Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Luc Avonds

Luc Avonds is sinds 1995 lid van de equipe Sectorale en milieurekeningen en – analyses. Dit team is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het opstellen van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen, een officiële verplichting. Deze verantwoordelijkheid situeert zich het kader van het Instituut van de Nationale Rekeningen en houdt als zodanig ook een medewerking in aan de compilatie van de aanbod- en gebruikstabellen (onderdeel van de nationale rekeningen), ontwerpen van enquêtes en het toepassen van vernieuwingen van het Europese Rekeningenstelsel waarop de nationale rekeningen gebaseerd zijn. Hij is ook (co)auteur van vele economische analyses waarbij deze input-outputtabellen gebruikt zijn.

Hij is ook één van de 2 auteurs van de drie regionale input-outputtabellen die binnen het FPB gecompileerd zijn (2003, 2007 en 2010, geen officiële verplichting).

 

Contactgegevens

Equipes

 • Sectorale en milieurekeningen en -analyses

CV & Publicaties

 • Opmaak van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2015: databronnen en methodologie

  In het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, VSA, IWEPS) heeft het Federaal Planbureau de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2015 opgesteld. In deze paper worden de methodologie en de databronnen gebruikt bij de opmaak van deze tabel beschreven.

  Working Paper 07-21 [09/07/2021]
 • Analyse van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010

  In deze paper wordt een analyse gemaakt van de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2010. Die tabel werd in 2015 door het Federaal Planbureau (FPB) geconstrueerd, in het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, SVR en IWEPS). Twee klassieke input-outputanalyses gebaseerd op de toepassing van het Leontief-model op de interregionale input-outputtabel worden hier gepresenteerd: de afleiding van de multiplicatoren per regio en de berekening van de regionale toegevoegde waarde en de regionale werkgelegenheid direct en indirect gegenereerd door de finale vraag.

  Working Paper 05-16 [29/04/2016]
 • Een economische analyse van de sector van alcoholische dranken in België

  In deze paper wordt een analyse gemaakt van het belang van de sector van alcoholische dranken voor de Belgische economie, met een bijzondere focus op bier. Vooreerst wordt een beeld gegeven van het recente verloop van de productie, de in- en uitvoer en het binnenlands verbruik van alcoholische dranken. Die analyse op productniveau wordt aangevuld met een bespreking van de bedrijfstak van de vervaardiging van alcoholische dranken, waarbij de productie, de toegevoegde waarde, de investeringen en de werkgelegenheid aan bod komen. Tot slot worden op basis van de input-outputtabellen van 2010 de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren gepresenteerd en wordt de totale bijdrage aan het Belgische bbp en de werkgelegenheid berekend van de integrale productie- en distributieketen van geproduceerde en ingevoerde alcoholische dranken.

  Working Paper 02-16 [14/01/2016]
 • Input-outputtabellen 2010

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2010, opgesteld volgens de ESR95-methodologie en in NACE REV. 2 / CPA 2008. Samen met de aanbod- en gebruikstabellen, waarvan ze zijn afgeleid, verzekeren de input-outputtabellen de coherentie van de nationale rekeningen. De voorliggende tabellen zijn coherent met de Nationale rekeningen, Deel 2 – Gedetailleerde rekeningen en tabellen 2012, die in oktober 2013 door het INR werden gepubliceerd. De input-outputtabellen zijn tevens een analyse-instrument ten behoeve van het beleid, voor de studie van intersectorale relaties en voor directe en indirecte impactstudies.

  Input-Output Table 2010 [20/12/2013]
 • De energie-intensiteit van de componenten van de finale vraag 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen

  De input-outputtabel voor 2005 is samen met nieuwe versies van de tabellen voor 1995 en 2000 aan een traditionele input-output analyse onderworpen door middel van de gecumuleerde kosten. Hierbij wordt de toegevoegde waarde en intermediaire invoer die in de ganse economie direct en indirect veroorzaakt worden door de leveringen van één bedrijfstak aan de finale vraag ontleed. Op basis hiervan is in deze WP het energieaandeel in de (gecumuleerde) kostenstructuren van de bedrijfstakken en de componenten van de finale vraag onderzocht

  Working Paper 11-13 [26/09/2013]
 • Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005 Een input-output analyse in constante prijzen

