Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Beschrijving en gebruik van het model EXPEDITION [ DC2024_WP_03 - ]

In het kader van de doorrekeningsoefening wordt de impact op de verdeling van het beschikbaar inkomen berekend van een aantal beleidsmaatregelen die worden voorgesteld door politieke partijen. Voor deze oefening wordt gebruik gemaakt van administratieve microgegevens. Deze aanpak laat toe om de impact van de bestudeerde maatregelen te verbijzonderen naar individuele en huishoudkarakteristieken. De beleidsmaatregelen waarvan de impact op de verdeling van het beschikbaar inkomen wordt doorgerekend zijn maatregelen die zich situeren binnen het domein van de sociale zekerheid en sociale bijstand, aangevuld met de regelgeving inzake kinderbijslag, de bijdrageregels die toegepast worden op deze uitkeringen en de regels inzake personen­belasting. Het instrument dat voor deze berekeningen wordt ingezet is het microsimulatiemodel EXPEDITION. De voorliggende nota beschrijft de belangrijkste eigenschappen van het model EXPEDITION en illustreert de werking van het model op basis van twee simulaties.

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Inleiding

Op basis van de wet van 22 mei 2014 werd het Federaal Planbureau (FPB) belast met de opdracht om bij tijdig aangekondigde Federale Parlementsverkiezingen ’de prioritaire maatregelen uit de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen met een vertegenwoordiging in de Kamer van volksvertegenwoordigers door te rekenen. Deze wet stipuleert onder andere dat de koopkrachtimpact moet doorgerekend worden voor diverse inkomensgroepen.

De koopkracht van huishoudens kan zowel via een directe beïnvloeding van het beschikbaar inkomen in nominale termen als via een prijsverandering beïnvloed worden. In het kader van de doorrekeningsoefening zal daarom voor een aantal beleidsmaatregelen en voor beide beïnvloedingskanalen in kaart gebracht worden of de invloed van een maatregel varieert naar bepaalde karakteristieken van huishoudens. De analyse van de impact op het beschikbaar inkomen in nominale termen en de beïnvloeding van het prijsniveau zal wel afzonderlijk gebeuren; er zal dus geen geïntegreerde analyse van de koopkrachtimpact gepresenteerd worden.

Het voorliggende document beschrijft het instrument dat ingezet wordt om de mogelijke invloed van een aantal beleidsmaatregelen op het beschikbaar inkomen in nominale termen door te rekenen; met name het model EXPEDITION (afkorting van “EX-ante simulation of Policy reforms and an Evaluation of their Distributional ImpacT on Income and Other welfare Notions”).[1] De beleidsmaatregelen waarvan de impact op het beschikbaar inkomen wordt doorgerekend zijn maatregelen die zich situeren binnen de personenbelasting en het domein van de sociale zekerheid en sociale bijstand aangevuld met de regelgeving inzake kinderbijslag alsook de bijdrageregels die toegepast worden op deze uitkeringen.

Het model maakt gebruik van administratieve microgegevens, voornamelijk afkomstig uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). De gegevens bevatten zowel informatie met betrekking tot de karakteristieken van individuen als van de huishoudens waartoe deze individuen behoren. Door gebruik te maken van dit type gegevens kan de impact van de bestudeerde maatregelen verbijzonderd worden naar individuele en huishoudkarakteristieken.

In sectie twee van deze nota belichten we een aantal algemene karakteristieken van het model. In secties drie en vier gaan we respectievelijk in op de gegevens die als input voor het model gebruikt worden en op de architectuur van het model. Sectie vijf gaat nader in op de gebruikte inkomensnotie. In een zesde en laatste sectie illustreren we de modeloutput op basis van twee simulaties.[2]

 

[1]     Voor prijsanalyses worden twee aparte tools ingezet. HINT is gebaseerd op door STATBEL aangeboden geaggregeerde bestedingsgegevens per deciel op basis van gegevens van het Huishoudbudgetonderzoek en op het meest recente wegingsschema van de consumptieprijsindex. HINT wordt beknopt beschreven in bijlage 1. EUROMOD-ITT wordt ingezet voor maatregelen die inzake toepassingsmodaliteiten meer detail vereisen dan wat mogelijk is in HINT, maar sommige van de onderliggende gegevens zijn meer gedateerd dan deze van HINT. EUROMOD-ITT wordt kort toegelicht in bijlage 2.

[2]     Met de voorliggende nota streven we er in de eerste plaats naar om het aanvoelen van wat het model kan en niet kan te verhogen en dit op een zo intuïtief mogelijke manier. Om deze reden werd bij de uitwerking van de voorliggende nota heel wat technische informatie niet opgenomen. Vragen met betrekking tot informatie over deze technische kwesties kunnen op verzoek behandeld worden.


Please do not visit, its a trap for bots