Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Opmaak van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2015: databronnen en methodologie [ Working Paper 07-21 - ]

In het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, VSA, IWEPS) heeft het Federaal Planbureau de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2015 opgesteld. In deze paper worden de methodologie en de databronnen gebruikt bij de opmaak van deze tabel beschreven.

  Auteurs

, ,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

In het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)) heeft het Federaal Planbureau (FPB) de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2015 opgesteld. In deze paper worden de methodologie en de databronnen beschreven die gebruikt zijn bij de opmaak van die tabel. In het verleden werden door het FPB reeds interregionale input-outputtabellen voor de jaren 2003, 2007 en 2010 berekend. Terwijl de tabellen van 2003 en 2007 nog grotendeels via top-down methodes werden geconstrueerd, waren in de tabel van 2010 al meer bottom-up elementen aanwezig. Bij de opmaak van de tabellen voor 2015 werd op die ingeslagen weg verdergegaan en werden op drie vlakken stappen vooruitgezet: een grotere coherentie met de nationale tabellen, een nog intensiever gebruik van data op individueel ondernemingsniveau en een doorgedreven automatisering van het compilatieproces. Wat dat laatste betreft werd een centraal Python-LArray programma ontwikkeld, met enkele satellietmodules. Een geprogrammeerde oplossing is noodzakelijk om de veelheid aan informatie, de verschillende vooraf vastgelegde randvoorwaarden en de opeenvolgende stappen in het compilatieproces op een gestructureerde wijze met elkaar te combineren.

De regionale aanbod- en gebruikstabellen (AGT) en input-outputtabel (IOT) voor 2015 die hier worden gepresenteerd, sluiten aan bij de nationale rekeningen van oktober 2019 en zijn opgesteld volgens de regels van het ESR 2010. Er werd gestreefd naar maximale coherentie met gepubliceerde en niet gepubliceerde cijfers uit de nationale en regionale rekeningen en de nationale AGT. Bovendien werd ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde databronnen (individuele ondernemingsgegevens) en methodes als gebruikt bij het opstellen van de nationale tabellen.

De interregionale IOT vormt het eindproduct van een compilatieproces. In dat compilatieproces kunnen vier fasen worden onderscheiden: (i) het opstellen van de regionale AGT (niet geëquilibreerd); (ii) equilibrering van de regionale AGT; (iii) de overgang van vier regionale AGT naar één interregionale AGT; (iv) de transformatie van de interregionale AGT naar de interregionale IOT. De hier berekende interregionale IOT is van het bedrijfstak x bedrijfstak type. Een bedrijfstak x bedrijfstak IOT beschrijft de relaties tussen bedrijfstakken en tussen bedrijfstakken en de componenten van de finale vraag.

De set van tabellen die werden opgesteld (de regionale AGT, de interregionale AGT en de interregionale IOT) en een bijkomende tabel met de regionale werkgelegenheid per bedrijfstak, kunnen voor onderzoeksdoeleinden worden aangevraagd bij het FPB en bij de regionale partners van het project. De dienst Regionale rekeningen van de Nationale Bank van België heeft een analyse gemaakt van de vertrouwelijkheid van de gegevens aan de hand van de binnen het Instituut voor de Nationale Rekeningen geldende confidentialiteitsregels. Op grond van die analyse kunnen de tabellen voor onderzoeksdoeleinden ter beschikking worden gesteld op het niveau van 124 bedrijfstakken en productgroepen.

  Verwante documenten

    None

Please do not visit, its a trap for bots