  De input-outputtabel voor 2005 is samen met nieuwe versies van de tabellen voor 1995 en 2000 aan een traditionele input-output analyse onderworpen door middel van de gecumuleerde kosten. Hierbij wordt de toegevoegde waarde en intermediaire invoer die in de ganse economie direct en indirect veroorzaakt worden door de leveringen van één bedrijfstak aan de finale vraag ontleed. Op basis hiervan is in deze WP nagegaan welke bijdrage tot het bbp iedere component van de finale vraag genereert

  Working Paper 10-13 [25/09/2013]
 • De gecumuleerde kosten 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen

  De input-outputtabel voor 2005 is samen met nieuwe versies van de tabellen voor 1995 en 2000 aan een traditionele input-output analyse onderworpen door middel van de gecumuleerde kosten. Hierbij wordt de toegevoegde waarde en intermediaire invoer die in de ganse economie direct en indirect veroorzaakt worden door de leveringen van één bedrijfstak aan de finale vraag ontleed. Twee tendensen worden vastgesteld: een toename van de intermediaire invoer in de kostenstructuren (1995-2000) en een desindustrialisering, (2000-2005). Een aantal bijzonderheden zijn ook ontdekt.

  Working Paper 09-13 [24/09/2013]
 • Supply and Use Tables and Input-Output Tables 1995-2007 for Belgium - Methodology of Compilation

  Bij het gebruik van Aanbod- en Gebruikstabellen (AGT) en Input-Outputtabellen (IOT) die opgemaakt zijn op basis van verschillende versies van de Nationale Rekeningen (NR), ontstaat, als gevolg van herzieningen in de NR, een probleem van coherentie in de tijd. In deze paper wordt de methodologie beschreven die gevolgd werd bij de opmaak van een coherente tijdreeks van AGT en IOT voor de periode 1995-2007, vertrekkend van de NR gepubliceerd in november 2010.

  Working Paper 06-12 [24/05/2012]
 • Een economische analyse van de productie en distributie van alcoholische dranken in België

  Deze paper toont de evolutie van de productie, de binnenlandse vraag naar en de in‐ en uitvoer van alcoholische dranken in België in de periode 1995‐2009. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bier, mout, en gedistilleerde en niet gedistilleerde alcoholische dranken, evenals sommige niet alcoholische dranken. De paper gaat ook in op de evolutie van productie, toegevoegde waarde, investeringen, tewerkstelling en loonkosten per hoofd in de bedrijfstak van alcoholische dranken en geeft detailcijfers over de tewerkstelling in de brouwerijen. Voor de jaren 1995 en 2005 wordt de gecumuleerde bijdrage tot het bbp en de tewerkstelling van de productie en distributie van alcoholhoudende dranken in België berekend. De resultaten zijn gebaseerd op de input‐output tabel van die jaren.

  Working Paper 21-10 [23/12/2010]
 • Input-outputtabellen van België voor 2005

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2005, opgesteld volgens de ESR95-methodologie. Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 is het Federaal Planbureau (FPB), binnen het kader van het INR, verantwoordelijk voor de opmaak van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen. In de voorliggende publicatie wordt de methodologie die werd gevolgd bij de opmaak van de input-outputtabellen beschreven en worden resultaten getoond op 6x6 niveau. Meer gedetailleerde tabellen zijn (sedert eind maart 2010) beschikbaar op de website van het FPB. Het input-outputsysteem beschrijft op gedetailleerde wijze het productieproces en de goederen- en dienstenstromen in de Belgische economie. Samen met de aanbod- en gebruikstabellen, waarvan ze zijn afgeleid, verzekeren de input-outputtabellen de coherentie van de nationale rekeningen. Ze zijn tevens een analyse-instrument ten behoeve van het beleid, voor de studie van intersectorale relaties en voor directe en indirecte impactstudies.
  De laatste jaren wordt een revival in het gebruik van input-outputtabellen waargenomen, onder meer voor analyses in het domein van globalisering en milieu-economie.
   

  Input-Output Table 2005 [20/05/2010]
 • Raming van een regionaal input-output systeem voor België

  In het kader van het opstellen van een milieu input-outputmodel voor Vlaanderen heeft het Federaal Planbureau in opdracht van de Vlaamse overheid monetaire inputoutputtabellen voor Vlaanderen voor het jaar 2003 geconstrueerd. Om de consistentie van die oefening te verhogen, werd een volledig interregionaal input-outputsysteem voor België opgesteld (alle gewesten). Dit interregionaal systeem is aan de hand van ”top-down” methodes afgeleid van het nationale input-output systeem. Deze Working Paper geeft een overzicht van de compilatiemethodologie alsook de resultaten van een beperkte input-output analyse.

