Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Kenniscentrum Pensioenen

Contact

  • https://maltese.plan.be

Nieuws

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen zou aanzienlijk groter zijn zonder minimumregelingen of gelijkgestelde periodes [30/01/2024]

Omdat minimumregelingen (de minimumpensioenen en het minimumrecht per loopbaanjaar) en gelijkgestelde periodes overwegend ten goede komen aan gepensioneerde vrouwen, verkleinen ze de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder minimumregelingen zou de pensioenkloof 37% bedragen in plaats van 31% en zonder gelijkgestelde periodes 43% in plaats van 31%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Federaal Planbureau op basis van gegevens van 2017. Het onderzoek werd gefinancierd door de FOD Sociale Zekerheid.

Minimumregelingen, gelijkgestelde periodes en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen [30/01/2024]

Dit rapport toont dat de minimumregelingen (de minimumpensioenen alsook het minimumrecht per loopbaanjaar) en de gelijkgestelde periodes de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen verminderen. Als we veronderstellen dat er geen minimumregelingen bestaan, dan zou de pensioenkloof 37% bedragen in plaats van 31%. Veronderstellen we dat de gelijkgestelde periodes niet langer worden toegekend, dan zou de kloof 43% bedragen in plaats van 31%. De gelijkstelling deeltijds werk met behoud van rechten – één welbepaald type gelijkstelling – heeft een beperkte impact op de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder deze gelijkstelling zou de pensioenkloof 0,4 procentpunt hoger liggen.

Afgeleide rechten en de pensioenkloof. Het belang van overlevings- en echtscheidingspensioenen in het pensioeninkomen van vrouwen en mannen [31/05/2023]

De resultaten van dit rapport toont dat het gemiddelde pensioen van vrouwen lager ligt dan dat van mannen: in december 2017 bedroeg het gemiddelde bruto pensioenbedrag van vrouwelijke 65-plussers 1469 euro, tegenover 1920 euro bij mannen. De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen bedroeg dus 24%. Dat de pensioenkloof niet hoger ligt kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan het bestaan van afgeleide rechten. Zonder afgeleide rechten zou de kloof immers 50% bedragen.

Zonder overlevings- en echtscheidingspensioenen zou de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen naar 50% stijgen [31/05/2023]

Omdat afgeleide pensioenrechten (overlevings- en echtscheidingspensioenen) overwegend ten goede komen aan gepensioneerde vrouwen, verkleinen ze de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder deze pensioenen zou de pensioenkloof bij de huidige generatie gepensioneerde mannen en vrouwen in België stijgen van 24% naar 50%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kenniscentrum Pensioenen op basis van data van 2017.

Contact

  • https://maltese.plan.be

De wet van 21 mei 2015 heeft het Kenniscentrum Pensioenen opgericht. Het groepeert het geheel aan kennis over pensioenen dat beschikbaar is bij verschillende besturen, openbare instellingen en instellingen van openbaar nut.

Diezelfde wet heeft ook het Begeleidingscomité opgericht dat de kennis over pensioenen centraliseert en de werkzaamheden coördineert. Een vertegenwoordiger van het FPB zetelt in dat comité en het FPB verzekert het secretariaat ervan.

Het Kenniscentrum verleent technische ondersteuning aan het Nationaal Pensioencomité en aan de ministers bevoegd voor pensioenen. Daarnaast staat het Kenniscentrum in voor de (voornamelijk budgettaire) evaluatie van de reeds besliste hervormingen. Op verzoek van zijn gesprekspartners evalueert het ook voorstellen van maatregelen en hervormingen.

Methoden en instrumenten

De budgettaire impact van pensioenhervormingen en voorstellen van pensioenhervormingen wordt geëvalueerd aan de hand van het MALTESE-model (en de randmodellen PENSION, MOSES en PUBLIC voor respectievelijk de pensioenen van de werknemersregeling, de zelfstandigenregeling en de overheidssector) (zie Financiële evolutie van de sociale bescherming).

De sociale impact van (toekomstige) pensioenhervormingen wordt gesimuleerd en geanalyseerd aan de hand van het MIDAS-model (zie Inkomensverdeling en armoede) en het EXPEDITION-model (zie Inkomensverdeling en armoede), waaronder meer specifiek het model REPLICA dat instaat voor de pensioenmodellering.

Contact

  • https://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots