Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Hans Peeters

Hans Peeters is licentiaat in de politieke wetenschappen (KU Leuven, 1999). Hij volgde ook de bijzondere leergang pensioenrecht (KU Leuven, 2006-2007).

Hij werkte van 2000 tot 2007 als onderzoeker en onderwijsassistent aan het CeSo (KU Leuven), waar hij aanvankelijk tweede- en derdepijlerpensioenen bestudeerde aan de hand van surveygegevens. Nadien legde hij zich toe op o.m. de ontsluiting van het Pensioenkadaster. Door zijn ervaring met administratieve data en kennis inzake pensioenwetgeving werd hij in 2008 projectleider bij Sigedis voor het ontwikkelen van een databank over tweedepijlerpensioenen.

Sinds 2010 werkt hij als onderzoeker aan het CeSo (KU Leuven) aan een doctoraal proefschrift over de toereikendheid van het Belgische pensioensysteem (finalisering in het najaar van 2015). Hij is als CeSo-medewerker nauw betrokken geweest bij de werkzaamheden van de Commissie Pensioenhervorming 2010-2040.

Binnen het Kenniscentrum Pensioenen, zal Hans meewerken aan midas en vooral aan de exploitatie ervan. Hij zal bovendien een belangrijke bijdrage verlenen aan het verwerken van de databanken voor midas.

 

Contactgegevens

Equipes

 • Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning
 • Beschrijving en gebruik van het model EXPEDITION

  In het kader van de doorrekeningsoefening wordt de impact van een aantal beleidsmaatregelen, voorgesteld door de politieke partijen, op het beschikbaar inkomen berekend met behulp van administratieve microgegevens. Deze aanpak laat toe om de impact van de bestudeerde maatregelen te verbijzonderen naar individuele en huishoudkarakteristieken. De beleidsmaatregelen waarvan de impact op het beschikbaar inkomen wordt doorgerekend zijn maatregelen die zich situeren binnen het domein van de sociale zekerheid en sociale bijstand, aangevuld met de regelgeving inzake kinderbijslag, de bijdrage- en inhoudingsregels die toegepast worden op deze uitkeringen en de regels inzake personenbelasting. Het instrument dat voor deze berekeningen wordt ingezet is het microsimulatiemodel EXPEDITION. De voorliggende nota beschrijft de belangrijkste eigenschappen van het model EXPEDITION en illustreert de werking van het model op basis van twee simulaties.

  DC2019_WP_03 [21/12/2018]
 • Reële herwaardering van de lonen via een puntenstelsel - Winnaars en verliezers bij recent gepensioneerden met een werknemerspensioen

  De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 stelde een aangepast pensioensysteem voor dat pensioenen berekent in functie van opgebouwde punten. Een belangrijk aspect daarvan was dat de lonen uit het verleden geherwaardeerd zouden worden op basis van de gemiddelde loonstijging. Deze working paper onderzoekt wie de winnaars en verliezers zijn wanneer dit herwaarderingsprincipe via een puntensysteem in het werknemersstelsel wordt ingevoerd en waarom. We tonen aan dat gepensioneerden met een laag pensioen, laaggeschoolden, huurders en vrouwen vandaag bepaalde loopbaankenmerken hebben die maken dat zij vaker dan gepensioneerden met een hoog pensioen, hooggeschoolden, eigenaars en mannen winnen bij dergelijke ingreep. Een en ander onderstreept ook het belang dat minimumregelingen spelen in de impact van zulke hervorming.

  Working Paper 09-17 [19/09/2017]
 • Het belang en de samenstelling van gelijkgestelde periodes in de drie pensioenstelsels - Een stand van zaken

  Het voorliggende rapport werd geschreven op vraag van de strategische cel van de Minister van Pensioenen. Het geeft een overzicht van het belang en de samenstelling van de gelijkgestelde periodes in de verschillende pensioenstelsels en dit zowel voor de recent gepensioneerden als voor de bevolking op actieve leeftijd.

  REP_CEP4_11186 [31/05/2016]
Please do not visit, its a trap for bots