  Working Paper 18-08 [30/09/2008]
 • Supply and Use Tables for Belgium 1995-2002 : Methodology of Compilation

  This paper presents the methodology for the compilation of a time series of supply and use tables for Belgium in current and constant prices for the period 1995-2002. These data have been produced at the Belgian Federal Planning Bureau within the framework of the EUKLEMS project and constitute an input for the project’s productivity database. The compilation of the time series was based on national accounts data and existing supply and use tables. The methodology consisted in splitting several industries and products, adapting existing data to the latest national accounts revisions, estimating missing tables as well as deflating current price supply and use tables.

  Working Paper 04-07 [05/03/2007]
 • Een vergelijkende analyse van de Input-Outputtabellen van 1995 en 2000

  De Belgische input-outputtabel van 2000 werd onderworpen aan een traditionele input-output analyse. Bij deze analyse wordt een vergelijking gemaakt met de tabel van 1995 om economische evoluties te onderzoeken. Dit onderzoek is eenvoudiger dan een gelijkaardige vergelijking van de tabellen voor 1995 en 1990 in een vorige Paper, aangezien de tabellen voor 2000 en 1995 allebei opgesteld werden volgens het esr 1995 stelsel van nationale rekeningen.

  Working Paper 04-05 [06/04/2005]
 • Input-output-tabellen van België voor 2000

  Input-Output Table 2000 [28/01/2005]
 • Een economische analyse van de productie en distributie van alcoholische dranken

  Deze studie toont de evolutie van de productie van en de vraag naar alcoholhoudende dranken in België tussen 1995 en 2000. Daarnaast wordt de BBP-bijdrage van de productie en distributie van alcoholhoudende dranken geschat. Dit gebeurt op basis van de input-output tabel voor het jaar 1995.

  Working Paper 20-03 [10/11/2003]
 • Een poging tot vergelijking van de Input-Output-tabellen van 1990 en 1995

  Bij het verschijnen van de input-outputtabel van 1995 werd de vraag gesteld naar de meest opmerkelijke verschillen met de vorige tabel voor 1990. Dergelijke vergelijking is vooral interessant omdat de input-outputtabel van 1990 nog deel uitmaakte van de oude nationale rekeningen en deze van 1995 gebaseerd is op het nieuwe stelsel gekenmerkt door andere concepten, classificaties, definities en basisstatistieken.

  Working Paper 19-03 [31/10/2003]
 • Quelques applications à l’aide du Tableau Entrées-Sorties 1995

  Le tableau entrées-sorties (ou Input-Output) est un tableau qui fournit une description détaillée des activités de production intérieures et des opérations sur produits d’une économie. Il montre l’interdépendance entre les branches en indiquant les biens et services qui entrent dans la production d’autres biens et services, et les utilisations finales des produits. Il donne également la structure des coûts de production des branches.

  Working Paper 18-03 [30/10/2003]
 • Input-output-tabellen van België voor 1995

  Input-Output Table 1995 [28/02/2003]
 • Evaluatie van de economische impact van het faillissement van Sabena N.V.

  Deze working paper beantwoordt een vraag van de Minister van Economie en maakt een raming van de effecten van het faillissement van Sabena n.v. op de Belgische economische activiteit.

  Ter herinnering, Sabena n.v. ging failliet op 7 november 2001. Sabena n.v. had toen 7800 mensen in dienst en maakte, samen met Sabena Technics, dat, Sobelair en enkele andere filialen deel uit van de groep-Sabena die in totaal meer dan 12000 mensen tewerkstelde. Na het faillissement ontstond een consortium van privé- en overheidsinvesteerders dat fondsen zou inzamelen voor een nieuwe luchtvaartactiviteit op basis van dat.

  Working Paper 03-02 [15/03/2002]
 • Economische effecten van een BTW-verlaging op nieuwe particuliere woningen

  Working Paper 01-00 [15/02/2000]
 • Impact économique de la crise de la dioxine

  Working Paper 04-99 [15/07/1999]
 • De input-outputtabel van 1990. Een analyse van de economische structuur van België

  Input-Output Table 1990 [15/06/1999]
 • De input-outputtabel van 1985. Een analyse van de economische structuur van België

  Input-Output Table 1985 [15/10/1998]
Please do not visit, its a trap for bots