Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De loopbaansamenstelling van (toekomstig) gepensioneerde werknemers [ REP_Pension_202201 - ]

Net zoals in de vorige legislaturen, neemt de regering nieuwe maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenfactuur. Om deze maatregelen te onderbouwen moeten beleidsmakers beschikken over gedetailleerde informatie over de loopbanen van recent en toekomstig gepensioneerden. Dit rapport, gerealiseerd door de KU Leuven en het Federaal Planbureau op vraag van Sigedis, presenteert actuele statistieken over de loopbanen van recent en toekomstig gepensioneerden die hebben gewerkt als werknemer.

  Auteurs

, , Joy Schols (CeSO, KU Leuven) (A), , Wim Van Lancker (CeSO, KU Leuven) (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Inleiding

Opeenvolgende federale regeringen hebben maatregelen genomen om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenfactuur. Het verhogen van de tewerkstellingsgraad vormt hierbij een belangrijke hefboom. Ook een aantal pensioenvoorstellen van de huidige regering worden vanuit dat standpunt gemotiveerd. Denk daarbij aan de herinvoering van de pensioenbonus of de introductie van een voorwaarde van effectieve tewerkstelling voor het minimumpensioen. Tegelijkertijd verbindt deze regering zich ertoe dat nieuwe maatregelen niet mogen leiden tot toegenomen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat recent gepensioneerde vrouwen minder loopbaanjaren kunnen voorleggen dan mannen is dan ook een struikelblok binnen deze hervormingen. Omdat nieuwe maatregelen quasi uitsluitend gericht zijn op toekomstig gepensioneerden is het echter niet aangewezen om het debat over deze beleidsvoorstellen louter en alleen te baseren op gegevens over recent gepensioneerden. Idealiter moeten beleidsmakers bij het nemen van nieuwe beslissingen ook inzicht krijgen in de loopbanen van toekomstig gepensioneerden. Tot nog toe waren er echter maar weinig empirische gegevens voorhanden die inzicht geven in de loopbaansamenstelling van toekomstig gepensioneerde mannen en vrouwen en in de mate waarin deze verschilt van die van recent gepensioneerde mannen en vrouwen.

Om aan bovenstaande bezorgdheid tegemoet te komen, presenteren we in dit rapport actuele statistieken over de loopbaansamenstelling van recent en toekomstig gepensioneerden in 2019 die hebben gewerkt als werknemer. Deze statistieken zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens uit de dataset ‘loopbaansamenstelling’ (verder ‘de Sigedis-dataset’ genoemd) die ter beschikking werd gesteld op 17 december 2021.

Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel schetsen we een beeld van de loopbaansamenstelling van 65-jarige mannen en vrouwen die allicht recent gepensioneerd zijn. In het tweede deel behandelen we de loopbaansamenstelling van mannen en vrouwen uit verschillende leeftijdscohorten (i.e. niet alleen recent gepensioneerden maar ook toekomstig gepensioneerden) om eventuele veranderingen in de pensioenopbouw tussen deze cohorten te identificeren.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots