact

  • https://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots