Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Kenniscentrum Pensioenen

Contact

  • http://maltese.plan.be

Recente pensioenmaatregelen, zoals het optrekken van de minima, verhogen de budgettaire kosten van de vergrijzing op lange termijn, maar versnellen de daling van het armoederisico voor gepensioneerden [08/07/2021]

Volgens de laatste vooruitzichten van de SCvV zouden de sociale uitgaven stijgen van 24,6 % van het bbp in 2019 tot 29,8 % van het bbp in 2070. De budgettaire kosten van de vergrijzing bedragen dus 5,2 procentpunt van het bbp. In vergelijking met het vorige verslag van juli 2020 liggen deze kosten 0,9 procentpunt van het bbp hoger.

Contact

  • http://maltese.plan.be

De wet van 21 mei 2015 heeft, naast het Nationaal Pensioencomité en de Academische Raad, ook het Kenniscentrum voor Pensioenen (KCP) opgericht. Dat Kenniscentrum groepeert het geheel aan kennis inzake pensioenen dat beschikbaar is bij de verschillende besturen, openbare instellingen en instellingen van openbaar nut (waaronder het FPB). In diezelfde wet werd een Begeleidingscomité opgericht om het samenbrengen van de pensioenkennis te coördineren. Een vertegenwoordiger van het FPB zetelt in dat comité en het FPB verzekert het secretariaat ervan. Het Kenniscentrum dient technische bijstand te verlenen aan het Nationaal Pensioencomité, de Academische Raad en aan de ministers bevoegd voor pensioenen.

Het KCP staat in voor de (voornamelijk budgettaire) evaluatie van de reeds besliste hervormingen (verhoging van de wettelijke leeftijd, verstrenging van de loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen, ...) en draagt bij tot de voorbereiding van voorstellen van maatregelen en hervormingen (met betrekking tot de zware beroepen, het in aanmerking nemen van studieperiodes in de pensioenregelingen, het belang van gelijkgestelde periodes in die regelingen, de preferentiële tantièmes, de invoering van een puntensysteem, ...) op verzoek van zijn gesprekspartners.

Methoden en instrumenten

Op niveau van het FPB:

De budgettaire impact van pensioenhervormingen en voorstellen van pensioenhervormingen wordt geëvalueerd aan de hand het MALTESE-model (en de randmodellen PENSION, MOSES en PUBLIC voor respectievelijk de pensioenen van de werknemersregeling, de

Die evaluaties gebeuren in nauwe samenwerking met de pensioenadministraties.

Contact

  • http://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots